Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Data mapping. GIS workshop
Course of study:
2019/2020
Code:
HSOC-2-214-II-s
Faculty of:
Humanities
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Innovations and social interventions
Field of study:
Sociology
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
mgr Gajda Agnieszka (agajda@irm.krakow.pl)
Module summary

Wykorzystania Systemów Informacji Geograficznej w badaniach społecznych.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Zdaje sobie sprawę z konieczności bycia aktywnym aktorem życia społecznego i angażuje się w lokalne i globalne działania społeczne. SOC2A_K05 Activity during classes
M_K002 Ma świadomość znaczenia analizy socjologicznej dla rozumienia współczesnych procesów społecznych, politycznych, gospodarczych i kulturowych. SOC2A_K04 Execution of exercises,
Execution of a project,
Participation in a discussion
Skills: he can
M_U001 Potrafi właściwie dobrać i zastosować teorie, koncepcje i pojęcia do analizy rzeczywistości społecznej oraz umie krytycznie ocenić ich przydatność w procesie analizy zjawisk społecznych. SOC2A_U03 Execution of exercises,
Execution of a project,
Participation in a discussion
M_U002 Samodzielnie stawia problemy praktyczne i teoretyczne oraz podejmuje poszukiwania w zakresie ich rozwiązywania. SOC2A_U08 Execution of a project
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Ma poszerzoną wiedzę o naukach społecznych i humanistycznych oraz relacjach między nimi (ekonomia, filozofia, politologia, antropologia). SOC2A_W02 Execution of exercises,
Execution of a project,
Participation in a discussion
M_W002 Ma pogłębioną wiedzę w zakresie historii, istoty, działania i wykorzystania poszczególnych typów mediów w zakresie ich dostosowania do potrzeb uniwersalnego projektowania. SOC2A_W13 Participation in a discussion,
Case study
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
12 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Zdaje sobie sprawę z konieczności bycia aktywnym aktorem życia społecznego i angażuje się w lokalne i globalne działania społeczne. - - - + - - - - - - -
M_K002 Ma świadomość znaczenia analizy socjologicznej dla rozumienia współczesnych procesów społecznych, politycznych, gospodarczych i kulturowych. - - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi właściwie dobrać i zastosować teorie, koncepcje i pojęcia do analizy rzeczywistości społecznej oraz umie krytycznie ocenić ich przydatność w procesie analizy zjawisk społecznych. - - - + - - - - - - -
M_U002 Samodzielnie stawia problemy praktyczne i teoretyczne oraz podejmuje poszukiwania w zakresie ich rozwiązywania. - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Ma poszerzoną wiedzę o naukach społecznych i humanistycznych oraz relacjach między nimi (ekonomia, filozofia, politologia, antropologia). - - - + - - - - - - -
M_W002 Ma pogłębioną wiedzę w zakresie historii, istoty, działania i wykorzystania poszczególnych typów mediów w zakresie ich dostosowania do potrzeb uniwersalnego projektowania. - - - + - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 25 h
Module ECTS credits 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 12 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 12 h
Contact hours 1 h
Module content
Project classes (12h):

Podczas kursu zostanie poruszone zagadnienie wykorzystania Systemów Informacji Geograficznej w badaniach społecznych. Problematyka zostanie przedstawiona zarówno od strony teoretycznej jak i ćwiczeń praktycznych w oprogramowaniu GIS oraz na platformie internetowej.

 1. Część teoretyczna:
  - Czym jest GIS?
  - Podstawowe rodzaje i formaty danych
  - Darmowe i płatne źródła danych
  - Obowiązujące odwzorowania i podstawowe regulacje prawne
  - Metody prezentacji informacji przestrzennej
  - Podstawowe metody analiz przestrzennych
  - Przykładowe zastosowania GIS w naukach społecznych
 2. Część praktyczna – warsztatowa 1:
  - Zapoznanie z pakietem ArcGIS i jego komponentami
  - Nawigacja w programie oraz podstawowe opcje
  - Tworzenie projektu mapy
  - Wykonanie podstawowych analiz
  - Stworzenie mapy prezentującej wybrane zagadnienia z wykorzystaniem odpowiednich metod wizualizacji
 3. Część praktyczna – warsztatowa 2:
  - Zapoznanie z platforma ArcGIS online
  - Nawigacja oraz ćwiczenia wprowadzające
  - Tworzenie mapy online
  - Tworzenie prezentacji z wykorzystaniem map
  - Przygotowanie prezentacji wybranego przez studentów zagadnienia.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Project classes: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

obecność, aktywność, projekt

Participation rules in classes:
 • Project classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Method of calculating the final grade:

aktywne uczestnictwo w zajęciach 20%
wykonanie projektu / ocena z prezentacji 80%

