Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Grywalizacja w zarządzaniu różnorodnością
Course of study:
2019/2020
Code:
HSOC-2-308-II-s
Faculty of:
Humanities
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Innovations and social interventions
Field of study:
Sociology
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
mgr Wiśniewska Renata (renatawisniewskapriv@gmail.com)
Module summary

studenci poznają nowatorski sposób nauczania i zarządzania jakim jest oparta na idei gier grywalizacja

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Jest przygotowany do otwartego uczestnictwa w dyskusji, wyrażania i przyjmowania uwag krytycznych SOC2A_K03 Participation in a discussion
M_K002 Docenia wartość własnej kultury i wagę innych kultur SOC2A_K06 Activity during classes
Skills: he can
M_U001 Potrafi właściwie dobrać i zastosować teorie, koncepcje i pojęcia do analizy rzeczywistości społecznej oraz umie krytycznie ocenić ich przydatność w procesie analizy zjawisk społecznych SOC2A_U03 Participation in a discussion,
Execution of a project
M_U002 Potrafi interpretować zjawiska charakterystyczne dla świata wielokulturowego zwłaszcza przy wykorzystaniu przekazu medialnego SOC2A_U05 Participation in a discussion,
Execution of a project
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Ma poszerzoną wiedzę o normach konstytuujących i regulujących struktury i instytucje społeczne, potrafi zinterpretować ich źródła i wpływ na ludzkie zachowania SOC2A_W05 Participation in a discussion,
Execution of a project
M_W002 Ma poszerzoną wiedzę o rodzajach więzi społecznej i prawidłowościach, którym podlegają oraz o zjawiskach i procesach charakterystycznych dla grup społecznych SOC2A_W07 Participation in a discussion,
Execution of a project
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
12 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Jest przygotowany do otwartego uczestnictwa w dyskusji, wyrażania i przyjmowania uwag krytycznych - - - + - - - - - - -
M_K002 Docenia wartość własnej kultury i wagę innych kultur - - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi właściwie dobrać i zastosować teorie, koncepcje i pojęcia do analizy rzeczywistości społecznej oraz umie krytycznie ocenić ich przydatność w procesie analizy zjawisk społecznych - - - + - - - - - - -
M_U002 Potrafi interpretować zjawiska charakterystyczne dla świata wielokulturowego zwłaszcza przy wykorzystaniu przekazu medialnego - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Ma poszerzoną wiedzę o normach konstytuujących i regulujących struktury i instytucje społeczne, potrafi zinterpretować ich źródła i wpływ na ludzkie zachowania - - - + - - - - - - -
M_W002 Ma poszerzoną wiedzę o rodzajach więzi społecznej i prawidłowościach, którym podlegają oraz o zjawiskach i procesach charakterystycznych dla grup społecznych - - - + - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 30 h
Module ECTS credits 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 12 h
Preparation for classes 7 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 h
Contact hours 1 h
Module content
Project classes (12h):
WARSZTATY UZUPEŁNIAJĄCE: GRYWALIZACJA W ZARZĄDZANIU RÓŻNORODNOŚCIĄ

W trakcie zajęć studenci dowiedzą się czym jest grywalizacja, kiedy i po co się ją wykorzystuje (szczególnie
w kontekście HR, zarządzania różnorodnością, działań employer brandingowych wewnątrz i na zewnątrz
firmy), jaka jest mechanika gier, jak się projektuje i wdraża grywalizację w firmie. Po warsztatach uczestnicy
będą znali praktyczne przykłady jej zastosowania oraz będą w stanie przygotować własny projekt gry
ułatwiającej zarządzanie różnorodnością w organizacji

Additional information
Teaching methods and techniques:
  • Project classes: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:
obecność, aktywność, projekt
Participation rules in classes:
  • Project classes:
    – Attendance is mandatory: Yes
    – Participation rules in classes: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa zawiera:
aktywne uczestnictwo w zajęciach 20%
wykonanie projektu 80%

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

indywidualnie uzgadnianie z prowadzącym

Prerequisites and additional requirements:

brak

Recommended literature and teaching resources:

Zalecana literatura:
Caillois R. 1997. Ludzie i gry, Warszawa: Oficyna Wydawnicza Volumen.
Laskowski, Maciej. 2013. Wykorzystanie czynników grywalizacyjnych w tworzeniu aplikacji użyteczności
publicznej, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy” 36: 23-30.
Tkaczyk, Paweł. 2011. Grywalizacja. Jak zastosować reguły gier w działaniach marketingowych. Warszawa:
Helion.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Warsztaty uzupełniające w semestrze II student musi zaliczyć 4, uzyskuje za nie 4ECTS:
Grywalizacja w zarządzaniu
Gender mainstreaming Pokolenia na rynku pracy.
Komunikowanie w mediach społecznościowych
Warsztaty prowadzone są przez praktyków.

osoba odpowiedzialna: Renata Wiśniewska