Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Przygotowanie i realizacja programu badawczego
Course of study:
2019/2020
Code:
HSOC-1-405-s
Faculty of:
Humanities
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Sociology
Semester:
4
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. Leszczyńska Katarzyna (kaleszcz@agh.edu.pl)
Module summary

Podczas zajęć studenci uczą się pisania projektów badawczych, wypełniania wniosków grantowych (na podstawie formularzy NCN i NCBiR) oraz pisania raportów.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Samodzielnie inicjuje i podejmuje projekt badawczy i prowadzi go w oparciu oparciu o zasady etyczne SOC1A_K04, SOC1A_K07 Test,
Project
Skills: he can
M_U001 umie skonstruować wykorzystując wykorzystuje informacje ze źródeł pisanych i elektronicznych oraz przeprowadzić i podsumować samodzielny projekt badawczy, analizować jego wyniki oraz zastosować wybrane techniki i narzędzia badawcze SOC1A_U16, SOC1A_U03, SOC1A_U02, SOC1A_U12, SOC1A_U14, SOC1A_U13 Activity during classes,
Presentation,
Project
Knowledge: he knows and understands
M_W001 zyskuje możliwość krytycznego i samodzielnego odczytywania otaczającej go rzeczywistości (teraźniejszej i w przeszłości) SOC1A_K04 Execution of laboratory classes
M_W002 zna terminologię, techniki i narzędzia służące realizacji badań oraz zagadnienia etyczne związane z pracą badacza SOC1A_W13, SOC1A_W12, SOC1A_W11 Project
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Samodzielnie inicjuje i podejmuje projekt badawczy i prowadzi go w oparciu oparciu o zasady etyczne - + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 umie skonstruować wykorzystując wykorzystuje informacje ze źródeł pisanych i elektronicznych oraz przeprowadzić i podsumować samodzielny projekt badawczy, analizować jego wyniki oraz zastosować wybrane techniki i narzędzia badawcze - + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 zyskuje możliwość krytycznego i samodzielnego odczytywania otaczającej go rzeczywistości (teraźniejszej i w przeszłości) - + - - - - - - - - -
M_W002 zna terminologię, techniki i narzędzia służące realizacji badań oraz zagadnienia etyczne związane z pracą badacza - + - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 26 h
Module ECTS credits 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 h
Preparation for classes 5 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 5 h
Contact hours 1 h
Module content
Auditorium classes (15h):
Przygotowanie i realizacja programu badawczego

Kurs ma charakter ćwiczeniowy. Podczas zajęć przekazana zostanie wiedza dotycząca przygotowywania projektu badawczego, planowania badań, formułowania hipotez, teoretyzowania badań, a także opracowywania kosztorysu i raportu badawczego. Skupimy się zarówno na kwestiach teoretycznych (konceptualizacja badań, formułowanie pytań badawczych, eksplikacja), jak i praktycznych (w tym praca nad wnioskiem, nad literaturą przedmiotu).
Każde zajęcia będą rozpoczynać się krótkim wprowadzeniem do problematyki, następnie dyskutowane będą poszczególne zagadnienia, oparte na obowiązkowej literaturze przedmiotu. Na większości zajęć przewidziana będzie warsztatowa praca w grupach wokół wybranych etapów przygotowywania projektu badawczego.

Additional information
Teaching methods and techniques:
  • Auditorium classes: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunki zaliczenia.
1. wniosek (30%) – prezentowany na zajęciach nr 5,
2. raport w formie pisemnej (40%),
3. aktywność (30%).

Warunkiem zaliczenia zajęć w 1 terminie jest uzyskanie pozytywnych ocen do końca semestru.
Zasady zaliczeń poprawkowych: termin drugi – projekty zaliczone do końca sesji letniej; termin trzeci – projekty zaliczone do końca sesji wrześniowej.

Participation rules in classes:
  • Auditorium classes:
    – Attendance is mandatory: Yes
    – Participation rules in classes: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Method of calculating the final grade:

FORMY PRACY PODCZAS ZAJĘĆ:

1. praca w 4-5 osobowych grupach skupiona wokół poszczególnych zagadnień, oceniana na każdych zajęciach;
2. praca terenowa podczas realizacji projektu badawczego,
3. praca interpretacyjno-analityczna podczas opracowywania wyników badań i przygotowania raportu badawczego.

