Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Konsultacje lokalne
Course of study:
2019/2020
Code:
HSOC-2-211-II-s
Faculty of:
Humanities
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Innovations and social interventions
Field of study:
Sociology
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
mgr Dziewitek Przemysław (przemek@pracowniaobywatelska.pl)
Module summary

Zajęcia mają na celu wprowadzenie w tematykę partycypacji obywatelskiej na szczeblu lokalnym

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Zdaje sobie sprawę z konieczności bycia aktywnym aktorem życia społecznego i angażuje się w lokalne i globalne działania społeczne. SOC2A_K05 Execution of a project,
Execution of exercises
M_K002 Ma świadomość znaczenia analizy socjologicznej dla rozumienia współczesnych procesów społecznych, politycznych, gospodarczych i kulturowych. SOC2A_K04 Participation in a discussion,
Execution of a project,
Execution of exercises
Skills: he can
M_U001 Potrafi właściwie dobrać i zastosować teorie, koncepcje i pojęcia do analizy rzeczywistości społecznej oraz umie krytycznie ocenić ich przydatność w procesie analizy zjawisk społecznych. SOC2A_U03 Participation in a discussion,
Execution of a project,
Execution of exercises,
Execution of laboratory classes
M_U002 Samodzielnie stawia problemy praktyczne i teoretyczne oraz podejmuje poszukiwania w zakresie ich rozwiązywania. SOC2A_U08 Participation in a discussion,
Execution of a project,
Execution of exercises
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Ma poszerzoną wiedzę o naukach społecznych i humanistycznych oraz relacjach między nimi (ekonomia, filozofia, politologia, antropologia). SOC2A_W07 Participation in a discussion,
Execution of a project,
Execution of exercises
M_W002 Zna sposoby wyjaśniania współczesnych zjawisk i procesów społecznych. SOC2A_W04 Participation in a discussion,
Execution of a project,
Execution of exercises
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
12 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Zdaje sobie sprawę z konieczności bycia aktywnym aktorem życia społecznego i angażuje się w lokalne i globalne działania społeczne. - - - + - - - - - - -
M_K002 Ma świadomość znaczenia analizy socjologicznej dla rozumienia współczesnych procesów społecznych, politycznych, gospodarczych i kulturowych. - - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi właściwie dobrać i zastosować teorie, koncepcje i pojęcia do analizy rzeczywistości społecznej oraz umie krytycznie ocenić ich przydatność w procesie analizy zjawisk społecznych. - - - + - - - - - - -
M_U002 Samodzielnie stawia problemy praktyczne i teoretyczne oraz podejmuje poszukiwania w zakresie ich rozwiązywania. - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Ma poszerzoną wiedzę o naukach społecznych i humanistycznych oraz relacjach między nimi (ekonomia, filozofia, politologia, antropologia). - - - + - - - - - - -
M_W002 Zna sposoby wyjaśniania współczesnych zjawisk i procesów społecznych. - - - + - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 25 h
Module ECTS credits 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 12 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 12 h
Contact hours 1 h
Module content
Project classes (12h):

Partycypacja obywatelska oznacza świadome angażowanie się obywateli w kształtowanie decyzji podejmowanych przez liderów politycznych. Partycypacja obywatelska oznacza zatem coś więcej niż udział w wyborach raz na kilka lat. W praktyce ma ona być stałą współpracą między administracją a obywatelami opartą na wspólnej analizie problemów i wspólnym poszukiwaniu możliwych rozwiązań. Warsztat służy poznaniu technik i metod budowania procesu konsultacji.

Additional information
Teaching methods and techniques:
  • Project classes: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

obecność aktywność, projekt

Participation rules in classes:
  • Project classes:
    – Attendance is mandatory: Yes
    – Participation rules in classes: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa zawiera:
aktywne uczestnictwo w zajęciach 20%
wykonanie projektu 80%

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

indywidualne konsultacje z prowadzącym.

Prerequisites and additional requirements:

brak

Recommended literature and teaching resources:

Materiały dostarczone przez prowadzącego.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Materiały zostaną dostarczone na zajęciach

Additional information:

Warsztaty uzupełniające w semestrze II student musi zaliczyć 3, uzyskuje za nie 3ECTS:
Konsultacje społeczne
Technologie internetu rzeczy
Projektowanie uniwersalne
warsztaty prowadzone są przez praktyków