Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Społeczeństwo informacyjne
Course of study:
2019/2020
Code:
HSOC-1-102-s
Faculty of:
Humanities
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Sociology
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr Kapralska Łucja (lkapral@agh.edu.pl)
Module summary

Zajęcia mają celu zapoznanie ze specyfiką nowej formy życia społecznego jaką jest społeczeństwo . informacyjne, pokazanie jej różnorodnych uwarunkowań oraz cech pozytywnych i negatywnych.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Potrafi świadomie i odpowiedzialnie uczestniczyć w rzeczywistości wirtualnej. SOC1A_K05 Activity during classes
Skills: he can
M_U001 Rozumie istotę społeczeństwa informacyjnego i potrafi scharakteryzować przemiany życia społecznego pod wpływem nowoczesnej technologii. SOC1A_U09 Test
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Rozumie istotę społeczeństwa informacyjnego i jego kulturowych, ekonomicznych, technologicznych i społecznych uwarunkowań oraz zależności między technologią i zmianą społeczną. SOC1A_W14 Test
M_W002 Zna przemiany zachodzące we współczesnej świecie w wymiarach społecznym, politycznym, kulturowym i ekonomicznym. SOC1A_W17 Test
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Potrafi świadomie i odpowiedzialnie uczestniczyć w rzeczywistości wirtualnej. + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Rozumie istotę społeczeństwa informacyjnego i potrafi scharakteryzować przemiany życia społecznego pod wpływem nowoczesnej technologii. + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Rozumie istotę społeczeństwa informacyjnego i jego kulturowych, ekonomicznych, technologicznych i społecznych uwarunkowań oraz zależności między technologią i zmianą społeczną. + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna przemiany zachodzące we współczesnej świecie w wymiarach społecznym, politycznym, kulturowym i ekonomicznym. + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 51 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 h
Preparation for classes 14 h
Realization of independently performed tasks 20 h
Contact hours 2 h
Module content
Lectures (15h):
Społeczeństwo informacyjne

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z pojęciem społeczeństwa informacyjnego (społeczeństwa wiedzy, społeczeństwa medialnego), a więc społeczeństwa, w którym istotną rolę odgrywają technologie informacyjne. W trakcie zajęć zostaną przedstawione podstawowe informacje dotyczące przemian, jakie zachodzą w społeczeństwie pod wpływem rozwoju środków masowego komunikowania, a zwłaszcza Internetu. Analizie zostaną poddane zarówno teorie (np. koncepcja globalnej wioski M. McLuhana) jak i zjawiska i procesy charakterystyczne dla tego etapu rozwoju stosunków społecznych, takie jak globalizacja, rozwój nauczania na odległość, telepraca, wspólnoty wirtualne itp. Główny nacisk położony zostanie na analizę przemian społecznych, zwłaszcza w zakresie więzi społ., obyczajów, stylów życia i wartości. Wykład ma służyć zwróceniu uwagi na pozytywne i negatywne strony rozwoju nowego typu społ. jak i pogłębić refleksję nad tempem i kierunkiem zachodzących przemian.
1. Od społeczeństwa rolniczego do przemysłowego (przemiany życia społecznego w poprzednich etapach rozwoju społ. ludzkich, rola nowych technik w przemianach życia społ. (2 godz.)
2. Społeczeństwo informacyjne i jego cechy (historia pojęcia, analiza cech: praca w sektorze informacji i usług, rozwój wiedzy, obecność Internetu I interaktywnych środków komunikowania, globalny zasięg przemian) (2 godz.)
3. Wybrane teorie na temat społeczestwa informacyjnego (M. Mc Luhan i globalna wioska, D. Bell i społeczeństwo postindustrialne, Toffler, Technopol N. Postmana, macdonaldyzacja, społ. sieciowe Castellsa), społeczeństwo informacyjne jako społ. ponowoczesne (Bauman) (2 godz.)
4. Przemiany ekonomiczne – nowe formy pracy – praca na odległość, globalizm w gospodarce, bankowość elektroniczna itp, nowe sposoby zarządzania (2 godz.)
5. Przemiany polityczne i ekonomiczne – od państwa narodowego do nowych struktur politycznych regionalnych, federacyjnych, transnarodowych (2 godz.)
6. Przemiany społeczne – nowy typ jednostki – (nomada, turysta, globalny wieśniak, konsument, netizen), nowe zbiorowości społ. (wspólnoty wirtualne, cyber – plemiona, nowe klasy – digitariat, netokracja, clickokracja i inne ) (2 godz.)
7. Postmodernizm – nowe tendencje w kulturze, sztuce, filozofii społeczeństwa informacyjnego. (2 godz.)
8. Społeczeństwo informacyjne – zagrożenia i wyzwania.

