Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Smart city i smart community
Course of study:
2019/2020
Code:
HSOC-2-212-II-s
Faculty of:
Humanities
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Innovations and social interventions
Field of study:
Sociology
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. Gądecki Jacek (jgadecki@agh.edu.pl)
Module summary

Celem zajęć jest prezentacja koncepcji Smart City oraz strategii i praktyk związanych
z kształtowaniem tego środowiska życia w ramach smart community. W ramach wykładu
wprowadzającego wdrożymy perspektywę socjotechnologiczną: traktując współczesne
miasta jako maszyny społeczne, zdefiniujemy smart city i wskażemy na różnych aktorów,
w tym aktorów pozaspołecznych (ICT) w kreowaniu koncepcji smart city. Spojrzymy
również na miasto jako żywe laboratorium – prezentując koncepcję living lab
i jej znaczenie dla badań miejskich we współczesnym mieście.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Jest przygotowany do otwartego uczestnictwa w dyskusji, wyrażania i przyjmowania uwag krytycznych SOC2A_K03 Participation in a discussion,
Execution of a project
M_K002 Docenia wartość własnej kultury i wagę innych kultur SOC2A_K06 Activity during classes
Skills: he can
M_U001 Potrafi właściwie dobrać i zastosować teorie, koncepcje i pojęcia do analizy rzeczywistości społecznej oraz umie krytycznie ocenić ich przydatność w procesie analizy zjawisk społecznych SOC2A_U03 Participation in a discussion,
Execution of a project,
Execution of exercises
M_U002 Potrafi interpretować zjawiska charakterystyczne dla świata wielokulturowego zwłaszcza przy wykorzystaniu właściwie dobranego przekazu medialnego SOC2A_U04, SOC2A_U05 Participation in a discussion,
Execution of a project,
Execution of exercises
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Ma poszerzoną wiedzę o normach konstytuujących i regulujących struktury instytucje społeczne, potrafi zinterpretować ich źródła i wpływ na ludzkie zachowania SOC2A_W07 Participation in a discussion,
Execution of a project,
Execution of exercises
M_W002 Ma poszerzoną wiedzę o rodzajach więzi społecznej i prawidłowościach, którym podlegają oraz o zjawiskach i procesach charakterystycznych dla grup społecznych SOC2A_W07 Participation in a discussion,
Execution of a project,
Execution of exercises
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Jest przygotowany do otwartego uczestnictwa w dyskusji, wyrażania i przyjmowania uwag krytycznych - - - + - - - - - - -
M_K002 Docenia wartość własnej kultury i wagę innych kultur - - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi właściwie dobrać i zastosować teorie, koncepcje i pojęcia do analizy rzeczywistości społecznej oraz umie krytycznie ocenić ich przydatność w procesie analizy zjawisk społecznych - - - + - - - - - - -
M_U002 Potrafi interpretować zjawiska charakterystyczne dla świata wielokulturowego zwłaszcza przy wykorzystaniu właściwie dobranego przekazu medialnego - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Ma poszerzoną wiedzę o normach konstytuujących i regulujących struktury instytucje społeczne, potrafi zinterpretować ich źródła i wpływ na ludzkie zachowania - - - + - - - - - - -
M_W002 Ma poszerzoną wiedzę o rodzajach więzi społecznej i prawidłowościach, którym podlegają oraz o zjawiskach i procesach charakterystycznych dla grup społecznych - - - + - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 120 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 20 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 35 h
Realization of independently performed tasks 31 h
Contact hours 4 h
Module content
Project classes (30h):

Plan wykładów
1. Wprowadzenie do miast inteligentnych.
Wprowadzenie do programu wykładów na kolejne tygodnie, wyjaśniające ich związek
z bieżącymi debatami i trendami w socjologii miasta, analizach i agendach miejskich.
2. Od społeczeństwa sieci do teorii-aktora-sieci.
Inżynierowie-socjologowie projektują miasto.
Przedstawienie różnego wymiaru sieci w socjologii od sieci społecznych do ANT.
Wskazanie na kulturowe i społeczne uwarunkowania innowacji technologicznej
na przykładzie auta elektrycznego.
3. Miejska innowacja a inteligentne miasto.
O uspołecznieniu innowacji w modelu LL
W trakcie wykładu zajmujemy się living labem jako pla]ormą innowacji, która łączy i
angażuje różne zainteresowane podmioty na wczesnych etapach procesu innowacji.
Dokonamy wprowadzenia do tej tematyki, którą obszerniej zajmiemy się w ramach
ćwiczeń.
4. Rola technologii w inteligentych miastach – czy algorytmy sa polityczne?
Technologie cyfrowe jako katalizator przemian miejskich i urbanistyka w czasie
rzeczywistymW ramach wykładu zajmiemy się m.in. wykorzystanie big data w czasie rzeczywistym
dla badań z zakresu nauk społecznych, oraz w celu planowania polityki i interwencji
miejskiej.
5. Rola mieszkańców w miastach inteligentnych.
O różnych wizjach miejskiego obywatelstwa
Omawiamy wyzwania związane z zapewnieniem dostępu do korzystania
z tego, co oferują miasta. Wykład omawia, różne wizje obywatelstwa w miastach
inteligentnych, w tym wizję obywatela jako nośnika danych. Zastanowimy się także
nad tym, jak władze miasta i analitycy miejscy mogą uwzględniać potrzeby różnych
grup interesariuszy w mieście.
6. Kultura współdzielenia.
Czy szansa inteligentnych miast?
miasta stają przed wyzwaniami związanymi z zanieczyszczeniem powietrza
i wdrażaniem środków ograniczających emisje energii. Kluczowe kwes`e obejmują
ułatwianie interakcji międzyludzkich i poprawę przestrzeni publicznych, takich jak
chodniki, ścieżki rowerowe, ogrody, place i parki. Wykład omawia rolę technologii
7. Inteligentne miasto a współrządzenie.
Miasta coraz częściej dążą do ustanowienia partnerstwa z przedsiębiorstwami
i społeczeństwem obywatelskim, aby znaleźć zrównoważone rozwiązania wyzwań
miejskich. Wykład omawia wyzwania związane z wykorzystywaniem technologii
cyfrowych i analizy miejskiej w celu zwiększenia udziału obywateli w zarządzaniu
obszarami miejskimi i uczynienia procesów decyzyjnych bardziej demokratycznymi
i integracyjnymi, przy jednoczesnym uwzględnieniu nierówności i różnic
w zdolnościach różnych grup społecznych.

