Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Podstawy ekonomii
Course of study:
2019/2020
Code:
HSOC-1-110-s
Faculty of:
Humanities
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Sociology
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
dr Mamak-Zdanecka Marzena (mamak@agh.edu.pl)
Module summary

Na podstawie uzyskanej wiedzy potrafi trafnie analizować i interpretować procesy społeczno – ekonomiczne, m.in.: funkcjonowanie gospodarki, polityki monetarnej, fiskalnej oraz konstruowanie budżetu.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Samodzielnie podejmuje poszukiwania w zakresie analizy wybranego zjawiska lub procesu gospodarczego. SOC1A_K04 Case study
M_K002 Ma świadomość znaczenia analizy socjologicznej dla rozumienia współczesnych procesów społecznych, politycznych gospodarczych. SOC1A_K08 Case study,
Activity during classes
Skills: he can
M_U001 Poprawnie stosuje poznaną terminologię z zakresu podstaw ekonomii. Potrafi zastosować, na postawie krytycznej analizy przydatności, właściwe teorie, koncepcje i pojęcia do analizy zjawisk i procesów gospodarczych zachodzących w Polsce. Potrafi ocenić jakość i rzetelność przekazów medialnych dotyczących zjawisk i procesów gospodarczych. SOC1A_U01, SOC1A_U07, SOC1A_U10, SOC1A_U03 Case study,
Test,
Activity during classes
M_U002 Posiada umiejętność uwzględniania kontekstu ekonomicznego przy analizie zjawisk społecznych charakterystyczych dla społeczeństwa ponowoczesnego. Potrafi krytycznie oceniać aktywność związaną z wykorzystywaniem nowych technologii w gospodarce. SOC1A_U10, SOC1A_U06, SOC1A_U02 Case study,
Test,
Activity during classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Ma podstawową wiedzę o ekonomii jako nauce społecznej oraz o relacjach między ekonomią a socjologią. SOC1A_W02 Test
M_W002 Rozumie ekonomiczne uwarunkowania społeczeństwa informacyjnego, organizacji systemów medialnych i funkcjonowania różnych typów mediów. SOC1A_W14, SOC1A_W16, SOC1A_W15 Test
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Samodzielnie podejmuje poszukiwania w zakresie analizy wybranego zjawiska lub procesu gospodarczego. + - - - - - - - - - -
M_K002 Ma świadomość znaczenia analizy socjologicznej dla rozumienia współczesnych procesów społecznych, politycznych gospodarczych. + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Poprawnie stosuje poznaną terminologię z zakresu podstaw ekonomii. Potrafi zastosować, na postawie krytycznej analizy przydatności, właściwe teorie, koncepcje i pojęcia do analizy zjawisk i procesów gospodarczych zachodzących w Polsce. Potrafi ocenić jakość i rzetelność przekazów medialnych dotyczących zjawisk i procesów gospodarczych. + - - - - - - - - - -
M_U002 Posiada umiejętność uwzględniania kontekstu ekonomicznego przy analizie zjawisk społecznych charakterystyczych dla społeczeństwa ponowoczesnego. Potrafi krytycznie oceniać aktywność związaną z wykorzystywaniem nowych technologii w gospodarce. + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Ma podstawową wiedzę o ekonomii jako nauce społecznej oraz o relacjach między ekonomią a socjologią. + - - - - - - - - - -
M_W002 Rozumie ekonomiczne uwarunkowania społeczeństwa informacyjnego, organizacji systemów medialnych i funkcjonowania różnych typów mediów. + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 77 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 21 h
Realization of independently performed tasks 22 h
Contact hours 4 h
Module content
Lectures (30h):

