Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Zróżnicowanie kultur we współczesnym świecie - praktyki, tożsamości, instytucje, ekspresje
Course of study:
2019/2020
Code:
HSOC-1-505-s
Faculty of:
Humanities
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Sociology
Semester:
5
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. Leszczyńska Katarzyna (kaleszcz@agh.edu.pl)
Module summary

Podczas zajęć studenci uczą się pisania pracy dyplomowej oraz piszą pracę.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Ma świadomość znaczenia analizy socjologicznej oraz refleksji humanistycznej dla rozumienia współczesnych procesów społecznych, politycznych, gospodarczych i kulturowych. SOC1A_K08 Diploma thesis preparation
M_K002 Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego, zna stan swojej dotychczasowej wiedzy i potrafi poprawnie posługiwać się językiem polskim w wypowiedziach ustnych i pisemnych. SOC1A_K01, SOC1A_K02 Activity during classes
Skills: he can
M_U001 W oparciu o poznane teorie z zakresu nauk społecznych i humanistycznych posiada umiejętność krytycznego analizowania zjawisk społecznych w kategoriach socjologicznych z uwzględnieniem szerszego kontekstu ekonomicznego, politycznego i kulturowego, za pomocą odpowiednich metod socjologicznych. SOC1A_U03, SOC1A_U02 Diploma thesis preparation
M_U002 Potrafi zinterpretować działania instytucji społecznych, przedstawić procesy ich przemian na tle zmian społecznych posługując się terminologią właściwą naukom społecznym i humanistycznym. SOC1A_U01, SOC1A_U04 Activity during classes
M_U003 Za pomocą odpowiednich narzędzi informatycznych potrafi przeprowadzic analizę zebranego materiału badawczego i zaprezentować go w odpowiedniej formie. SOC1A_U14 Diploma thesis preparation
M_U004 Potrafi napisać pracę dyplomową w języku polskim lub obcym, będącą analizą zjawisk społecznych zachodzacych we współczesnym swiecie, w oparciu o samodzielnie znalezione źródła poddane starannej selekcji SOC1A_U15, SOC1A_U18, SOC1A_U17 Diploma thesis preparation
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Zna techniki pozyskiwania danych właściwe dla socjologii oraz odpowiadające im sposoby analizy materiału badawczego. Ma wiedzę na temat etycznych aspektów pracy naukowej i badawczej oraz rzetelnego przedstawiania wyników swojej pracy. SOC1A_W13, SOC1A_W12 Diploma thesis preparation
M_W002 W świetle poznanych koncepcji teoretycznych z dziedziny nauk społecznych i humanistycznych zna ogólne zależności między kształtowaniem się idei socjologicznych a zmianami zachodzącymi w społeczeństwie i kulturze pod wpływem złożonych procesów zachodzących we współczesnym świecie. SOC1A_W10 Diploma thesis preparation
M_W003 Zna przemiany zachodzące we współczesnej świecie w wymiarach społecznym, politycznym, kulturowym i ekonomicznym pod wpływem technologii oraz współczesnych procesów społecznych. SOC1A_W17, SOC1A_W14 Diploma thesis preparation
M_W004 Zna podstawowe koncepcje teoretyczne i właściwą dla nich terminologię w socjologii, wie jakie są różnice pomiędzy najważniejszymi paradygmatami analizy rzeczywistości społecznej i potrafi w oparciu o nie wyjasnić procesy i zjawska zachodzace we współczesnym świecie. SOC1A_W04, SOC1A_W03, SOC1A_W01 Diploma thesis preparation
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Ma świadomość znaczenia analizy socjologicznej oraz refleksji humanistycznej dla rozumienia współczesnych procesów społecznych, politycznych, gospodarczych i kulturowych. - - - - - + - - - - -
M_K002 Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego, zna stan swojej dotychczasowej wiedzy i potrafi poprawnie posługiwać się językiem polskim w wypowiedziach ustnych i pisemnych. - - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 W oparciu o poznane teorie z zakresu nauk społecznych i humanistycznych posiada umiejętność krytycznego analizowania zjawisk społecznych w kategoriach socjologicznych z uwzględnieniem szerszego kontekstu ekonomicznego, politycznego i kulturowego, za pomocą odpowiednich metod socjologicznych. - - - - - + - - - - -
M_U002 Potrafi zinterpretować działania instytucji społecznych, przedstawić procesy ich przemian na tle zmian społecznych posługując się terminologią właściwą naukom społecznym i humanistycznym. - - - - - + - - - - -
M_U003 Za pomocą odpowiednich narzędzi informatycznych potrafi przeprowadzic analizę zebranego materiału badawczego i zaprezentować go w odpowiedniej formie. - - - - - + - - - - -
M_U004 Potrafi napisać pracę dyplomową w języku polskim lub obcym, będącą analizą zjawisk społecznych zachodzacych we współczesnym swiecie, w oparciu o samodzielnie znalezione źródła poddane starannej selekcji - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna techniki pozyskiwania danych właściwe dla socjologii oraz odpowiadające im sposoby analizy materiału badawczego. Ma wiedzę na temat etycznych aspektów pracy naukowej i badawczej oraz rzetelnego przedstawiania wyników swojej pracy. - - - - - + - - - - -
M_W002 W świetle poznanych koncepcji teoretycznych z dziedziny nauk społecznych i humanistycznych zna ogólne zależności między kształtowaniem się idei socjologicznych a zmianami zachodzącymi w społeczeństwie i kulturze pod wpływem złożonych procesów zachodzących we współczesnym świecie. - - - - - + - - - - -
M_W003 Zna przemiany zachodzące we współczesnej świecie w wymiarach społecznym, politycznym, kulturowym i ekonomicznym pod wpływem technologii oraz współczesnych procesów społecznych. - - - - - + - - - - -
M_W004 Zna podstawowe koncepcje teoretyczne i właściwą dla nich terminologię w socjologii, wie jakie są różnice pomiędzy najważniejszymi paradygmatami analizy rzeczywistości społecznej i potrafi w oparciu o nie wyjasnić procesy i zjawska zachodzace we współczesnym świecie. - - - - - + - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 52 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Realization of independently performed tasks 17 h
Contact hours 5 h
Module content
Seminar classes (30h):
 1. Seminarium licecjackie

