Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Fantasy in modern culture
Course of study:
2019/2020
Code:
HSOC-2-230-II-s
Faculty of:
Humanities
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Innovations and social interventions
Field of study:
Sociology
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
dr Maj Krzysztof M. (kmmaj@agh.edu.pl)
Module summary

Główne nurty estetyczne w fantastyce na przełomie XX i XXI wieku, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki i swoistości poetyki fantastycznej w mediach audiowizualnych i cyfrowych.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Ma świadomość znaczenia refleksji humanistycznej i społecznej dla rozumienia procesów i przemian zachodzący we współczesnych społeczeństwach i jest aktywnym uczestnikiem życia kulturalnego SOC2A_K04 Activity during classes
Skills: he can
M_U001 Odróżnia narracje realizowane w poetyce realistycznej od tych wykorzystujących poetykę fantastyczną SOC2A_U06 Activity during classes
M_U002 Analizuje i interpretuje narracje fantastyczne i fantastyczne światy niezależnie od medium artystycznej realizacji SOC2A_U06 Activity during classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu kulturoznawczych i literaturoznawczych badań nad fantastyką w różnych mediach SOC2A_W14 Test
M_W002 Zna główne nurty estetyczne w fantastyce na przełomie XX i XXI wieku SOC2A_W14 Test
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Ma świadomość znaczenia refleksji humanistycznej i społecznej dla rozumienia procesów i przemian zachodzący we współczesnych społeczeństwach i jest aktywnym uczestnikiem życia kulturalnego + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Odróżnia narracje realizowane w poetyce realistycznej od tych wykorzystujących poetykę fantastyczną + - - - - - - - - - -
M_U002 Analizuje i interpretuje narracje fantastyczne i fantastyczne światy niezależnie od medium artystycznej realizacji + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu kulturoznawczych i literaturoznawczych badań nad fantastyką w różnych mediach + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna główne nurty estetyczne w fantastyce na przełomie XX i XXI wieku + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 50 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Realization of independently performed tasks 16 h
Contact hours 4 h
Module content
Lectures (30h):

Zajęcia zapoznają studentów z głównymi nurtami estetycznymi w fantastyce na przełomie XX i XXI wieku, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki i swoistości poetyki fantastycznej oraz jej reprezentacji w mediach audiowizualnych i cyfrowych, a także miejsca i roli fandomu fantastycznego w społeczeństwie. W trakcie spotkań omówiona zostanie pokrótce także historia polskich i zachodnich badań literaturo- i kulturoznawczych nad fantastyką, a także terminologia teoretyczna pomocna w analizowaniu tzw. fikcji gatunkowych (genre fiction) i – w ogólności – kultury popularnej. Przykładowe teksty kultury analizowane w ramach fakultetu obejmowałyby zatem nie tylko najnowszą prozę fantastyczną (Neila Gaimana, Neala Stephensona, Jacka Dukaja, Marcina Przybyłka, Roberta Wegnera, N.K. Jemisin i wielu innych polskich i zagranicznych twórców), lecz także filmy (np. Incepcję, Avatar, Tron: Legacy), gry (np. Divinity: Original Sin 1 & 2, Deus Ex, Skyrim), anime (np. Ergo Proxy, Sword Art Online, Ajin: Demi Human, Kabaneri of the Iron Fortress) czy transmedialne uniwersa (np. Star Wars, The Wizarding World, DC Universe, Marvel Cinematic Universe).

Additional information
Teaching methods and techniques:
  • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Znajomość kluczowych zagadnień z zakresu badań nad fantastyką (fantasy & science fiction studies), ze szczególnym uwzględnieniem terminologii umożliwiającej analizę narracji utrzymanych w poetyce fantastycznej niezależnie od medium realizacji (literatura, film, komiks, animacja, gra wideo). Zaliczenie będzie realizowane w formie pisemnego kolokwium (test wielokrotnego wyboru).

Participation rules in classes:
  • Lectures:
    – Attendance is mandatory: No
    – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Method of calculating the final grade:

Podstawą oceny będzie kolokwium zaliczeniowe weryfikujące wiedzę teoretyczną z zakresu podstawowych pojęć w badaniach nad fantastyką i umiejętność ich twórczego wykorzystania w analizie konkretnej narracji z przedmiotowego nurtu.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Zaliczenie materiału w trakcie konsultacji.

Prerequisites and additional requirements:

Wstępnym i jedynym wymogiem jest zainteresowanie tematyką fantastyczną (od książek przez filmy po animacje). Dodatkowym atutem będzie znajomość dzieł uznawanych zarówno przez fandom, jak i krytykę za klasyczne (od tekstów Tolkiena po “Avatar” Camerona). Zajęcia mają jednak charakter wprowadzający i z założenia służyć będą przede wszystkim generalnemu zapoznaniu Studentów z problematyką.

Recommended literature and teaching resources:

Wszystkie teksty będą udostępniane przez prowadzącego Studentom w formacie *.pdf. Literatura ma charakter uzupełniający i jej znajomość poza zakresem wykładanym na zajęciach nie będzie przedmiotem kolokwium zaliczeniowego.

Podstawowa:
Tomasz Z. Majkowski, W cieniu białego drzewa. Powieść fantasy w XX wieku, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2013.
Piotr Stasiewicz, Między światami. Intertekstualność i postmodernizm w literaturze fantasy, Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku 2016.
Grzegorz Trębicki, Fantasy — ewolucja gatunku, Kraków: Universitas 2009.
Marek Pustowaruk, Od Tolkiena do Pratchetta. Potencjał rozwojowy fantasy jako konwencji literackiej, Wrocław: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze 2009.

Uzupełniająca:
The Cambridge Companion to Fantasy Literature, red. Edward James, Farah Mendlesohn, Cambridge: Cambridge University Press 2012.
The Cambridge Companion to Science Fiction, red. Edward James, Farah Mendlesohn, Cambridge: Cambridge University Press 2003.
Brian Stableford, Historical Dictionary of Fantasy Literature, Lanham: The Scarecrow Press 2005.
Brian Stableford, The A to Z of Fantasy Literature, Lanham: The Scarecrow Press 2009.
Narracje fantastyczne, red. Ksenia Olkusz, Krzysztof M. Maj, Kraków: Ośrodek Badawczy Facta Ficta 2018.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Krzysztof M. Maj, Allotopie. Topografia światów fikcjonalnych, Kraków: Universitas 2015.
— Światy poza światem. Od świata przedstawionego do narracji światocentrycznej, w: Narracje fantastyczne, red. Ksenia Olkusz, Krzysztof M. Maj, Kraków: Ośrodek Badawczy Facta Ficta 2017, ss. 15-59, ISBN: 978-83-942923-2-4.
— Allotopia – wprowadzenie do poetyki gatunku, „Zagadnienia Rodzajów Literackich” 2014, t. 57, z. 1 (113), ISSN: 0084-4446, ss. 89-105

Additional information:

None