Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Praktyka
Course of study:
2019/2020
Code:
HSOC-2-403-II-s
Faculty of:
Humanities
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Innovations and social interventions
Field of study:
Sociology
Semester:
4
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. Gądecki Jacek (jgadecki@agh.edu.pl)
Module summary

Celem praktyk jest uzyskanie wiedzy na temat różnorodnych technik pozyskiwania danych o funkcjonowaniu e-gospodarki i społeczeństwa opartego na wiedzy właściwe dla nauk społecznych oraz konstruowanie i analizowanie wyników.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Docenia wartość własnej kultury i wagę innych kultur. SOC2A_K06 Work done within the framework of a practical placement,
Report on completion of a practical placement
M_K002 Jest przygotowany do uczestnictwa w zespołach badawczych, oraz współdziałania w grupie i pełnienia różnych ról w tychże. SOC2A_U14 Report on completion of a practical placement,
Work done within the framework of a practical placement
M_K003 Ma świadomość znaczenia społecznej akceptacji rozwiązań z dziedziny e-gospodarki i społeczeństwa opartego na wiedzy. Zdaje sobie sprawę z konieczności bycia aktywnym aktorem życia społecznego w zakresie pozyskiwania tej akceptacji. SOC2A_K05, SOC2A_K04 Report on completion of a practical placement,
Work done within the framework of a practical placement
Skills: he can
M_U001 Potrafi skonstruować i prowadzić różne projekty badawcze z zakresu badania e-gospodarki i społeczeństwa opartergo na wiedzy z wykorzystaniem zaawansowanych metod i narzędzi badawczych. SOC2A_U08 Report on completion of a practical placement,
Work done within the framework of a practical placement
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Zna różnorodne techniki pozyskiwania danych o funkcjonowaniu e-gospodarki i społeczeństwa opartego na wiedzy właściwe dla nauk społecznych, potrafi je konstruować i analizować wyniki. SOC2A_W10 Report on completion of a practical placement
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Docenia wartość własnej kultury i wagę innych kultur. - - - - - - - - - - -
M_K002 Jest przygotowany do uczestnictwa w zespołach badawczych, oraz współdziałania w grupie i pełnienia różnych ról w tychże. - - - - - - - - - - -
M_K003 Ma świadomość znaczenia społecznej akceptacji rozwiązań z dziedziny e-gospodarki i społeczeństwa opartego na wiedzy. Zdaje sobie sprawę z konieczności bycia aktywnym aktorem życia społecznego w zakresie pozyskiwania tej akceptacji. - - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi skonstruować i prowadzić różne projekty badawcze z zakresu badania e-gospodarki i społeczeństwa opartergo na wiedzy z wykorzystaniem zaawansowanych metod i narzędzi badawczych. - - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna różnorodne techniki pozyskiwania danych o funkcjonowaniu e-gospodarki i społeczeństwa opartego na wiedzy właściwe dla nauk społecznych, potrafi je konstruować i analizować wyniki. - - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 0 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Module content
Additional information
Teaching methods and techniques:
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

obecność, wykonywanie zadań

Participation rules in classes:
Method of calculating the final grade:

Na ocenę końcową składa się ocena sprawozdania z realizacji stażu w instytucji. Ocenie podlegać będzie stopień powiązania wykonanych zadań z efektami kształcenie realizowanymi w trakcie praktyki socjologicznej.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:
obecność obowiązkowa. nieobecności uzgadaniać z opiekunem praktyk
Prerequisites and additional requirements:

Wydział zastrzega sobie, że miejsce na stażach w instytucjach mogą być przyznane w drodze konkursu z udziałem instytucji przyjmującej. Przygotowanie w toku ćwiczeń laboratoryjnych i projektowych, prowadzonych przez praktyków i ekspertów spoza grona nauczycieli akademickich, wyróżniającego się projektu, może być kryterium przyjęcia na praktykę w instytucji macierzystej prowadzącego ćwiczenia laboratoryjne i projektowe.
Staż w instytucji podlega Rozporzadzenie Rektora AGH w sprawie zasad organizowania i odbywania praktyki. Nadzór dydaktyczny nad przebiegiem praktyk sprawuje prowadzący moduł Praktyka krajowa lub zagraniczna. Do jego obowiązków należy także przygotowanie, w porozumieniu ze studentem, porozumień pomiędzy AGH a instytucją przyjmującą. W trakcie trwania praktyk studenci prowadzą dzienniczki praktyk, służące do zapisu zadań realizowanych w instytucji, a na koniec wypełniają kartę realizacji praktyk, będącą podsumowaniem zdobytego doświadczenia i piszą sprawozdanie z ich przebiegu. Dzienniczki i karty realizacji praktyk winne być podpisane przez opiekuna praktyk ze strony instytucji przyjmującej. Sprawozdanie musi być spójne z dzienniczkiem i kartą praktyk. W przypadku odbycia stażu w instytucji, która nie prowadzi wprost działalności badawczej, ale odpowiada pozostałych kryteriom, sprawozdanie dotyczy wykorzystania instytucję technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz potencjału dalszego rozwoju w e­‐gospodarce. Druki dzienniczków praktyk i karty realizacji praktyk dostępne są na stronie internetowej Wydziału. Praktyki studenckie winny być zrealizowane i zaliczone przed końcem semestru IV. Zaliczenie praktyk jest warunkiem zaliczenia IV semestru studiów. Niezrealizowanie w ustalonym czasie praktyki uniemożliwia zakończenie w wyznaczonym terminie semestru IV. Studentowi, który z uzasadnionych przyczyn nie odbył praktyki w wyznaczonym terminie, Dziekan może zezwolić na jej realizację w innym terminie nie kolidującym z zajęciami dydaktycznymi.
Dziekan Wydziału, może zaliczyć jako praktykę wykonywaną przez studenta pracę jeżeli student:
1) przedłoży zaświadczenie o okresie zatrudnienia nie krótszym niż obowiązujący wymiar praktyki, w okresie ostatnich trzech lat, którego charakter jest zgodny z kierunkiem odbywanych studiów i ich specjalnością,
2) odbył w ciągu ostatnich dwóch lat praktykę w wymiarze i o charakterze zgodnym z programem wymaganej praktyki, udokumentowaną stosownym zaświadczeniem,
3) w ciągu ostatnich trzech lat wykonywał w ramach wolontariatu pracę o charakterze zgodnym z kierunkiem odbywanych studiów i ich specjalnością, przez okres nie krótszy niż obowiązujący wymiar praktyki, potwierdzoną stosownym dokumentem.

Recommended literature and teaching resources:

Z uwagi na badawczy charakter stażu, opracowanie sprawozdania wymagać będzie samodzielnego zbierania i czytania literatury specjalistycznej, wskazanej przez instytucję przyjmującą. Pomocna może być też literatura wskazana w opisie modułów z ćwiczeniami laboratoryjnymi i projektowymi.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Publikacje pod adresem:
https://bpp.agh.edu.pl/autor/gadecki-jacek-06373

Additional information:

brak