Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Socjologia kultury
Course of study:
2019/2020
Code:
HSOC-1-210-s
Faculty of:
Humanities
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Sociology
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
dr hab. Wojakowski Dariusz (darek.wojak@wp.pl)
Module summary

Socjologia kultury to moduł, który zawiera charakterystykę: podstawowych terminów związanych z kulturą, socjologicznych teorii kultury oraz badań nad grupami kulturowymi.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Rozumie znaczenie kompetencji kulturowych dla samorozwoju i budowania właściwych relacji społecznych SOC1A_K01, SOC1A_K08 Activity during classes
Skills: he can
M_U001 Umie rozpoznać procesy zmiany kulturowej we współczesnym społeczeństwie SOC1A_U06, SOC1A_U05, SOC1A_U02 Activity during classes,
Examination
M_U002 Potrafi dostrzegać i interpretować kulturowy dorobek człowieka, także w kontekście jego zmiennych zastosowań we współczesnym świecie SOC1A_U01, SOC1A_U07, SOC1A_U06 Activity during classes,
Examination
M_U003 Potrafi analizować zróżnicowanie wzorów kulturowych w ramach współczesnego społeczeństwa oraz rozpoznaje źródła tego zróżnicowania SOC1A_U07, SOC1A_U03, SOC1A_U06 Examination,
Activity during classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Dostrzega i potrafi wyjaśnić rolę, znaczenie kultury w procesach przemian zachodzących w społeczeństwie i współczesnych sposobach opisywania tych przemian SOC1A_W04, SOC1A_W17 Activity during classes,
Examination
M_W002 Zna podstawową terminologię nauk społecznych odnoszącą się do zjawisk i zbiorowości kulturowych SOC1A_W02, SOC1A_W01 Examination
M_W003 Zna koncepcje teoretyczne dotyczące problematyki kultury oraz zależności i zmian zachodzących w różnych dziedzinach kultury we współczesnym świecie SOC1A_W04, SOC1A_W01, SOC1A_W10, SOC1A_W17 Examination
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Rozumie znaczenie kompetencji kulturowych dla samorozwoju i budowania właściwych relacji społecznych + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Umie rozpoznać procesy zmiany kulturowej we współczesnym społeczeństwie + - - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi dostrzegać i interpretować kulturowy dorobek człowieka, także w kontekście jego zmiennych zastosowań we współczesnym świecie + - - - - - - - - - -
M_U003 Potrafi analizować zróżnicowanie wzorów kulturowych w ramach współczesnego społeczeństwa oraz rozpoznaje źródła tego zróżnicowania + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Dostrzega i potrafi wyjaśnić rolę, znaczenie kultury w procesach przemian zachodzących w społeczeństwie i współczesnych sposobach opisywania tych przemian + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna podstawową terminologię nauk społecznych odnoszącą się do zjawisk i zbiorowości kulturowych + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna koncepcje teoretyczne dotyczące problematyki kultury oraz zależności i zmian zachodzących w różnych dziedzinach kultury we współczesnym świecie + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 78 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 14 h
Realization of independently performed tasks 28 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 4 h
Module content
Lectures (30h):

1. Początki badań nad kulturą – od terminu potocznego do definicji naukowych. Kultura i pojęcia pokrewne. Problemy definicyjne.
2. Od totalności kultury do funkcjonalności kultury. Kultura w teoriach Malinowskiego, Mertona i Parsonsa.
3. Przewrót symboliczny w rozumieniu kultury: Geertz, Turner. Kultura w teoriach N. Luhmanna.
4. Pisanie kultury i doświadczanie kultury – poglądy na kulturę pod koniec XX wieku (G. Marcuse, J. Clifford, postmodernizm).
5. Socjologia kulturowa J. Alexandra. Podejście kulturowe w socjologii i jego praktyczne zastosowanie w analizie życia społecznego (performans kulturowy).
6. Kultura masowa a kultura popularna – rzeczywistość kulturowa późnej nowoczesności, znaczenie nowych mediów. Układy kultury.
7. Kultura lokalna – przegląd teorii i badań socjologicznych.
8. Instytucje kultury i ich badania.
9. Grupa etniczna i naród jako zbiorowości oparte na kulturze
10. Kultura religijna, zróżnicowanie religijne jako zróżnicowanie kulturowe.
11. Od wielokulturowości do relacji międzykulturowych – zróżnicowanie kulturowe współczesnych społeczeństw.
12. Globalizacja kultury.

