Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Media relations i inne narzędzia PR
Course of study:
2019/2020
Code:
HSOC-2-305-II-s
Faculty of:
Humanities
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Innovations and social interventions
Field of study:
Sociology
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr Kapralska Łucja (lkapral@agh.edu.pl)
Module summary

Kurs dostarcza wiedzę o nowych trendach w PR. Pokazuje rolę nowych mediów oraz narzędzia, którymi posługuje się ePR, zwracając uwagę na innowacyjne trendy w komunikacji firm z otoczeniem

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Zna zakres posiadanej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się, rozwoju zawodowego i poszerzania wiedzy ogólnej SOC2A_U13 Participation in a discussion,
Execution of a project
M_K002 Samodzielnie stawia problemy praktyczne i teoretyczne oraz podejmuje poszukiwania w zakresie ich rozwiązywania SOC2A_K06, SOC2A_K02 Participation in a discussion,
Execution of a project
Skills: he can
M_U001 Potrafi krytycznie ocenić przekazy medialne, sam tworzy specjalistyczne narzędzia dla różnych typów mediów SOC2A_U07 Execution of a project
M_U002 Potrafi tworzyć narzędzia multimedialne wykorzystujące specyfikę technologii informacyjnych i komunikacyjnych SOC2A_U09 Participation in a discussion,
Execution of a project
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Ma pogłębioną wiedzę w zakresie historii, istoty, działania i wykorzystania poszczególnych typów mediów SOC2A_W13 Test
M_W002 Zna i umie wykorzystać nowe technologie komunikacyjne i informacyjne SOC2A_W11 Presentation
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Zna zakres posiadanej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się, rozwoju zawodowego i poszerzania wiedzy ogólnej + - - + - - - - - - -
M_K002 Samodzielnie stawia problemy praktyczne i teoretyczne oraz podejmuje poszukiwania w zakresie ich rozwiązywania + - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi krytycznie ocenić przekazy medialne, sam tworzy specjalistyczne narzędzia dla różnych typów mediów + - - + - - - - - - -
M_U002 Potrafi tworzyć narzędzia multimedialne wykorzystujące specyfikę technologii informacyjnych i komunikacyjnych + - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Ma pogłębioną wiedzę w zakresie historii, istoty, działania i wykorzystania poszczególnych typów mediów + - - + - - - - - - -
M_W002 Zna i umie wykorzystać nowe technologie komunikacyjne i informacyjne + - - + - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 90 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 35 h
Realization of independently performed tasks 22 h
Contact hours 3 h
Module content
Lectures (15h):
 1. Media relations i inne narzędzia PR – wykład

  Studenci zostają zapoznani ze specyfiką zjawisk media relations, podstawowym aparatem pojęciowym, stosowanym w obszarze tej dyscypliny, charakterystyką podstawowych typów i rodzajów materiałów i przekazów medialnych, a także złożonym repertuarem narzędzi i technik, wykorzystywanych w relacjach z mediami. Ponadto nacisk jest położony na tzw. nowy PR – PR w internecie w jego licznych odmianach i używanych przez niego narzędziach
  w zajęciach 20%. kolokwium 40%, wykonanie projektu 40%
  Tematy wykładów:
  1. Media relations i ich znaczenie dla firmy
  • definicje, podstawowe działania w zakresie MR,
  • Miejsce relacji organizacja – media w strategii PR:
  • Media – pośrednik i świadek
  • Media – kreator sytuacji kryzysowych ( dziennikarstwo śledcze )

  2. Media relations: w stronę praktyki – zasady, strategie , narzędzia.
  • Zasady współpracy z dziennikarzami,
  • Ustalanie grup docelowych
  • Tworzenie dokumentów – stara dobra informacja prasowa i nowe , też dobre formy przekazywania informacji ( video, zaproszenia, imprezy medialne, eventy prasowe)
  • Rola newsów, rola pseudowydarzeń , framing, dyskusje pseudoekspertów

  3. Media relations w nowych mediach – o tym jak internet zmienił komunikację w PR

  • Internet jako przestrzeń działań PR ( także o nowej gospodarce , nowym konsumencie, nowym zasadach marketingu WeB 2.0 )
  • Podmioty działające w sieci
  • Stare media – nowe media zależności i wpływy, Dziennikarze i dziennikarstwo w sieci i co PR musi o tym wiedzieć
  4-5. E PR – nowa twarz Public Relations – narzędzia PR w sieci
  • witryny, blogi,
  • Newsletter, mailing
  • Media społecznościowe i e -społeczności i ich znaczenie w marketingu.
  • Kryzys w firmie i jego sieciowe oblicze; internet jako przyczyna kryzysu w firmie
  • fake news, antystrony, blogi opozycyjne czyli czarny PR ma się jeszcze lepiej
  6 – 7 . Opowieść jest ważna – jesteś tym, co publikujesz
  • content marketing,
  • story telling,
  • marketing doświadczeń,
  • brand journalism
  8. Podsumowanie wykładów -

