Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Społeczne i kulturowe zróżnicowanie społeczeństwa polskiego
Course of study:
2019/2020
Code:
HSOC-2-319-II-s
Faculty of:
Humanities
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Innovations and social interventions
Field of study:
Sociology
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. nadzw. dr hab. Szmeja Maria (maria.szmeja@agh.edu.pl)
Module summary

w ramach seminarium studenci dzielą się własnymi problemami badawczymi i piszą pracę magisterską

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Jest otwarty na argumenty innych i pod ich wpływem modyfikuje swoje stanowisko. SOC2A_K03 Diploma thesis
M_K002 Samodzielnie poszukuje rozwiązań zadań teoretycznych i praktycznych, korzystając z właściwych źródeł. SOC2A_K02 Diploma thesis
Skills: he can
M_U001 Potrafi korzystać z źródeł i technik pozyskiwania danych właściwych dla nauk społecznych i humanistycznych i dokonywać ich selekcji. SOC2A_U12 Diploma thesis
M_U002 Potrafi dokonać pogłębionej analizy przemian i zjawisk zachodzących we współczesnym świecie w oparciu o poznane koncepcje teoretyczne z zakresu nauk społecznych i humanistycznych oraz innych źródeł. SOC2A_U06 Diploma thesis
M_U003 Zna różnorodne techniki pozyskiwania danych właściwe dla nauk społecznych i humanistycznych pozwalające na pisanie prac z zakresu socjologii. SOC2A_U10 Diploma thesis
M_U004 Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i pogłębiania swoich umiejętności z zakresu posługiwania się językiem polskim i obcym. SOC2A_U14 Diploma thesis,
Activity during classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Potrafi przeprowadzić projekt badawczy z zakresu socjologii, wie jak dobrać i wykonać odpowiednie narzędzia badawcze właściwe dla metod jakościowych SOC2A_W09 Diploma thesis
M_W002 Zna i potrafi wykorzystać podczas pisania pracy dyplomowej techniki pozyskiwania danych właściwe dla nauk społecznych i humanistycznych pozwalające na analizowanie procesów i przemian zachodzących współcześnie. SOC2A_W10 Diploma thesis
M_W003 Wie jak w oparciu o poznane koncepcje teoretyczne z zakresu nauk społecznych i humanistycznych analizować zjawiska zachodzące we współczesnym świecie w wymiarze społecznym, kulturowym. SOC2A_W14 Diploma thesis
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Jest otwarty na argumenty innych i pod ich wpływem modyfikuje swoje stanowisko. - - - - - + - - - - -
M_K002 Samodzielnie poszukuje rozwiązań zadań teoretycznych i praktycznych, korzystając z właściwych źródeł. - - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi korzystać z źródeł i technik pozyskiwania danych właściwych dla nauk społecznych i humanistycznych i dokonywać ich selekcji. - - - - - + - - - - -
M_U002 Potrafi dokonać pogłębionej analizy przemian i zjawisk zachodzących we współczesnym świecie w oparciu o poznane koncepcje teoretyczne z zakresu nauk społecznych i humanistycznych oraz innych źródeł. - - - - - - - - - - -
M_U003 Zna różnorodne techniki pozyskiwania danych właściwe dla nauk społecznych i humanistycznych pozwalające na pisanie prac z zakresu socjologii. - - - - - + - - - - -
M_U004 Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i pogłębiania swoich umiejętności z zakresu posługiwania się językiem polskim i obcym. - - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Potrafi przeprowadzić projekt badawczy z zakresu socjologii, wie jak dobrać i wykonać odpowiednie narzędzia badawcze właściwe dla metod jakościowych - - - - - + - - - - -
M_W002 Zna i potrafi wykorzystać podczas pisania pracy dyplomowej techniki pozyskiwania danych właściwe dla nauk społecznych i humanistycznych pozwalające na analizowanie procesów i przemian zachodzących współcześnie. - - - - - + - - - - -
M_W003 Wie jak w oparciu o poznane koncepcje teoretyczne z zakresu nauk społecznych i humanistycznych analizować zjawiska zachodzące we współczesnym świecie w wymiarze społecznym, kulturowym. - - - - - + - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 52 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 17 h
Contact hours 5 h
Module content
Seminar classes (30h):

Idea seminarium/proseminarium jest wspólna praca nad jakimś tematem łączącym uczestników. Członkowie seminarium samodzielnie opracowują część zagadnień poruszanych na seminarium i następnie przedstawiają swoje opracowania w postaci prezentacji, referatu. Oczywiście wcześniej dyskutują nad zaproponowanymi tematami wystąpień wykazując się posiadaną wiedzą. Wniosek z tego jest oczywisty: zajęcia są obowiązkowe.

Additional information
Teaching methods and techniques:
  • Seminar classes: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

prezentacja fragmentów własnych badań

Participation rules in classes:
  • Seminar classes:
    – Attendance is mandatory: Yes
    – Participation rules in classes: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa- zaliczenie seminarium

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

indywidualne konsultacje

Prerequisites and additional requirements:

Nie podano

Recommended literature and teaching resources:

Frank Furedi, 2008, Gdzie się podziali wszyscy intelektualiści? roz 1. Dewaluacja intelektu
Michael Sandel, 2013, Czego nie można kupić za pieniądze. roz. 3 Jak rynek wypiera zasady moralne
Peter Burke, 2012, Historia kulturowa. roz. Zakończenie

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Publikacje dostępne pod adresem:
http://bpp.agh.edu.pl/autor/szmeja-maria-06602

Additional information:

W celu terminowego ukończenia studiów konieczne jest przestrzeganie harmonogramu prac.
Przedmiot należy do grupy modułów angażujących studentów do udziału w działalności naukowej.