Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
From ethnicity to the nation
Course of study:
2019/2020
Code:
HSOC-1-220-s
Faculty of:
Humanities
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Sociology
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. nadzw. dr hab. Szmeja Maria (maria.szmeja@agh.edu.pl)
Module summary

Studenci poznają właściwą terminologię, potrafią nazwać procesy etniczne występujące w społeczeństwie: patriotyzm, nacjonalizm i szowinizm, dowiadują się o genezie zróżnicowania kraju

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 zna i rozumie problematykę etniczną w świecie SOC1A_K08, SOC1A_K05, SOC1A_K02 Activity during classes
Skills: he can
M_U001 studenci rozumieją polityczne i kulturowe uwarunkowania procesów etnicznych SOC1A_U02 Activity during classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 posiadana wiedza pozwala studentom rozumieć zjawiska etniczne we współczesnym świecie SOC1A_W04 Test
M_W002 studenci rozumieją jak zachodzą procesy miedzy różnymi grupami etnicznymi SOC1A_W06 Test
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 zna i rozumie problematykę etniczną w świecie + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 studenci rozumieją polityczne i kulturowe uwarunkowania procesów etnicznych + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 posiadana wiedza pozwala studentom rozumieć zjawiska etniczne we współczesnym świecie + - - - - - - - - - -
M_W002 studenci rozumieją jak zachodzą procesy miedzy różnymi grupami etnicznymi + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 79 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 15 h
Realization of independently performed tasks 30 h
Contact hours 4 h
Module content
Lectures (30h):
 1. Dlaczego problematyka narodowa jest ciągle aktualna?

  Różne sposoby definiowania związku z grupą narodową

 2. Co to jest grupa etniczna, czy każdy jest związany z jakąś grupą etniczną?

  Analiza ewolucji pojęcia: etniczność, pokazanie związków z grupami pochodzenia

 3. Grupa etniczna a rasa

  Różne sposoby definiowania ras ludzkich w przeszłości i obecnie

 4. Partiotyzm, nacjonalizm, szowinizm.

  Analiza wybranych lektur: Biedni Polacy patrzą na getto, Analiza socjologiczna pojecia ojczyzny

 5. Kim są swoi a kim są obcy?

  Urzedzenia, rasizm, dyskryminacja – film Niebieskoocy

 6. Tożsamość i związek z grupą

  Analiza typów tożsamości jednostek. Co to jest tożsamość zbiorowa?. Czy można się jej nauczyć?

 7. Co to jest naród?

  Ewolucja pojęcia naród: E. Renan, M. Weber, F. Znaniecki, B. Anderson, E. Gellner, A. Smith

 8. Konflikty i napięcia między grupami etnicznymi i narodami

  Film Dunajski exodus

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

warunkiem zalicznia jest aktywna obecność na zajęciach. Ostateczną formą zaliczenia jest test, w skład którego wchodzi analiza przypadków problemów etnicznych

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Method of calculating the final grade:

obecność na zajęciach i test

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

indywidualne zaliczneie w oparciu o literaturę

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Jerzy Szacki, 1997, O narodzie i nacjonalizmie. „Znak” nr.502 s.4-32
Grzegorz Babiński, 1997, Pogranicze polsko-ukraińskie roz. Narody i etniczność. Nomos. Kraków.
Stanisław Ossowski, 1966, Więź społeczna i dziedzictwo krwi. roz. Rasa czy kultura. Dzieła tom II. PWN. Warszawa,
Ewa Nowicka, 1990, Swoi i obcy. roz. Swojskość i obcość jako kategorie socjologicznej analizy Uniwersytet Warszawski. Warszawa.
Jarosław Rokicki,2002, Kolor, pochodzenie, kultura. roz. Rasa i etniczność: konstrukcja porządku społecznego, Universitas. Kraków,
Florian Znaniecki, 1990, Współczesne narody. roz. Studia nad antagonizmem do obcych. PWN. Warszawa
Jan Błoński, 1994, Biedni Polacy patrzą na getto. roz. 1 Biedni Polacy patrzą na getto. Wydawnictwo Literackie. Kraków
Stanisław Ossowski, 1967, Z zagadnień psychologii społecznej. roz. Analiza socjologiczna pojęcia ojczyzny. PWN. Warszawa.
Antonina Kłoskowska, 1996, Kultury narodowe u korzeni. PWN. Warszawa roz. 1 Teoria i antropologia narodu. §1- 2.
Benedict Anderson, 1997, Wspólnoty wyobrażone. roz.3 Źródła świadomości narodowej. i roz. 6. Urzędowy nacjonalizm i imperializm. Znak. Kraków
Jan Józef Lipski, Tunika Nessosa, roz. Dwie ojczyzny, dwa patriotyzmy (uwagi o megalomanii narodowej i ksenofobii Polaków). PEN. Warszawa.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Maria Szmeja Niemcy? Polacy? Ślązacy! Rodzimi mieszkańcy Opolszczyzny w świetle analiz socjologicznych. TAiWPN Universitas. Kraków 2000

Czy Ślązacy mogą się czuć Polakami? w: Marian Kempny, Alina Kapciak, Sławomir Łodziński (red.) U progu wielokulturowości. Nowe oblicza społeczeństwa polskiego. Instytut Socjologii U.W. Warszawa. s. 189-202

Pamięć o przeszłości w dyskusjach internetowych dotyczących Śląska. Jak zapamiętywana jest przeszłość? w: (red) Ł. Kapralska, B. Pactwa Agora czy Hyde Park? Internet jako przestrzeń społeczna grup mniejszościowych. s. 107-120 Nomos. Kraków
Maria Szmeja, Śląsk bez zmian (?). Ludzie, kultura i społeczność Śląska w perspektywie postkolonialnej. NOMOS. Kraków 2017

Additional information:

None