Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Komunikowanie społeczne i medialne
Course of study:
2019/2020
Code:
HSOC-1-503-s
Faculty of:
Humanities
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Sociology
Semester:
5
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
prof. zw. dr hab. Fiut Ignacy (isfiut@agh.edu.pl)
Module summary
Celem jest nabycie wiedzy o teoriach komunikacji społecznej, przy pomocy starych mediów, nowych mediów i w środowisku internetowym (web 3.0) oraz kompetencji samodzielnego tworzenia przekazu komunikacyjnego, badania ich efektywności w oddziaływaniu na publiczność i wskazywanie na efekty, które powodują określone formy komunikowania.
Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Studenci dbają o poprawność komunikacji. SOC1A_K02 Activity during classes
Skills: he can
M_U001 Studenci muszą samodzielnie tworzyć przekazy komunikacyjne, badać ich efektywność w oddziaływaniu na publiczność i wskazywać efekty, które powodują określone formy komunikowania. SOC1A_U11 Examination
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Zna teorie komunikacji społecznej, przy pomocy starych mediów, nowych mediów i w środowisku internetowym (web 3.0) SOC1A_W16, SOC1A_W15 Presentation,
Examination
M_W002 Rozumie istotę społeczeństwa informacyjnego i zmian kulturowych oraz technologicznych zachodzących w komunikowaniu społecznym i mediach SOC1A_W14 Presentation,
Examination
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Studenci dbają o poprawność komunikacji. + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Studenci muszą samodzielnie tworzyć przekazy komunikacyjne, badać ich efektywność w oddziaływaniu na publiczność i wskazywać efekty, które powodują określone formy komunikowania. + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna teorie komunikacji społecznej, przy pomocy starych mediów, nowych mediów i w środowisku internetowym (web 3.0) + - - - - - - - - - -
M_W002 Rozumie istotę społeczeństwa informacyjnego i zmian kulturowych oraz technologicznych zachodzących w komunikowaniu społecznym i mediach + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 90 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 14 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 h
Realization of independently performed tasks 20 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 4 h
Module content
Lectures (30h):
Komunikowanie społeczne i medialne

W kolejnych wykładach będą przedstawione teorie i modele komunikacji społecznej, przy pomocy starych mediów, nowych mediów oraz w środowisku internetu włącznie z modelem WEB 3.0.
Tematy szczegółowe:
1. Charakterystyka zjawisk komunikacji i form teoretycznych komunikowania. pradygmaty: dominujący, alternatywny, behawioralny, technologiczny i interaktywny.
2. Amerykański funkcjonalizm komunikologicznych (R. Merton, H. Lasswell, P. Lazarsfeld, D. McQuail.
3. Teoria uzytkowania i korzyści (E. Katz, J.G. Blumler)
4. Teoria porzeku dziennego ( M. McCombs, D. Show).
5. Interakcjonizm komunikacyjny E. Goffmana.
6. Model polifoniczny komunikowania szkoły Palo Alto.
7. Teorie ekonomiczne oraz przemysłu komunikacyjnego: Marksowaka, marksistowska oraz szkoły frankfurckiej.
8. Teoria działania komunikacyjnego J. Habremasa.
9.teoria empirycznego komunikowania – spirala milczenia E. Noelk-Neumann.
10. Brytytjska teoria komunikowania – studia kulturowe na publicznoscia i mediami.
11. Teoria semiologiczno-strukturalna (F. de Saussuer, C. Lewi-Strauss, R. Jacobson, U. Eco, R. Barthes, J.Baudrillard).
12-13. Detreminizm technologiczny w komunikowaniu: twardy, miękki i ewolucyjny (H. Innis, M. McLuhan, D. de Krckhove, , P. Levinson, L. Manovich i H. Jankins).\14. teorie komunikowania maketingowego i spektaklowego – spektakl i wydarzenie medialne. Koncepcja mediamorfozy, jurnalo- oraz publikomorfozy R. Fiedlera.

Additional information
Teaching methods and techniques:
  • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Przygotowanie tematycznej prezentacji
Obecność na zajęciach.
Wykazanie się wiedzą i umiejętnościami wymaganymi w treściach przedmiotu.

Participation rules in classes:
  • Lectures:
    – Attendance is mandatory: No
    – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa odzwierciedla stopień przyswojonej wiedzy merytorycznej i umiejętności praktycznych. Średnia z prezentacji i egzaminu 100%

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Nieobecności i zaległości będą wyrównywane w uzgodnieniu przez prowadzącego i studenta.

Prerequisites and additional requirements:

Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa.

Recommended literature and teaching resources:

Literatura obowiązkowa:
1. B. Dobek-Ostrowska, Nauka o komunikowaniu. Podstawowe orientacje teoretyczne (Wrocław 2001).
2. T. Gabon-Klas, Media masowe i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu (Warszawa 2004)
3. D. McQuail, Teoria komunikowania masowego, (Warszawa 2007)
4. Z. Bauer, Dziennikarstwo wobec nowych mediów. Historia – teoria – praktyka, (Kraków 2009)
5. W. Pisarek, W prowadzenie do komunikowania (Warszawa 2010)
Literatura zalecana:
6. I.S. Fiut. Media@Internet. Szkice filozoficzno-medioznawcze z lat 2000-2006, (Kraków 2006)
7. H. Jenkins, Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów, (Warszawa 2007)
8. M. Mrozowski, Media masowe. Władza, rozrywka i biznes (Warszawa 2001)
9. J. Mikołowski-Pomorski, Jak narody porozumiewają się ze sobą w komunikacji międzykulturowej i komunikowaniu medialnym, (Kraków 2006)
10. M. Szpunar, Społeczne konteksty nowych mediów, (Toruń 2011).

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Publikacje dostępne pod adresem:
https://bpp.agh.edu.pl/autor/fiut-ignacy-00395

Additional information:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.