  Seminarium licencjackie to zajęcia, podczas których studenci piszą przez rok pracę dyplomową, która następnie jest oceniana przez recenzenta i promotora. Praca, po otrzymaniu pozytywnych recenzji, jest broniona na koniec studiów licencjackich.
  Szczegółowe informacje, dotyczące terminów, trybu pracy, itd., zostaną podane na pierwszym spotkaniu.
  Seminarium jest poświęcone szeroko ujętej tematyce zróżnicowania kulturowego (np. w obrębie kategorii płci, religii, ciała, wzorów koncumpcji, stylów życia, itd.). Prace pisane na zajęciach mogą dotyczyć różnych szczegółowych problemów badawczych, powiązanych z tymi różnymi wymiarami ludzkiego doświadczenia. Prace mogą dotyczyć zarówno teorii i koncepcji społecznych i kulturowych – konstrukcjonistycznych i esencjalistycznych, definiujących i interpretujących kategorie kultury, w tym np. płci /ciała / religii itd. w różnych reprezentacjach, jak i mogą bazować na własnych badaniach empirycznych, dotyczących zarówno tożsamości, praktyk społecznych, interakcji symbolicznych, instytucji i struktur, ale również dyskursów i tekstów kulturowych powiązanych z tymi różnymi wymiarami.

 2. Kategoria zrożnicowania społecznego w pisaniu pracy dyplomowej

  Głównym celem zajęć jest wprowadzenie do pisania pracy dyplomowej, osadzonej w ramach wybranych teorii kulturowo-społecznych definiujących i interpretujących kategorie różnicujące społeczeństwo informacyjne w różnych kontekstach społecznych. Omówione zostaną koncepcje socjologiczne i antropologiczne wyjaśniające płeć, wiek, etniczność, klasę, itd. m.in. jako relację społeczną, jako strukturę społeczną, czy jako symboliczną konstrukcję. Przywołane zostaną również wybrane ujęcia esencjalistyczne, m.in. socjobiologiczne i kulturowe.
  Podstawowym założeniem kursu będzie przekonanie, że kategorie te należy rozpatrywać relatywnie i rozumieć w kategoriach procesualnych.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Seminar classes: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem zaliczenia zajeć jest napisanie pracy dyplomowej.

Participation rules in classes:
 • Seminar classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Method of calculating the final grade:

Seminarium licencjackie to zajęcia, podczas których studenci piszą przez rok pracę dyplomową, która następnie jest oceniana przez recenzenta i promotora. Praca, po otrzymaniu pozytywnych recenzji, jest broniona na koniec studiów licencjackich. Obronę poprzedza egzamin, który odbywa się w odrębnym terminie (tydzień lub więcej przed obroną). Podczas egzaminu licencjackiego wymagana jest znajomość problematyki socjologicznej, podejmowanej na zajęciach (wykładach i ćwiczeniach) z trzech lat studiów. Wykaz zagadnień powinien być dostępny w dziekanacie studiów.
-Szczegółowe informacje, dotyczące terminów, trybu pracy, itd., zostaną podane na pierwszym spotkaniu.
Warunkiem zaliczenia pierwszego semestru jest oddanie II rozdziałów teoretycznych pracy. Obecność na seminarium jest obowiązkowa.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Zaległości powinny być zaliczone na dyżurze.

Prerequisites and additional requirements:

-Zaliczony II rok studiów licencjackich.