FORMY ZALICZENIA:

Na ocenę końcową będzie składać się kilka czynników. Ocena ostateczna za kurs to średnia ważona z końcowej noty za
1. wniosek (30%) – prezentowany na zajęciach nr 5,
2. raport w formie pisemnej (40%),
3. aktywność (30%).

 Aktywność na zajęciach oceniana plusami grupowymi i plusami indywidualnymi.
 Każdy z elementów oceny powinien być zaliczony na minimum ocenę dostateczną.
 Materiały potrzebne do zaliczenia zajęć – formularze wniosków, harmonogramy i kosztorysy wniosków, zostaną zamieszone w sieci i udostępnione dla studentów.
 Raport powinien mieć 6-10 stron. Format przygotowania raportów zostanie omówiony na zajęciach.
 Szczegółowe terminy oddawania raportów zostaną ustalone na zajęciach organizacyjnych.
 Prócz powyższych wymogów, na zajęciach wymagana będzie obecność (jedna nieobecność nieusprawiedliwiona jest dopuszczalna).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Zaległości powstałe wskutek nieobecności studenta na zajęciach powinny być zaliczone na dyżurze.

Prerequisites and additional requirements:

PROGRAM ZAJĘĆ:

ZAJĘCIA 1. POMYSŁY BADAWCZE – OD IDEI DO TEMATU. KONCEPTUALIZACJA PROBLEMU BADAWCZEGO. ZASADY BUDOWANIA ZESPOŁÓW BADAWCZYCH I DOBRE PRAKTYKI.

Podczas zajęć omówione zostaną główne założenia dotyczące pisania projektów badawczych, formułowania celów badawczych i hipotez, przygotowania pytań eksplikacyjnych. Wskażemy na główne zasady budowania zespołów badawczych i zarządzania nimi.
Po intensywnej pracy w grupach przedstawione zostaną wstępne pomysły na badania.

Literatura obowiązkowa:
Creswell, John, W. 2013. Wybór typu projektu badawczego [w:] tenże, Projektowanie badań naukowych. Metody jakościowe, ilościowe i mieszane. Kraków: WUJ, str. 29-47

Literatura dodatkowa:
Silverman, David. 2010. Wybór tematu, [w:] tenże, Prowadzenie badań jakościowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, str. 113-131.
Stasik Agata, Adam Gendźwił, Projektowanie badania jakościowego, w: Dariusz Jermielniak, Badania jakosciowe. Podejścia i teorie, tom 1, Warszawa: PWN, s. 1-22.

ZAJĘCIA 2. W POSZUKIWANIU INSPIRACJI TEORETYCZNO-BADAWCZYCH. PRZEGLĄD LITERATURY PRZEDMIOTU I ZARZĄDZANIE INFORMACJAMI. ANALIZA CUDZYCH ŹRÓDEŁ.

Na zajęciach omówione zostaną zasady poszukiwania literatury naukowej, cytowania, odwoływania się do innych badaczy i badań w pracy projektowej. Omówione zostaną zasady formułowania przypisów i bibliografii.

Literatura obowiązkowa: Creswell J.W.: Projektowanie badań naukowych. Metody jakościowe, ilościowe i mieszane. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013, s. 49-72.

ZAJĘCIA 3. KONCEPCJA BADAŃ I PROJEKTOWANIE BADAŃ. KONKRETYZOWANIE CELU BADAWCZEGO.

Podczas zajęć będziemy pracować nad wstępnymi pomysłami badawczymi, dopracowywać problemy, cele badawcze i pytania badawcze, które następnie będą prezentowane w grupach.

Creswell, John, W. 2013. Projektowanie badań naukowych. Metody jakościowe, ilościowe i mieszane. Kraków: WUJ, str. 95-129, 131-160.

ZAJĘCIA 4. KOSZTORYSY I HARMONOGRAMY PROJEKTU BADAWCZEGO.