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

indywidualnie uzgadnianie z prowadzącym

Prerequisites and additional requirements:

brak

Recommended literature and teaching resources:

Zalecana literatura:
Cass, N., E. Shove, and J. Urry. 2005. Social exclusion, mobility and access. „The Sociological Review” 53:
539-55.
EU e-Inclusion. 2007. Participation for all in the knowledge-based society. European Commission, Culture and
Society, e-Inclusion. http://ec.europa.eu/information_society/soccul/eincl/index_en .htm
Iwarsson, S., and A. Stahl. 2003. Accessibility, usability and universal design: Positioning and definition of
concepts describing person-environment relationships. Disability and Rehabilitation 25 (2): 57-66.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Pociask-Karteczka J., Gajda A., Franczak P., 2014, Regional distribution and relevance in paleonvironmental studies of lakes in the Tatra Mts. (Western Carpathians), Late Pleistocene and Holocene Climatic Variability in the Carpathian-Balkan Region, ss. 137-143.
Harvey F., Kaim D., Gajda A., 2014, Analysis of historical change using cadastral materials in the Carpathian Foothills, European Journal of Geography, 5 (3), ss. 6-12.
Gajda A., 2014, Wykorzystanie danych ze skaningu laserowego do pomiaru zmian zasięgu oraz struktury pionowej roślinności semi-naturalnego odcinka doliny Wisły, Prace Geograficzne, 138, ss. 67-81.
Gajda A., Plaza M., 2009, Inwentaryzacja wysypisk śmieci w Ojcowskim Parku Narodowym, Prądnik, Prace i Materiały Muzeum im. prof. Władysława Szafera, 18, ss. 85-94.
Szczepanowicz-Balon D., Kubal M., Gajda A., 2013, The Polish Tourism to Israel: An Overview, [w:] M. Kozak, N. Kozak (red.), Cambridge Scholars Publishing Tourism Research: An Interdisciplinary Perspective, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne 2013, ss. 172-190.
Żelazny M., Siwek J., Liová S., Šimor V., Dąbrowska K., Wolanin A., Pociask-Karteczka, J., Pęksa Ł., Gajda A., Siwek J.P., Rzonca B., Gavurník J., 2015, Stosunki wodne i regiony hydrograficzne/ Vodné pomery a hydrografické regióny/ Hydrological conditions and hydrographic regions [w:] Dąbrowska K., Guzik M., ([red.], 2015, Atlas Tatr – przyroda nieożywiona / Atlas Tatier – neživá príroda / Atlas of the tatra Mountains – Abiotic Nature, Wydawnictwo TPN, Zakopane.
Siwek J., Żelazny M., Liová S., Šimor V.,Pociask-Karteczka J., Gajda A., 2015, Podział hydrograficzny/ Hydrografické členenie/ Watersheds [w:] Dąbrowska K., Guzik M., ([red.], 2015, Atlas Tatr – przyroda nieożywiona / Atlas Tatier – neživá príroda / Atlas of the tatra Mountains – Abiotic Nature, Wydawnictwo TPN, Zakopane.
Szczepanowicz B., Autorstwo map i rycin: Gajda A., 2014, Ziemia Święta. Geografia biblijna, Wydawnictwo WAM, Kraków.
Izdebski A., Autorstwo map: Gajda A., 2013, Rural Economy in transition. Asia Minor from late antiquity into the early middle ages, The Journal of Juristic Papirology, Supplement XVIII, Fundacja im. Rafała Taubenschlaga, Warszawa.

Additional information:

Nie podano