Recommended literature and teaching resources:

-LITERATURA PODSTAWOWA W JĘZYKU POLSKIM:

Adamiak Elżbieta, Milcząca obecność. O roli kobiety w Kościele, Warszawa: Biblioteka ‘Więzi’, 1999.
Bem Sandra Lipsitz, Męskość, kobiecość: o różnicach wynikających z płci; przeł. Sylwia Pikiel, Gdańsk: Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2000.
Bradley Harriet, Płeć; przeł. Ewa Chomicka, Warszawa: Wydawnictwo Sic!, 2008.
Buczkowski Adam, Społeczne tworzenie ciała: płeć kulturowa i płeć biologiczna, Kraków: Universitas, 2005.
Butler Judith, Uwikłani w płeć. Feminizm i polityka tożsamości, Warszawa: Wyd. Krytyki Politycznej, 2008,
Connell, Raewyn. 2013. Socjologia płci. Płeć w ujęciu globalnym, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Delphy Christine, Guillaumin, Witting Monique. Francuski feminizm materialistyczny. Poznań: Instytut Historii UAM. 2007.
Friedan, Betty. 2013. Mistyka codzienności. Warszawa: Czarna Owca.
Gender w społeczeństwie polskim, 2011, red. Krystyna Slany, Justyna Struzik, Katarzyna Wojnicka, Kraków: Nomos.
Gender. Perspektywa antropologiczna, tom 1, red. Renata E. Hryciuk, Agnieszka Kościańska, Warszawa: WUW, 2007.
Gender. Perspektywa antropologiczna, tom 2, red. Renata E. Hryciuk, Agnieszka Kościańska, Warszawa: WUW, 2007.
Giddens Anthony, Przemiany intymności. Seksualność, miłość i erotyzm we współczesnych społeczeństwach, Warszawa: PWN, 2006.
Głażewska Ewa, Płeć i antropologia: kulturowa koncepcja płci w ujęciu Margaret Mead, Toruń: CEE – Centrum Edukacji Europejskiej, 2005.
Graff, Agnieszka. 2008. Rykoszetem. Rzecz o płci, seksualności i narodzie. Warszawa: W.A.B.
Hyży Ewa, Kobieta, ciało, tożsamość. Teorie podmiotu w filozofii feministycznej końca XX wieku, Kraków: Universitas, 2003.
Inglehart Ronald; Norris Pippa. 2009. Wzbierajaca fala. Warszawa: PIW.
Iwasiow Inga, Gender dla średnio zaawansowanych. Wykłady szczecińskie, Warszawa: WAB 2004.
Kalejdoskop genderowy, 2011, red. Krystyna Slany, Beata Kowalska, Magdalena Ślusarczyk, Kraków: UJ.
Kobiety, mężczyźni i płeć, red. Mary Roth Walsh, opracowanie naukowe wydania polskiego Anna Titkow, Warszawa: IfiS PAN, 2003.
Kochanowski Jacek, Fantazmat zróżnicowany: socjologiczne studium przemian tożsamości gejów, Kraków: “Universitas”, 2004.
Kochanowski Jacek, Spektakl i wiedza. Perspektywa społecznej teorii queer, Wschód-Zachód, Łódź 2009.
Koniec mitu niewinności? Płeć i seksualność w socjalizacji i edukacji, 2009, red. Lucyna Kopciewicz, Edyta Zierkiewicz, Warszawa: Eneteia.
Kopciewicz Lucyna Kobiecość, męskość i przemoc symboliczna: polsko-francuskie studium porównawcze, Kraków: “Impuls”; Gdańsk: Uniwersytet Gdański, 2005.
Kościańska Agnieszka, 2009, Potęga ciszy, Warszawa: UW.
Kotowska, I. E. (red) 2009. Strukturalne i kulturowe uwarunkowania aktywnosci zawodowej kobiet w Polsce. Warszawa: Scholar.
Kowalska, Beata. 2012. O metodologii feministycznej. Ogólnie i osobiście. Studia Humanistyczne AGH, 112, 69–80.
Leszczyńska Katarzyna, 2011, Kobiecość i męskość z punktu widzenia socjologii. Gender w kontekście przemian społeczeństwa informacyjnego, w: Kulturowe aspekty społeczeństwa informacyjnego, pod redakcją Łucji Kapralskiej, Łódź, wyd. PRINTPAP, 2011, str. 79-109.
Leszczyńska, Katarzyna, Dziuban, Agata. 2012. Pomiędzy esencjalizmem a konstruktywizmem. Płeć kulturowa w refleksji teoretycznej socjologii – przegląd koncepcji. Studia Humanistyczne AGH, 1/12, 13–34.
Łuczaj, Kamil. 2012. Ewolucjonistyczny feminizm Sary Blaffer Hrdy. Studia Humanistyczne AGH, 1/12, 45–56.
Mandal Eugenia, Podmiotowe i interpersonalne konsekwencje stereotypów związanych z płcią, Katowice: Wydaw. UŚ, 2000.
Przebrani w płeć. Zjawisko drag w kulturze, 2010, red. Paulina Szkudlarek, Poznań: Konsola.
Renzetti Claire M., Daniel J. Curran, Kobiety, mężczyźni i społeczeństwo, tł. Agnieszka Gromkowska-Melosik; red. nauk. Zbyszko Melosik, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005.
Struzik, Justyna. 2012. Publiczna socjologia queer. Studia Humanistyczne AGH, 112, 93–103.
Tink Thank feministyczny teksty R. Connell, J. Acker, i wiele innych: http://www.ekologiasztuka.pl/think.tank.feministyczny/articles.php?cat_id=11
Titkow Anna, Tożsamość polskich kobiet. Ciągłość, zmiana, konteksty, Warszawa: IfiS PAN, 2007.
Tożsamość i obywatelstwo w społeczeństwie wielokulturowym, red. Elżbieta H. Oleksy, Warszawa: PWN, 2008.
Walczewska Sławomira, Damy, rycerze, feministki, . Kobiecy dyskurs emancypacyjny w Polscve, Kraków: eFKa, 1999.
Zielińska Katarzyna. 2012. Feminizm a demokracja – krytyka i reinterpretacja. Studia Humanistyczne AGH, 1/12, 81–91.