Dlaczego ważna jest znajomość ekonomii? Wiedza na temat zjawisk, zdarzeń i procesów społeczno-gospodarczych pomaga nam w życiu codziennym oraz zawodowym. Wiedza na temat gospodarki jest tak istotna, że zajmuje się nią osobna nauka społeczna – ekonomia. Przejawy ekonomii można dostrzec zawsze i wszędzie a zrozumienie ich umożliwi nam dokonywanie mniej intuicyjnych wyborów w kwestii rzeczy i pieniędzy. Student po zakończeniu kursu przedmiotu „Podstawy ekonomii” posiada wiedzę na temat funkcjonowanie gospodarki jako całości, także w odniesieniu do warunków geopolitycznych i historycznych Polski. Nabywa również wiedzę w ekonomii międzynarodowej i typów gospodarek w różnych krajach (m.in. gospodarki tradycyjnej, rynkowej, centralnie kierowanej). Wiedza studenta uczestniczącego w kursie przedmiotu obejmuje znajomość sfery makroekonomii (problematyki inflacji, wzrostu cen, wskaźników bezrobocia, wzrostu gospodarczego) oraz mikroekonomii (problematyki gospodarstw domowych, firm i polityki finansowej rządu, wytwarzania i produktów). Student po zakończeniu kursu posiada umiejętności dokonywania oceny co jest prawidłowe w sferze zachowań społeczno – gospodarczych. Nabywa umiejętności formułowania opinii o polityce monetarnej i fiskalnej, funkcjonowaniu pieniądza i banków, rynku konkurencji monopolistycznej i oligopolistycznej.
Student nabywa umiejętności analizy i twórczego poszukiwania rozwiązań w zakresie własnej pozycji na rynku pracy w oparciu o pozyskaną wiedzę na temat rynku pracy i jego struktury, popytu i podaży kompetencji. Ekonomia związana jest ze wszystkim w co ludzie są zaangażowani. Student nabywa kompetencje społeczne i ekonomiczne w zakresie planowania własnych zasobów finansowych, racjonalnych decyzji dotyczących zarządzania czasem, wiedzą i rzeczami (zasobami i konsumpcją).
1. Czym zajmuje się ekonomia? Podstawowe pojęcia ekonomiczne.
Co warto wiedzieć na początku? Dlaczego socjologowi potrzebna jest wiedza na temat gospodarki? Ekonomia, gospodarka, gospodarowanie, produkcja, przedsiębiorczość. Obszar zainteresowań mikro i makroekonomii.
2. Homo oeconomicus czy homo sociologicus? “Ekonomia dobra i zła”.
Racjonalność ekonomiczna i społeczna. Role społeczne konsumenta, sprzedającego i producenta.
3. Funkcjonowanie gospodarki jako całości. Mikroekonomia i makroekonomia
Podstawowe definicje i koncepcje teoretyczne. Typy gospodarek w różnych krajach. Uczestnicy gospodarki: państwo, przedsiębiorstwa, gospodarstwa domowe.
4. Popyt i podaż. Kto jest stroną popytu a kto podaży na rynku.
Podstawowe definicje i pojęcia. Cena jako czynnik kształtujący popyt i podaż. Elastyczność i efektywność mechanizmów rynkowych. Cena i koszt a zmiany podaży i popytu.
5. Produkt krajowy brutto (PKB) i produkt narodowy brutto (PNB).
6. Polityka monetarna, pieniądz, banki.
Polityka monetarna w Polsce. Bank centralny i jego funkcje. Rynek pieniężny i definiowanie funkcji pieniądza. Rynek walutowy. Przychodzimy do banku – „składanie własnego portfela finansowego”. Budżet gospodarstwa domowego.
7. Polityka fiskalna. Rodzaj podatków w Polsce.
Podstawowe pojęcia i definicje. Struktura podatków w Polsce (dla przedsiębiorców i osób fizycznych). Deficyt budżetowy, co grozi statystycznemu Kowalskiemu?
8. Konkurencja. Podstawowe definicje i pojęcia. Wolny rynek gospodarczy. Konkurencja monopolistyczna i oligopolistyczna.Regulatorzy.
9. Rynek kapitałowy i giełda papierów wartościowych.
Podstawowe definicje i pojęcia. Kapitał rzeczowy i inwestycyjny. Funkcjonowanie giełdy (indeksy giełdowe, rodzaje papierów wartościowych). Rynek kapitałowy i giełda papierów wartościowych w Polsce.
10. Polityka wsparcia finansowego państwa. Zasiłki – dla kogo, rodzaje i funkcje.
11. Rynek pracy – zatrudnionych i poszukujących zatrudnienia.
Podstawowe definicje i pojęcia. Uwarunkowania podaży i popytu na pracę. Rynek pracy pracodawców czy pracobiorców? Bezrobocie – jego rodzaje i programy przeciwdziałania bezrobociu.
12. Ekonomia międzynarodowa.
Klasycy myśli ekonomicznej. Gospodarka państw UE. Międzynarodowe organizacje około gospodarcze. Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii.