Additional information
Teaching methods and techniques:
  • Project classes: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie kursu
Udział w wykładach jest nieobowiązkowy, ale wiedza pozyskana w ich trakcie może być
kluczowa w tworzeniu projektu końcowego
Ćwiczenia mają charakter warsztatowy: prócz czytania tekstów zakładają przeprowadzenie
projektu złożonego z 2 zadań w ramach grup badawczych 3-5 os. Zadania rozłożone są na
cały semestr, opracowywane i prezentowane w trakcie ćwiczeń:
- Zadanie 1. Definiowanie problemu w kategoriach użytkowników (UX w praktyce)
- Zadanie 2. Przygotowanie koncepcji living labu dla wdrożenia proponowanej usługi/
produktu.

Participation rules in classes:
  • Project classes:
    – Attendance is mandatory: Yes
    – Participation rules in classes: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa zawiera:
aktywne uczestnictwo w konwersatorium – raport diagnostyczny,
wykonanie projektu warsztatowego – projekt społeczny,
uczestnictwo w wykładach – obecność;
Ocena jest składową 3 kursów wchodzących w jej skład (średnia). Każdy z kursów oceniany jest odrębnie. Jednak zaliczenie wszystkich jest konieczne do zaliczenia całego modułu. Ocena ma charakter ważony
- ocena z wykładu – 25% oceny końcowej,
- ocena z konwersatorium – 25% oceny końcowej,
- ocena z warsztatów projektowych – 50% oceny końcowej;

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student/ka może bez konsekwencji opuścić 1. spotkanie.
Kolejne nieobecności wymagają uzupełnień. Te są ustalane z Prowadzącym w porozumieniu z pozostałymi członkami/kiniami grupy projektowej.

Prerequisites and additional requirements:

brak

Recommended literature and teaching resources:

Zalecana literatura:
Allwinkle, S., Cruickshank, P., 2011. Creating Smart-er Cities: An Overview. Journal of Urban Technology 18,
1–16.
Cosgrave, E., Arbuthnot, K., Tryfonas, T., 2013. Living Labs, Innovation Districts and Information Marketplaces:
A Systems Approach for Smart Cities. Procedia Computer Science 16, 668–677.
Winters, J.V., 2011. WHY ARE SMART CITIES GROWING? WHO MOVES AND WHO STAYS*. Journal of
Regional Science 51, 253–270.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Jacek GĄDECKI. 2018. Smart cities: challenges for the community, [W:] II national interdisciplinary scientific conference TechSpo’18 : power of algorithms, ISBN: 978-1-5386-8467-2, s. 1–5.
Jacek GĄDECKI 2018. Od zawężenia do rozszerzenia wspólnoty: od współdzielenia do wykluczenia : koncepcja inteligentnego miasta a ważne wyzwania dla wspólnoty miejskiej, “Miscellanea Anthropologica et Sociologica”, t. 19 nr 1, s. 136–146.

Additional information:

MODUŁ PROJEKTOWY: SMART COMMUNITY
Koncepcja smart city wskazuje na konieczność budowania mądrych (smart) wspólnot lokalnych, w których
zarówno władze, przedsiębiorcy jak i mieszkańcy rozumieją potencjał technologii informacyjnych i świadomie decydują o ich zastosowaniu do zmian w swoim otoczeniu.

Moduł projektowy Smart Community koncentruje się na budowaniu świadomych i uzgodnionych decyzji
w sprawie wykorzystania technologii jako katalizatora do rozwiązywania potrzeb społecznych i gospodarczych w skali lokalnej. W trakcie wykładów, zajęć projektowych i warsztatów Studenci i Studentki
będą konstruować rozwiązania na realne problemy określonych wspólnot (np. w skali sąsiedztwa, dzielnicy
gminy).

W celu wypracowania jak najlepszych rozwiązań, grupy warsztatowe będą wspierane serią konsultacji z zakresu strategii komunikacyjnych oraz metodologii badań: dobra analiza potrzeb oraz przygotowanie komunikacyjne są niezbędne dla sukcesu inicjatywy inteligentnych społeczności. Prezentacja rezultatów prac nad projektem semestralnym odbędzie się z udziałem zaproszonych partnerów społecznych.