LITERATURA PODSTAWOWA W JĘZYKU ANGIELSKIM:

Acker, J. 2006. Inequality Regimes: Gender, Class, and Race in Organizations. Gender & Society, 204, s. 441–464.
Chafetz J. S (red), Handbook of the Sociology of Gender Houston: Springer. s. 3–20.
Connel Raewyn, Gender. Short Introduction, Cornwall: Polity Press, 2009.
Connell Raewyn. Gender: in world perspective, Cambridge, UK, Malden, MA: Polity Press, 2009.
Connell, R. W. 1987 . Gender and power. Stanford, California: Stanford University Press.
Connell, R. W. 2003. Developing a Theory of Gender as Practice: Notes on Yancey Martin’s Feminist Lecture. Gender & Society, 173, s. 70–372.
Connell, R. W. 2005. Masculinities. Cambridge: Polity Press.
Ferree B. H., Myra Marx, Judith Lorber, red., Revisioning gender, Walnut Creek, Lanham, New York, Oxford: Altamira.
Goodman, J. Ed. . 2010 . Global perspectives on gender and work. Readings and Interpretations. Lanham, Boulder, New York, Toronto, Plymounth UK: Rowmam, Littlefield Publishers, Inc.
Jeanes, E. L., Knights, D., & Martin Yancey, P. red. 2011 . Handbook of Gender, work, organization. West Sussex: Wiley.
Kondo, D. K. 1990 . Crafting Selves: Power, Gender, and Discourses of Identity in a Japanese Workplace. Chicago, London: University of Chicago Press.
Lewin Ellen, 2006, Feminist Anthropology. A Reader, Malden, Oxford, Victoria, Blackwell Publishing Ltd.
Lorber, J. 1994. Paradoxes of Gender. New Haven and London: Yale University Press.
Mac an Ghaill Mairtin, Haywood Chris, Gender, Culture and Society. Contemporary Feminities and Masculinities, Hampshire-New York: Palgrave 2007.
Martin, P. Y. 2003. Said and Done’’ Versus Saying and Doing’’ : Gendering Practices, Practicing Gender at Work. Gender & Society, 173, s. 342–366.
Martin, P. Y. 2004. Gender As Social Institution. Social Forces, 824, s. 1249–1273.
Martin, P. Y. 2006. Practising Gender at Work: Further Thoughts on Reflexivity. Gender, Work and Organization, 133, s. 254–276.
McNay, L. 2000 . Gender and asgency. Reconfiguring the subject in feminist and social theory. Cambridge, Oxford, Malden: Polity Press.
Mucha, J. 2012. On sociology of women and women in sociology. Studia Humanistyczne AGH, 112, s. 35–44.
Rahman, M., & Jackson, S. 2010 . Gender and sexuality. Sociological approaches. Cambridge, Malden: Polity Press.
Ramet Sabrina Petra, 2004, Gender Reversals And Gender Cultures, Anthropological and historical perspectives, New York: Routledge.
Rhoton, L. A. 2011. Distancing as a Gendered Barrier: Understanding Women Scientists’ Gender Practices. Gender & Society, 256, s. 696–716.
Richardson, D., & Robinson, V. red. 2008 . Introducing Gender and Women’s Studies. New York: Palgrave Macmillan.
Ridgeway, C. L. 2008. Framed Before We Know It: How Gender Shapes Social Relations. Gender & Society, 232, s. 145–160.
Ridgeway, C. L., & Correll, S. J. 2004. Unpacking the Gender System: A Theoretical Perspective on Gender Beliefs and Social Relations. In Gender & Society Vol. 18, s. 510–531.
Risman, B. J. 2004. Gender As a Social Structure: Theory Wrestling with Activism. Gender & Society, 184, s. 429–450.
Risman, B. J., & Davis, G. 2013. From sex roles to gender structure. Current Sociology, March.
Skeggs, B. 2008. The dirty history of feminism and sociology: or the war of conceptual attrition. The Sociological Review, 564, s. 670–690.
Sydie, R. A. 1994. Sex and the sociological fathers. Canadian Review of Sociology and Anthropology, 312, s. 117–138.
Turner Bryan S., The body and society: explorations in social theory, London: Sage Publications, 1996.
Wharton Amy S., The Sociology of Gender. An Introduction to Theory and Research, Malden-Oixford: Blackwell Publishing 2006.
Women and Religion in the West. Challenging Secularization, ed. Kristin Aune, Sonya Sharma, Giselle Vincett, Hampshire-Burlington: Ashgate 2008.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