Podczas zajęć przedstawione zostaną zasady formułowania kosztów badawczych i ich obliczania. Studenci poznają formularze kosztorysów badawczych różnych instytucji naukowych. Następnie studenci będą pracować nad formularzami wniosku, kosztorysami i harmonogramem.

ZAJĘCIA 5. PREZENTACJA I DYSKUSJA WNIOSKÓW. KONSULTACJE BADAWCZE.

Podczas zajęć prezentowane będą wypełnione formularze wniosków badawczych, dyskutowane i oceniane.

ZAJĘCIA 6. PISANIE RAPORTÓW. ANALIZA I INTERPRETACJA WYNIKÓW BADAŃ. GRZECHY RAPORTÓW BADAWCZYCH.

Podczas zajęć zostaną przedstawione zasady pisania raportów, zasady ewaluacji badań, a także zinterpretowane główne słabości różnych raportów badawczych.
Silverman, David. 2010., Prowadzenie badań jakościowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, str. 329-340

10 Grzechów Głównych Raportu Ernst&Young O Stanie Polskiej Nauki I Szkolnictwa Wyższego, http://www.krytykapolityczna.pl/Opinie/10grzechowglownychraportuErnstYoungostaniepolskiejnaukiiszkolnictwawyzszego/menuid-1.html

ZAJĘCIA 7. PREZENTACJE STUDENCKIE – PODSUMOWANIE.

Podczas zajęć studenci będą prezentować raporty na podstawie badań własnych.

Dodatkowa literatura pomocna do przygotowania projektu badawczego zostanie podana wkrótce:

Opracowała: dr Katarzyna Leszczyńska, na podstawie syllabusa dr hab. Jacka Gądeckiego (rok 2014/2015).

Recommended literature and teaching resources:

Kaufmann, Jean-Cloude. 2010, Rozpoczęcie pracy: szybkość, elastyczność, empatia, [w:] tenże, Wywiad rozumiejący. Warszawa: Oficyna Naukowa, str. 53-85.
Silverman, David. 2010. Wybór tematu, [w:] tenże, Prowadzenie badań jakościowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, str. 113-131.
Silverman, David. 2010. Przegląd literatury przedmiotu, [w:] tenże, Prowadzenie badań jakościowych.Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, str. 347-355.
Silverman, David. 2010. Przygotowanie planu badania, [w:] tenże, Prowadzenie badań jakościowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, str. 181-187.
Silverman, David. 2010. Rozdział metodologiczny, [w:] tenże, Prowadzenie badań jakościowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, str. 355-362.
Babbie, Earl. 2003. Badania społeczne w praktyce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, str. 563-569.
Silverman, David. 2007. Interpretacja danych jakościowych: Metody analizy rozmowy, tekstu i interakcji.Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, str. 73‐235.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

2014 New institutionalism at the heuristic frames – historical roots, social theories, research methods. „Studia Humanistyczne AGH” 4.

2012 Problemy społeczne w teorii i praktyce (z Łukaszem Krzyżowskim) „Studia Humanistyczne AGH” tom 13, nr4, s. 9-12.

2012 Performatywne wymiary kultury (współredaktorka K. Skowronek), Kraków: Libron, s. 465.

2011 Socjologia języka. Wokół teorii i empirii (monografia zbiorowa; współredaktorka Katarzyna Skowronek), Kraków: Wydawnictwa AGH 2011.

2011 Socjologia języka / socjolingwistyka a społeczna analiza dyskursu. Perspektywa socjologa i językoznawcy (współautorka Katarzyna Skowronek), „Socjolingwistyka” XXIV, Kraków 2010/2011), s. 7-28.

2011 Wokół teorii i empirii socjologii języka. Kilka (nie)potrzebnych refleksji? (współautorka Katarzyna Skowronek), w: Socjologia języka. Wokół teorii i empirii, współredaktorka Katarzyna Skowronek), Kraków: Wydawnictwa AGH 2011, s. 5-25.

2010 Tożsamość i stygmatyzacja w narracjach niepełnosprawnych studentów, w: Niepełnosprawni studenci w społeczności akademickiej. Źródła sukcesów i porażek integracji społecznej i aktywności zawodowej, red. Barbara Gąciarz, IFiS PAN, Warszawa.

Additional information:

None