Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Psychologia społeczna
Course of study:
2019/2020
Code:
HSOC-1-103-s
Faculty of:
Humanities
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Sociology
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
dr Pyrkosz-Pacyna Joanna (jpyrkosz@gmail.com)
Module summary

Podczas wykładów uczestnicy pozyskują wiedzę na temat mechanizmów i procesów zachodzących między ludźmi i społecznościami.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Samodzielnie podejmuje poszukiwania w zakresie rozwiązywania postawionych zadań praktycznych i teoretycznych z zakresu analizy wpływu psychologii społecznej na życie społeczne. SOC1A_K04 Activity during classes
Skills: he can
M_U001 Potrafi wykorzystać teorie, koncepcje i pojęcia z zakresu psychologii społecznej do analizy rzeczywistości społecznej. SOC1A_U03 Activity during classes
M_U002 Poprawnie stosuje poznaną terminologię z zakresu psychologii SOC1A_U01 Activity during classes
M_U003 Posiada umiejętność analizowania i rozumienia zjawisk społecznych z uwzględnieniem szerszego kontekstu psychologicznego. SOC1A_U02 Activity during classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Zna podstawową terminologię psychologiczną SOC1A_W01 Activity during classes,
Examination,
Participation in a discussion
M_W002 Ma elementarną wiedzę o procesach psychicznych i zna główne sposoby wyjaśniania zjawisk psychologicznych. SOC1A_W02, SOC1A_W03 Examination
M_W003 Ma wiedzę o sposobach wpływania na ludzkie zachowania. SOC1A_W07 Examination,
Activity during classes
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Samodzielnie podejmuje poszukiwania w zakresie rozwiązywania postawionych zadań praktycznych i teoretycznych z zakresu analizy wpływu psychologii społecznej na życie społeczne. + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi wykorzystać teorie, koncepcje i pojęcia z zakresu psychologii społecznej do analizy rzeczywistości społecznej. + - - - - - - - - - -
M_U002 Poprawnie stosuje poznaną terminologię z zakresu psychologii + - - - - - - - - - -
M_U003 Posiada umiejętność analizowania i rozumienia zjawisk społecznych z uwzględnieniem szerszego kontekstu psychologicznego. + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna podstawową terminologię psychologiczną + - - - - - - - - - -
M_W002 Ma elementarną wiedzę o procesach psychicznych i zna główne sposoby wyjaśniania zjawisk psychologicznych. + - - - - - - - - - -
M_W003 Ma wiedzę o sposobach wpływania na ludzkie zachowania. + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 102 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 28 h
Realization of independently performed tasks 38 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 4 h
Module content
Lectures (30h):
Przekazywana wiedza stanowi element szeroko rozumianych kompetencji psychologicznych,

1. Wprowadzenie do programu zajęć – do czego potrzebna nam wiedza z psychologii społecznej?
2. Postrzeganie siebie i innych
3. Wpływ społeczny
4. Funkcjonowanie grup
5. Kobiety i mężczyźni
6. Komunikacja interpersonalna i społeczna
7. Relacje i bliskie związki
8. Podejmowanie decyzji
9. Władza i przywództwo
10. Społeczne i środowiskowe uwarunkowania dobrostanu psychicznego
11. Doświadczenia i czynniki stresujące
12. Konflikt i zachowania agresywne
13. Stereotypy i uprzedzenia
14. Moralność, etyka, zachowania prospołeczne
15. Podsumowanie zajęć i powtórka materiału

Additional information
Teaching methods and techniques:
  • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Dopuszczalna jest 1 nieobecność nieusprawiedliwiona.

Participation rules in classes:
  • Lectures:
    – Attendance is mandatory: Yes
    – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Method of calculating the final grade:

Test wiedzy z materiałów omawianych na wykładach i lektury obowiązkowej.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Każdorazowo ustalany bezpośrednio z prowadzącą/prowadzącym.

Prerequisites and additional requirements:

brak

Recommended literature and teaching resources:

Lektura obowiązkowa:
Wojciszke B., 2012 (lub kolejne), Psychologia społeczna, Warszawa: WN Scholar.

Lektura uzupełniająca:

Kahneman D. (2012): Pułapki myślenia: o myśleniu szybkim i wolnym.
Cialdini, R. Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Pyrkosz, J., Kossowska, M. (2010). Gdzie dosięga nas terroryzm. Wpływ poczucia zagrożenia
terroryzmem na postawy narodowe oraz postawy wobec obcych wśród emigrantów z Polski
mieszkających w Wielkiej Brytanii oraz Polaków przebywających w Polsce. Drogi
i rozdroża. Migracje Polaków w Unii Europejskiej po 1 maja 2004 roku. Analiza psychologiczno
- socjologiczna (337-343). Kraków: Wydawnictwo NOMOS.

Żmuda, G., Pyrkosz, J. (2009). Total participation in project management. Friend or Foe? Nowy
Sącz Academic Review, 5, 70-83.

Pyrkosz-Pacyna, J. (2015). „Wybrane osobowe i sytuacyjne uwarunkowania sukcesu zawodowego
przedsiębiorców”. Niepublikowana rozprawa doktorska.

Additional information:

Psychologia społeczna oferuje wiarygodną, staranną od strony metodologicznej i praktyczną wiedzę na temat funkcjonowania człowieka w otoczeniu społecznym. Dzięki temu pozwala lepiej zrozumieć wiele zjawisk społecznych (np. uprzedzenia, perswazję, procesy grupowe itd.) i daje istotne możliwości wpływania na ich przebieg. Dzięki temu znajduje szerokie zastosowanie w marketingu, public relations, sprzedaży, komunikacji społecznej, projektowaniu polityk publicznych i wielu innych obszarach praktyki. Celem zajęć jest opanowanie przez studentów podstawowych pojęć i zagadnień z zakresu psychologii społecznej, a także przećwiczenie ich wykorzystania w odniesieniu do praktyki.