„Katedra”, Gender Studies UW, red. Bozena Chołuj, Małgorzata Fuszara, 5/2004.
Acker, Joan. 1990. Hierarchies, Jobs, Bodies: A Theory of Gendered Organizations, „Gender & Society” nr 2, tom 4, s. 139–158.
Adamska Katarzyna, Ludzie obok. Lesbijki i geje w Polsce, Toruń: Pracownia Duszycki: Graffiti BC, 1998.
Aktorzy życia publicznego: płeć jako czynnik różnicujący, pod red. Renaty Siemieńskiej, Warszawa: “Scholar”, 2003.
Allison Anne, 2007, Japońskie matki i obentō: pudełko z drugim śniadaniem jako ideologiczny aparat państwa, w: Gender. Perspektywa antropologiczna, tom 1, red. Renata E. Hryciuk, Agnieszka Kościańska, Warszawa: WUW.
Antropologia ciała: zagadnienia i wybór tekstów, oprac. Agata Chałupnik, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2008.
Appreciating diversity – cultural and gender issues, red. Aneta Chybicka i Maria Kaźmierczak, Cracow: Oficyna Wydawnicza “Impuls”, 2007.
Archetti E. P., 2007, Style gry i męskie zalety w argentyńskim futbolu, w: Gender. Perspektywa antropologiczna, tom 2, red. Renata E. Hryciuk, Agnieszka Kościańska, Warszawa: WUW.
Bator Joanna, Wizerunek kobiety w reklamie telewizyjnej, Wawa 1998, w: http://www.isp.org.pl/files/13667696150944500001139572806.pdf
Benedict Ruth, 1999, Chryzantema i miecz. Wzory kultury japońskiej, Warszawa: PIW, rozdział 9.
Bergmann Magdalena, 2009, Autoportret feminizmu we współczesnej Polsce, w: Płeć w życiu publicznym, red. Marek Jeliński, Maria Więcławska, Barbara Brodzińska, Toruń: UMK.
Błajet Piotr, Ciało w kulturze współczesnej: wątki socjopedagogiczne, Olsztyn: Wydaw. Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, 2005.
Boginie, prządki, wiedźmy i tancerki. Wizerunki kobiety w kulturze Indii ,Marzenna Jakubczak, Kraków. 2006.
Bordo S. Ciało i reprodukowanie kobiecości, „Biuletyn OŚKI” nr 3/2000
Boski Paweł, Maria Jarymowicz, Hanna Malewska-Peyre, Tożsamość a odmienność kulturowa, Warszawa: Wydaw. Instytutu Psychologii PAN, 1992.
Brytek-Matera Anna, Obraz ciała – obraz siebie: wizerunek własnego ciała w ujęciu psychospołecznym, Warszawa: Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2008.
Burch Beverly, Other women: lesbian, bisexual experience and psychoanalytic views of women, New York: Columbia University Press, 1997.
Butler Judith, Bodies that matter: on the discursive limits of “sex”, New York; London: Routledge, 1993.
CBOS, Aspiracje zawodowe kobiet, a życie codzienne., Warszawa styczeń 1997
Centrum Praw Kobiet, Kobiety w Polsce w latach 90. Warszawa 2000.
Cewińska Joanna, Kobiety w zarządzaniu, Uniwersytet Łódzki. Zakład Zarządzania Personelem, Łódź: Absolwent, 2001.
Connell, Raewyn. 2003. Developing a Theory of Gender as Practice: Notes on Yancey Martin’s Feminist Lecture. „Gender & Society”, tom 17, nr 3, s. 370–372.
Connell, Raewyn. 1985. Theorising Gender. “Sociology”, tom 19, nr 2, s. 260–272.
Connell, Raewyn. 2005a. Hegemonic Masculinity: Rethinking the Concept. „Gender & Society”, tom 19, nr 6, s. 829–859.
Cywilizacja i płeć (cały numer pisma), „Albo-albo. Problemy psychologii i kultury” 2/2007.
Delphy, Christine. 2007a. Na rzecz feminizmu materialistycznego, w: Christine Delphy, Colette Guillaumin, Monique Wittig, Francuski feminizm materialistyczny, Maria Solarska i Martyna Borowicz red., Poznań: Instytut Historii UAM, s.57-68.
Delphy, Christine. 2007b. Wyzwolenie kobiet czy praw korporacyjne matek, w: Christine Delphy, Colette Guillaumin, Monique Wittig, Francuski feminizm materialistyczny, Maria Solarska i Martyna Borowicz red., Poznań: Instytut Historii UAM, s. 95-126.
Desperak, Izabela. 2011. Perspektywa gender w socjologii a tłumaczenia. “Przegląd Socjologii Jakościowej”, VII 2, 84–93.
Domański Hendryk, Zadowolony niewolnik. Studium o nierówności pomiędzy mężczyznami a kobietami w Polsce, Warszawa 1992.
Dorota Zaoworska-Nikoniuk, Wzory kobiecości i męskości w polskiej prasie dla kobiet XXI wieku. Wyd. Adam Marszałek Toruń 2008.
Doświadczane, opisywane, symboliczne: ciało w dyskursach kulturowych, pod red. Katarzyny Łeńskiej-Bąk, Magdaleny Sztandary, Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2008.
Doucet, Andrea, i Mauthner, Natasha S. 2007. Feminist Methodologies and Epistemology, w: Bryant Clifton D., Peck Dennis L., Bryant Patty M., Kerbo Harold R., Knottnerus J. David Sydie Rosalind A., Wethington Elaine, Seiler Steven J. red., 21st century sociology: A reference handbook. Specialty and Interdisciplinary Studies, Tom II, California, London, New Delhi: Sage Publications Ltd., s. 36–41.
Dybel Paweł, Zagadka “drugiej płci”: spory wokół różnicy seksualnej w psychoanalizie i w feminizmie, Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2006.
Embodying sociology: retrospect, progress and prospects, ed. by Chris Shilling, Malden, MA: Blackwell Publishing: The Sociological Review, 2007.
Ensler Eve, Dobre ciało, przeł. Monika Walendowska, Warszawa: Wydawnictwo WAB, 2007.