Additional information
Teaching methods and techniques:
  • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:
Przedmiot zaliczany na na końcowym kolokwium ( zal. na ocenę)

Warunki zaliczenia: obecność na wykładach (obowiązkowa), pozytywnie (min. dst) zdane kolokwium

Participation rules in classes:
  • Lectures:
    – Attendance is mandatory: No
    – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa z przedmiotu Społeczeństwo informacyjne opiera się na ocenie z kolokwium zaliczeniowego.
Pełna obecność na wykładach podnosi ocenę o pół stopnia.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Przy dwóch lub więcej nieobecnościach student zobligowany jest do indywidualnego zaliczenia materiału u prowadzącego lub otrzymuje więcej pytań na kolokwium (do wyboru) .

Prerequisites and additional requirements:

Student zaliczył pozytywnie kurs “Wstęp do socjologii”

Recommended literature and teaching resources:

Literatura obowiązkowa
D. Barney, Społeczeństwo Sieci. Warszawa 2008
*Ł. Kapralska( red.) Kulturowe aspekty społeczeństwa informacyjnego , wyd. Print Pap. Łódź 2011
Literatura zalecana *
J. Baran ( red.) Postmodernizm. Wybór pism. Kraków 1999,
Bauman Z., Globalizacja. I co z tego wynika dla ludzi. Kraków 2000
Bauman Z, Szkice o moralności ponowoczesnej, Warszawa 1998
A. Bard, J. Soderqvist, Netokracja. Nowa elita władzy i życie po kapitalizmie. Warszawa 2006,
T. Białobłocki (red), Społeczeństwo informacyjne. Istota. Rozwój. Wyzwania, Warszawa 2006
Edwin Bendyk, Antymatrix. Warszawa 2004.
M. Castells, Galaktyka Internetu, Warszawa 2004
M. Castells, Społeczeństwo Sieci. Warszawa 2007
M. Filipiak. Wirtualny plac zabaw, Warszawa 2005
R. Kluszczyński Społeczeństwo informacyjne. Cyberkultura. Stuka mediów. Kraków 2001
Ł. Kapralska, B. Pactwa. Agora czy Hyde park? Internet jako przestrzeń społeczna grup mniejszościowych Kraków 2010. wyd. Nomos. .
L. Lessig, Wolna kultura, Warszawa 2006
M. McLuhan, Wybór pism. Warszawa 2001
J. Mucha. Nie tylko Internet. Kraków 2010, wyd. Nomos
N. Postman., Technopol, Warszawa 1998
A. Szewczyk ( red.), Fenomen Internetu. Szczecin 2008
( praca zbiorowa) Re: Internet. Społeczne aspekty medium, Warszawa 2007
A. Toffler, Trzecia fala, Warszawa 1983
Wallace P., Psychologia Internetu Warszawa 2002

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Ł. Kapralska, B. Pactwa. Agora czy Hyde park? Internet jako przestrzeń społeczna grup mniejszościowych Kraków 2010. wyd. Nomos.
Ł. Kapralska( red.) Kulturowe aspekty społeczeństwa informacyjnego , wyd. Print Pap. Łódź 2011

Additional information:

None