Additional information
Teaching methods and techniques:
  • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Przedmiot kończy się egzaminem.
Egzamin w pierwszym terminie jest dwuczęściowy.
Pierwsza część ma charakter pisemny i polega na odpowiedzi na pięć pytań problemowych.
Część druga egzaminu jest ustna i ma charakter obowiązkowy dla osób, które nie otrzymały 50% punktów z części pierwszej.
W ocenie końcowej może być uwzględniona aktywność na zajęciach (max. do 10% oceny całkowitej).

Egzamin w drugim i trzecim terminie przebiega tak, jak druga, ustna część egzaminu w terminie I.

Participation rules in classes:
  • Lectures:
    – Attendance is mandatory: Yes
    – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Method of calculating the final grade:

Egzamin pisemny:
Każde pytanie jest osobno punktowane, ocenę pozytywną z egzaminu otrzymuje się po uzyskaniu co najmniej 50% ogólnej liczby punktów (do 60% ocena 3,0; 61-70% – 3,5; 71-80% – 4,0; 81-90% – 4,5; od 91 % – 5,0).
Egzamin ustny:
polega na odpowiedzi na trzy ogólne, problemowe pytania. Ocenę pozytywną otrzymuje się w przypadku pozytywnej (przynajmniej dostatecznej) odpowiedzi na dwa z tych pytań; ocena końcowa to średnia ocen z odpowiedzi na każde z trzech pytań.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wyrównywanie zaległości jest indywidualnie ustalane z prowadzącym. Polega ono na zapoznaniu się z lekturami dotyczącymi tematyki opuszczonych zajęć i ich zaliczeniu.

Prerequisites and additional requirements:

Wymagania dodatkowe: obecność na zajęciach (wszystkie treści przedstawione na wykładach będą wchodzić w zakres egzaminu).

Recommended literature and teaching resources:

Alexander J. 2010, Znaczenia społeczne, Kraków, Nomos.
Amerykańska antropologia kognitywna. Red. M. Buchowski, Warszawa 1993.
B e n e d i c t, R. 1966. Wzory kultury. Warszawa.
B u c h o w s k i, M. 2004. Zrozumieć Innego. Antropologia racjonalności. Kraków, Wyd. UJ.
B u r s z t a, Wojciech. 1998. Antropologia kultury. Zysk i S-ka, Poznań.
C a r r i t h e r s, M. 1992. Dlaczego ludzie mają kultury? Warszawa.
C l i f f o r d, J. 2000. Kłopoty z kulturą. Dwudziestowieczna etnografia, literatura i sztuka. Warszawa, Wyd. KR.
Czarnowski S. Kultura. Warszawa 1958
Edensor Tim. 2004. Tożsamość narodowa, kultura popularna i życie codzienne, WUJ, Kraków
E r i k s e n, T.H. 1995. Small Places, Large Issues. Pluto Press, London, Chicago.
Denzin, N. 1997. The Interpretive Ethnography. SAGE, London.
D e n z i n N., L i n c o l n Y. S. (red.) 2003. Strategies of Qualitative Inquary. 2nd Ed. Thousand Oaks-London, SAGE Publ.
Geertz, Clifford. 1993. The Interpretation of Cultures. Fontana Press, London.
Geertz, C. 2000. Dzieło i życie. Antropolog jako autor. Warszawa, Wyd. KR.
Golka M. 2013. Socjologia kultury, Warszawa, Scholar.
Hannerz, U. 1996. Transnational Connections. Culture, people, places. London-New York, Routledge.
Jacyno M, A. Jawłowska, M. Kempny. 2004. Kultura w czasach globalizacji, IFiS PAN, Warszawa,
Karwacki Arkadiusz., Szlendak Tomasz., 2015. Napięcia, starcia, rozładowania. Samotna gra w kręgle w obszarze kultury., Elbląg:, Biblioteka Elbląska.
Kempny M, Nowicka E. (red.) Badanie kultury. Elementy teorii antropologicznej. PWN (t.I), Warszawa 2003.
Kempny M, Nowicka E. (red.) Badanie kultury. Elementy teorii antropologicznej. Kontynuacje, PWN (t.II), Warszawa 2003.
Kłoskowska A. Kultura masowa. Warszawa 1980.
Kłoskowska A. Socjologia kultury. PWN, Warszawa1981.
Kłoskowska, A. Kultury narodowe u korzeni. PWN, Warszawa1996.
L e a c h, E. 1973. Levi- Strauss. Warszawa.
M a l i n o w s k i, B. 1984. Życie seksualne dzikich. Warszawa.
M a l i n o w s k i, Bronisław. 1987a. Argonauci Zachodniego Pacyfiku. Dzieła, t. III, PWN, Warszawa.
M a l i n o w s k i, Bronisław. 1987b. Ogrody koralowe i ich magia. Język magii i ogrodnictwa. Dzieła, t. V, PWN, Warszawa.
M a l i n o w s k i, B. 1990. Mit, magia, religia. Dzieła, t.7. Warszawa.
M a l i n o w s k i, B. 2000. Jednostka, społeczność, kultura. Warszawa.
N o w i c k a, Ewa. 2002. Świat człowieka – świat kultury. Warszawa: PWN.
Parsons T. 2009. System społeczny, Kraków, Nomos.
Pęczak M. 2013. Subkultury w PRL, NCK, Warszawa,
Religia i kultura w globalizującym się świecie. Red. M. Kempny i G. Woroniecka, Kraków 1999.
S o u d i j n K., H u t s c h e m a e k e r s G., v a n d e V i j v e r F. 1990. Culture Conceptualisations. w: The Investigations of Culture. Red. F. van de Vijver i G. Hutschemaekers,Tilburg.
Szlendak Tomasz., 2017., Sześć zjawisk w polskiej kulturze wartych przemyślenia. Dobrych
i takich sobie, Ww: Obracht-Prondzyński C., Zbieranek P. (red.), 2017, Pomorskie poszerzanie pola kultury: dylematy – konteksty – działania., Gdańsk: Nadbałtyckie Centrum Kultury wydawca, 61–-74.
Sztompka P, M. Bogunia-Borowska. 2008, Socjologia codzienności, Znak, Kraków.
T u r n e r, V. 2005. Gry społeczne, pola i metafory, Wyd. UJ, Kraków.
T u r n e r, V. 2006. Las symboli. Aspekty rytuałów u ludu Ndembu. Nomos, Kraków.
Znaniecki F. Ludzie teraźniejsi a cywilizacja przyszłości. Warszawa 2001.
Znaniecki F. Nauki o kulturze. Warszawa 1971.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Wojakowski Dariusz, Nowe szaty wielokulturowości – spektakle kulturowe i dyskursy potoczne, w: „Edukacja Międzykulturowa“ 2017, nr 2 (7), s. 67-77. DOI: 10.15804/em.2017.02.25
Wojakowski Dariusz, Wielokulturowość jako wartość w społeczności lokalnej pogranicza, w: Bieńskowska M, Żelazny W. (red.) Pogranicza: Księga Jubileuszowa Profesora Andrzeja Sadowskiego, Wyd. UwB, Białystok 2015, 71-87.
Wojakowski Dariusz, Święto miasta jako spektakl kulturowy, w: Drzonek M., Musiał-Karg M., Wołek A. (red.) Ćwierć wieku polityki lokalnej w Europie Środkowo-Wschodniej, Kraków 2017, WAM, s. 113-130.
Wojakowski Dariusz, Borders and Fields, Cultures and Places: Cases from Poland, Nomos, Kraków 2008
Wojakowski Dariusz „Oswajanie obcości kulturowej – zarys koncepcji badań jakościowych imigrantów na przykładzie obywateli Ukrainy w Polsce.” W: Malikowski M., Wojakowski D. (red.) Granice i pogranicza nowej Unii Europejskiej. Z badań regionalnych, etnicznych i lokalnych. Nomos, Kraków 2005, s. 195-222.
Wojakowski Dariusz, Kultura lokalna, czyli węzeł symboliczny, W: Kurczewska Joanna (red.) Oblicza lokalności. Różnorodność miejsc i czasu. Wyd. IFiS PAN, Warszawa 2006: 127-144.

Additional information:

brak