Foucault, Michel. Historia seksualności, Warszawa: Czytelnik. 2000.
Foucault, Michel. Nadzorować i karać, Warszawa: Wydawnictwo KR. 1998.
Fuszara Małgorzata, Kobiety w polityce, Warszawa: Wydawnictwo Trio, 2006.
Gender w kulturze popularnej, pod red. Małgorzaty Radkiewcz, Kraków: Rabid, 2003.
Gender. Kobieta w kulturze i społeczeństwie, red. Beata Kowalska, Katarzyna Zielińska, Ben Koschalka, Krakow: Rabid, 209.
Gender: wizerunki kobiet i mężczyzn w kulturze, pod red. Elżbiety Durys i Elżbiety Ostrowskiej, Kraków: “Rabid”, 2005.
Głogosz Dorota, Kobiety zatrudnione w niepełnym wymiarze czasu pracy: skutki dla życia rodzinnego i zawodowego, Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2007.
Gontarczyk Ewa, Kobiecość i męskość jako kategorie społeczno-kulturowe w studiach feministycznych: perspektywa socjologiczno-pedagogiczna, Poznań: Eruditus, 1995.
Górniewicz Józef, Krzysztof Rubacha, Droga do samorealizacji czyli w poszukiwaniu tożsamości, Toruń: “CET”, 1993.
Graff Agnieszka, Świat bez kobiet. Płeć w polskim życiu publicznym, wyd. 2, Warszawa: Wydawnictwo W.A.B., 2008.
Gromkowska Agnieszka, Kobiecość w kulturze globalnej: rekonstrukcje i reprezentacje, Poznań: Wolumin, 2002.
Holmes, Janet, Marra, M. 2011. Leadership discourse in a Maori workplace: negotiating gender, ethnicity and leadership at work. “Gender and Language”, tom 5, nr 2, s. 317–342.
Homoseksualizm: perspektywa interdyscyplinarna, red. Krystyna Slany, Beata Kowalska, Marcin Śmietana; Instytut Socjologii Uniwersytet Jagielloński, Kraków: “Nomos”, 2005.
Hryciuk Renata E., 2007, Macho versus Maricon? O meksykańskich reprezentacjach męskości, „Kultura i Społeczeństwo” nr 4, s. 53-79.
Irigaray Luce, Ciało w ciało z matką, Kraków: Wydaw. eFKa, 2000.
Irigaray, Luce. 2010. Ta płeć jedną płcią niebędąca, Kraków: WUJ.
Jakubowska Honorata, Socjologia ciała, Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2009.
Jeż Wacław, Kobiety z zespołem Turnera: pomiar jakości życia, próba zastosowania pomocy, Katowice: Śląska Akademia Medyczna, 1999.
Kobiecość w obliczu zmian: studia interdyscyplinarne, pod red. naukową Anety Chybickiej i Beaty Pastwy-Wojciechowskiej, Kraków: Oficyna Wydawnicza “Impuls”, 2009.
Kobiecość?, pod red. Ewy Hyży, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2008.
Kobieta i praca: wiek XIX i XX: zbiór studiów, pod red. Anny Żarnowskiej i Andrzeja Szwarc, Warszawa: DiG, 2000.
Kobieta i rewolucja obyczajowa, Anna Żarnowska, Andrzej Szwarc, Warszawa: DiG, 2006.
Kobieta i świat polityki: Polska na tle porównawczym w XIX i w początkach XX wieku: zbiór studiów, pod red. Anny Żarnowskiej i Andrzeja Szwarca, Warszawa: Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego: DiG, 1994.
Kobieta w kulturze – kultura w kobiecie: studia interdyscyplinarne, pod red. nauk. Anety Chybickiej i Marii Kaźmierczak, Kraków: Oficyna Wydawnicza “Impuls”, 2006.
Kobiety i kultura religijna: specyficzne cechy religijności kobiet w Polsce, pod red. Jadwigi Hoff, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2006.
Kobiety i mężczyźni: odmienne spojrzenia na różnice, pod red. Bogdana Wojciszke; przekł. Sylwia Pikiel, Ewa Wojtych, Gdańsk: Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2002.
Kobiety i religie, pod red. Katarzyny Leszczyńskiej i Agnieszki Kościańskiej, Kraków: Zakład Wydawniczy “Nomos”, 2006.
Kobiety przełomu nowoczesnego w Skandynawii, (red.) Ewa Mrozek-Sadowska, Hanna Dymel-Trzebiatowska, Gdańsk: Wydawnictwo Pressfabryka, 2007.
Kobiety uczą Kościół, red. Jarosław Makowski, Warszawa: WAB, 2007.
Kobiety w grupach dyspozycyjnych społeczeństwa: socjologiczna analiza udziału i roli kobiet w wojsku, policji oraz w innych grupach dyspozycyjnych, pod red. Katarzyny Dojwy i Jana Maciejewskiego, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2007.
Kobiety w kulturze popularnej, pod red. Edyty Zierkiewicz i Izabeli Kowalczyk, Wrocław: MarMar Marian Kaczorowski: Konsola, 2002.
Kobiety w Polsce na przełomie wieków: nowy kontrakt płci?, pod red. Małgorzaty Fuszary ; Instytut Spraw Publicznych, Warszawa: Instytut Spraw Publicznych, 2002.
Kobiety, feminizm i media, pod red. Edyty Zierkiewicz i Izabeli Kowalczyk. Poznań; Wrocław: “Konsola”, 2005.
Kobiety. Feminizm. Demokracja, 2009, red. Bogułsawa Budrowska, Warszawa: IFiS PAN.
Krawczyk Jacek Maciej, Homoseksualiści w systemach prawnych i społeczeństwach państw skandynawskich, Grodzisk Mazowiecki: Jacek Maciej Krawczyk, 2002.
Kultura jako pole walki płci: normy, tabu, przekroczenie, pod red. Agnieszki Jeżyk i Andrzeja Zawadzkiego, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2009.
Kultura wobec odmienności. T. 2, Prasa, literatura, pod red. Bernadetty Darskiej, Warszawa: Fundacja Feminoteka, 2009.
Kumaniecka-Wiśniewska Agnieszka, Kim jestem? Tożsamość kobiet upośledzonych umysłowo , Warszawa: Wydawnictwo Akademickie “Żak”, 2006.