 2. Media relations i inne narzędzia PR – w stronę praktyki

  Cwiczenia:
  9. Zasady story tellingu, tworzenie person (osobowości nabywcze), ćwiczenie technik narracyjnych w pisaniu testów
  10. Nie tylko internet – marketing niekonwencjonalny (na podstawie tekstów literatury przedmiotu, plus przykłady konkretnych działań marketingowych – prezentacje studentów )
  • buzz marketing
  • Marketing partyzancki
  • Marketing wirusowy
  • Marketing rekomendacji i trendsetterzy
  • Marketing doświadczeń.
  11 – 12. Influencerzy kim są i jak na nas wpływają
  Analiza zjawiska na podstawie filmu „Ci wspaniali Jonsonowie oraz wybranych blogów modowych i parentingowych, zjawisko ambasadorów marki jako przykład oddziaływania na konsumentów
  13. Media plan – tworzenie kampanii w Internecie (tworzenie projektów)
  14. Studia przypadków: skuteczny ePR na przykładzie wybranych firm (prezentacje studentów)
  15. Studia przypadków: Kryzysy w ePR i sposoby jego rozwiązywania (prezentacje studentów)

Project classes (15h):
-
Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Project classes: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

wykład, film, studia przypadków – bierny i czynny udział w zajęciach i zaliczenie zdobytej wiedzy podczas kolokwium.
ćwiczenia projektowe – aktywny udział w ćwiczenia, znajomość zadanych tekstów, wykonywanie
bieżących zadań, przygotowanie grupowego projektu kończącego zajęcia

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Project classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa zawiera:
aktywne uczestnictwo w zajęciach 20%
kolokwium 40%
wykonanie projektu 40%

Zajęcia kończy projekt grupowy . Zadaniem studentów jest stworzenie internetowej kampanii (ePR ) wizerunkowej o celu informacyjnym, edukacyjnym, sprzedażowym (do wyboru) za pomocą narzędzi e-PR poznanych na zajęciach, według przygotowanego media planu.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Więcej niż dwie nieobecności na ćwiczeniach powinny być zaliczone podczas dyżuru zdaniem zaległego materiału analizowanego na ćwiczeniach

Prerequisites and additional requirements:

zaliczony kurs Public Relations

Recommended literature and teaching resources:

Do kolokwium:
Scott David Meerman, Nowe zasady marketingu i PR. Warszawa 2009, r. Przekazywanie treści za pomocą podcastingu s. 93 – 99.
3. Anna Miotk, Nowy Public Relations, Lublin 2016, część 2, 3, 5,6, 7.
4. Kaznowski Dominik, Nowy marketing w Internecie, Warszawa 2009, r. VIII, Telewizje internetowe
5. Tymon Smektała, Public Relations w Internecie, Wrocław 2007, rozdział E Pr – nowa forma prowadzenia przedsięwzięć Public relations, 88 – 139.
WARTO ZNAĆ:
Jabłoński W. Kreowanie informacji. Media Relations, Warszawa 2006.
Joanna Wrycza – Bekier, Webwritting. Profesjonalne tworzenie tekstów dla Internetu. Wyd Helion 2013. Gliwice.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Łucja Kapralska, Czarny PR i antystrony jako zjawisko społeczne, w:
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 2007 | Public Relations. Teoria i praktyka komunikowania | s. 283-293.
Łucja Kapralska, “Dom, praca, sieć. Portret własny młodych polskich rodzin w świetle blogów parentingowych i rodzinnych”. W: Humanizacja Pracy 2018.

Additional information:

MODUŁ KOMUNIKACYJNY
Zasadniczym celem modułu jest rozwinięcie kompetencji komunikacyjnych Studentów i Studentek
niezbędnych do realizacji zadań związanych z projektowaniem i wdrażaniem innowacji (informowaniem,
budową wizerunku, negocjacjom, zarządzaniem relacjami z klientem, a także budowaniem relacji w zespole).
Program modułu komunikacyjnego konstytuują zatem zajęcia praktyczne, osadzone w adekwatnym
kontekście teoretycznym związanym z kluczowymi procesami charakterystycznymi dla współczesnego
zmediatyzowanego społeczeństwa, w którym kompetencje komunikacyjne stanowią podstawę skutecznych
innowacji we wszystkich sferach życia społecznego i gospodarczego.