Additional information
Teaching methods and techniques:
  • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć: uczestnictwo w 5 formach zajęć.
Na ocenę końcowa składa się:
1. Obecność na zajęciach
2. Uczestnictwo w pracy grupowej z zastosowaniem metody przypadków
3. Aktywne uczestnictwo w dyskusji związanej z wykładem
4. Aktywne uczestnictwo w dyskusji nad tekstem przewodnim
5. Przygotowanie przez studenta indywidualnie lub zespołowo prezentacji tematycznej i dyskusja nad nią.
II i II termin: poprawa testu z wiedzy; poprawa i ponowne przedstawienie nie zaliczonej/źle przygotowanej prezentacji.

Participation rules in classes:
  • Lectures:
    – Attendance is mandatory: No
    – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Method of calculating the final grade:

Na ocenę końcowa składa się:
1. Obecność na zajęciach – obowiązkowa.
2. Wynik sprawdzianu pisemnego z wiedzy (pytania zamknięte i otwarte) 50%
3. Aktywności w czasie pracy w zespołach nad studiami przypadków20%
3.Przygotowanie prezentacji tematycznej 30%
Ocena podsumowująca: od 50% – ocena 3.0
od 60% – ocena 3.5
od 70% – ocena 4.0
od 80% – ocena 4.5
od 90% – ocena 5.0

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Jeżeli student nie może być obecny na zajęciach lub sprawdzianie końcowym, uzgadnia z prowadzącym tryb i czas odrobienia.
1. Przygotowanie samodzielnego/ indywidualnego opracowania z tematów zajęć, w których student nie uczestniczył
2. Samodzielna analiza (każda nieobecność na zajęciach z wykorzystaniem metody przypadków i metody tekstu przedniego skutkuje przygotowaniem samodzielnej analizy tych form zajęć).

Prerequisites and additional requirements:

Brak

Recommended literature and teaching resources:

Literatura przedmiotu:
Begg, D., Fisher S., Dornbusch R., Ekonomia. Mikroekonomia, Warszawa: PWE 2003.
Callahan G., Ekonomia dla normalnych ludzi. Wprowadzenie do szkoły austriackiej [Economics for Real People: An Introduction to the Austrian School Tłumaczenie: Jan M. Fijor ], Fijorr Publishing, Warszawa2004,ss. 349.
Masaki F.S., Ekonomia dla bystrzaków, Gliwice: Wydawnictwo Helion, 2007.
Morawski W., Socjologia ekonomiczna, Warszawa: PWN, 2012.
Sedláček Tomáš, Ekonomia dobra i zła, Warszawa: Studio EMKA, 2012
Milewski R. Kwiatkowski E. (red.) Podstawy ekonomii, Warszawa: PWN, 2008.
Morawski W. Konfiguracje globalne: struktury, agencje, instytucje, Warszawa: PWN, 2010.
Literatura uzupełniające do wykładów:
Aldridge A. Rynek, Warszawa: Wydawnictwo Sic!, 2006.
Anderson, Ch., Długi ogon. Ekonomia przyszłości – każdy konsument ma głos, Poznań: Media Rodzina, 2008.
Cieślik J. Przedsiębiorczość dla ambitnych. Jak uruchomić własny biznes, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne , 2006
Cieślik J. Przedsiębiorczość. Polityka.Rozwój, Warszawa: SEDNO 2014
Ekonomista, czasopismo poświęcone nauce i potrzebom życia założone w roku 1900, Wydawnictwo Key Text.
Gąciarz B., Mamak-Zdanecka M., Rynek pracy i organizacje w gospodarce wiedzy, Łódź: Printpap, 2011.
Ingham, Geoffrey, Kapitalizm, Warszawa: Wydawnictwo Sic!, 2011.
Mises L., Teoria a historia. Interpretacja procesów społeczno-gospodarczych, Warszawa: PWN, 2011.
Morris Stephen, Devlin Nancy, Parkin David, Ekonomia w ochronie zdrowia, Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer Polska, 2011.
Free Lunch D.S., Ekonomia dobrze przyrządzona, Gliwice: Wydawnictwo Helion, 2007.
Thurow L., Robert L. Heilbroner R.L., Ekonomia od podstaw. Wszystko co powinieneś wiedzieć o gospodarce, Gliwice: Wydawnictwo Helion, 2006.
Wrona J. Słownik geografii społeczno-ekonomicznej, Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, 2012.
Broniatowski M. Twarze biznesu, [dostęp]: https://vod.pl/twarze-biznesu-serial

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Gąciarz B, Mamak-Zdanecka M., (red.), Rynek pracy i organizacje w gospodarce wiedzy, Printpap, Łódź 2011
Mamak-Zdanecka M., Praca i zapotrzebowanie na kompetencje w społeczeństwie i gospodarce opartej na wiedzy, w: J. Żyra (red. nauk.), P. Jarosz (red.), Zarządzanie profilem kompetencyjnym w systemie EPAK, Politechnika Krakowska, Kraków 2015, s. 9 -57.
Mamak – Zdanecka M., Turystyka a gospodarka w społeczeństwie informacyjnym. Pomiędzy „przeżywaniem” a „utowarowieniem”, w: H. Babis, R. Czapiewski (red.) Rynki przesyłu i przetwarzania informacji – stan obecny i perspektywy rozwoju cz. II, Zeszyty Naukowe, 544 – Ekonomiczne Problemy Usług nr 35, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009, s. 137 – 150.
Mamak-Zdanecka M., Takuska – Mróz W., Konsumpcja wyrzeczeń – problem bezrobocia w społeczeństwie ponowoczesnym w: J. Mucha (red.), Nie tylko Internet, Nomos, Kraków 2010, s. 411-421.
Mamak-Zdanecka M., Witryna internetowa przedsiębiorstwa – dialog z interesariuszami, w: H. Przybylski (red.), Public relations: teoria i praktyka komunikowania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2007, s. 71-82.
Mamak-Zdanecka M., Wdrażanie funduszy strukturalnych skierowanych do przedsiębiorców na przykładzie Działania 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa ZPORR w Małopolsce, w: R. Borkowski, R. Lisowski (red.), Małopolska w Europie. Raport na temat wdrażania i wykorzystania funduszy strukturalnych w Małopolsce w latach 2004-2006, FILO, Kraków 2006, s. 43 – 58.
Mamak-Zdanecka M., Jak być konkurencyjnym za unijne pieniądze. Diagnoza pozyskiwania i wdrażania funduszy strukturalnych na przykładzie Działania 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa ZPORR w Małopolsce, w: R. Borkowski, R. Lisowski (red.), Małopolska w Europie. Raport na temat wdrażania i wykorzystania funduszy strukturalnych w Małopolsce w latach 2004-2006, FILO, Kraków 2006, s. 59 – 75.

Additional information:

brak