Laszuk Anna, Dziewczyny, wyjdźcie z szafy!, Płock: Fundacja Lorga, 2006.
Lesbijki w życiu społeczno-politycznym, pod red. Marzeny Chińcz, Płock: Fundacja Lorga, 2006.
Lewin, E. (red.). (2006). Feminist Anthropology. A Reader. Malden, Oxford, Victoria: Blackwell Publishing.
Mandal Eugenia, Kobiecość i męskość: popularne opinie a badania naukowe, Warszawa: Wydaw. Akademickie “Żak”, 2003.
Martin E., 2007, Jajo i plemnik. Naukowy romans, w: Gender. Perspektywa antropologiczna, tom 2, red. Renata E. Hryciuk, Agnieszka Kościańska, Warszawa: WUW.
Mass media w społeczeństwie obywatelskim: zasada równych szans dla kobiet i mężczyzn w przekazie dziennikarskim, pod red. Elżbiety H. Oleksy, Łódź: Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, 1999.
Masters William H., Virginia E. Johnson, Homosexuality in perspective, Boston: Little, Brown and Co., 1979.
Media, ciało, pamięć: o współczesnych tożsamościach kulturowych, pod red. Andrzeja Gwoździa i Agnieszki Nierackiej-Ćwikiel, Warszawa: Instytut im. Adama Mickiewicza, 2006.
Męskość w kulturze współczesnej, pod red. Andrzeja Radomskiego, Bogumiły Truchlińskiej, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2008.
Miluska Jolanta, Obrazy społeczne grup narażonych na dyskryminację: uwarunkowania społeczno-demograficzne i psychologiczne, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2008.
Mizielińska Joanna, Płeć, ciało, seksualność: od feminizmu do teorii queer, Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2006.
Modele ról kobiety w podręcznikach do wychowania seksualnego, Dorota Pauluk, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2005.
Money John, Gay, straight, and in-between: the sexology of erotic orientation, New York; Oxford: Oxford University Press, 1988.
Moralne obrazy: społeczne i socjologiczne (de)konstrukcje seksualności, pod red. Ewy Banaszak i Pawła Czajkowskiego, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2008.
Nacher Anna, Telepłeć. Gender w telewizji doby globalizacji, Kraków: WUJ, 2008.
Nawrocka Joanna, O liderach i ich płci: wpływ płci osoby spostrzegającej i spostrzeganej na ocenę stylów sprawowania władzy, Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku, Słupsk: Wydawnictwo Pomorskiej Akademii Pedagogicznej, 2005.
Nieodpłatna praca kobiet: mity, realia, perspektywy, Anna Titkow, Danuta Duch-Krzystoszek, Bogusława Budzowska, Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, 2004.
Nowacka Magdalena, Sytuacja prawna osób homoseksualnych a regulacja związków partnerskich na tle prawno-porównawczym, Toruń: Adam Marszałek, 2004.
Nowak-Dziemianowicz Mirosława, Doświadczenia rodzinne w narracjach: interpretacje sensów i znaczeń, Wrocław: Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2002.
Nowi mężczyźni? Zmieniające się modele we współczesnej Polsce, red. Małgorzata Fuszara, Warszawa: TRIO, 2008.
Obraz mężczyzny w polskich mediach: prawda, fałsz, stereotyp, Krzysztof Arcimowicz, Gdańsk: Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2003.
Od kobiety do mężczyzny i z powrotem – rozważania o płci w kulturze, pod red. J. Brach-Czainy, Trans Humana, Białystok 1997.
Od kobiety do mężczyzny i z powrotem: rozważania o płci w kulturze, pod red. Jolanty Brach-Czainy, Białystok: Trans Humana, 1997.
Paprzycka Emilia, Kobiety żyjące w pojedynkę: między wyborem a przymusem, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie “Żak”, 2008.
Parametry pożądania: kultura odmieńców wobec homofobii, red. Tomasz Basiuk, Dominika Ferens, Tomasz Sikora; współpr. Marzena Lizurej, Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, 2006.
Partnerka, matka, opiekunka: status kobiety w dziejach nowożytnych od XVI do XX wieku, pod red. Krzysztofa Jakubiaka, Bydgoszcz: Wydaw. Uczelniane Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 2000.
Pernoud Regine, Kobieta w czasach katedr, Warszawa: PIW, 1990.
Pilecka Barbara, Psychospołeczny kontekst homoseksualizmu, Kraków: Wydaw. Radamsa, 1999.
Płeć w społeczeństwie, ekonomii i polityce, Monika Klimowicz, Anna Pacześniak, Aldona Wiktorska-Święcka, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2009.
Płeć w życiu publicznym: różnorodność problemów i perspektyw, pod red. Marka Jezińskiego, Marii Wincławskiej i Barbary Brodzińskiej, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2009.
Portrety kobiet i mężczyzn w środkach masowego przekazu oraz podręcznikach szkolnych: praca zbiorowa, pod red. Renaty Siemieńskiej, Warszawa: Scholar, 1997.
Portrety kobiet i mężczyzn, pod red. R. Siemieńskiej, Wyd. Naukowe “Scholar”, Warszawa 1997.
Potoczna Małgorzata, Warzywoda-Kruszyńska Wielisława, Kobiety z łódzkich enklaw biedy: bieda w cyklu życia i międzypokoleniowym przekazie, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2009.
Praktyki Cielesne, red. Beata Łaciak Jacek Maria Kurczewski Aleksandra Herman Dominika Dzido Aleksandra Suflida, Warszawa: Wydawnictwo “Trio”, 2006.
Praktyki cielesne, red. nauk. Jacek Maria Kurczewski, Warszawa: Wydawnictwo “Trio”, 2006.
Prieur A., 2007, Dominacja i pożądanie: homoseksualność i konstrukcja męskości w Meksyku, w: Gender. Perspektywa antropologiczna, tom 2, red. Renata E. Hryciuk, Agnieszka Kościańska, Warszawa: WUW.
Przełamać milczenie: łamanie praw człowieka ze względu na orientację seksualną, red. Sebastian Matuszewski, Alina Molisiak, Adam Pruss; tł. Anna Piwowarczyk, Bartłomiej Chabałowski, Gdańsk: Amnesty International Polska, 2003.
Queer families, queer politics: challenging culture and the state, ed. by Mary Bernstein and Renate Reimann, New York: Columbia University Press, 2001.
Raport o Dyskryminacji i Nietolerancji ze Względu na Orientację Seksualną w Polsce, Stowarzyszenie Lambda Warszawa, Kampania Przeciw Homofobii; oprac. wyników Krzysztof Kliszczyński, Tomasz Kasiorek, Warszawa: Stowarzyszenie Lambda, 2002.
Renzetti, Claire M., Daniel J. Curran. 2005. Kobiety, mężczyźni i społeczeństwo, red. nauk. Zbyszko
Retoryka ciała w dyskursie publicznym, pod red. Roberta Cieślaka, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2008.
Rodriguez, Jenny K. 2010. The construction of gender identities in public sector organisations in Latin America: A view of the Dominican Republic. “Equality, Diversity and Inclusion: An International Journal”, tom 29, nr 1, s. 53–77.
Role płciowe: kultura i edukacja, red. Mariola Chomczyńska-Rubacha. Łódź: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2006.
Role płciowe: socjalizacja i rozwój, red. Mariola Chomczyńska-Rubacha, Łódź: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2006.
Równe prawa i nierówne szanse: kobiety w Polsce międzywojennej: zbiór studiów, pod red. Anny Żarnowskiej i Andrzeja Szwarca ; Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa: DiG, 2000.
Społeczne uwarunkowania jakości życia kobiet u progu wieku starszego: badania porównawcze, Beata Tobiasz-Adamczyk, Piotr Brzyski, Jadwiga Bajka, Kraków: Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2004.
Starsze kobiety w kulturze i społeczeństwie, pod red. Edyty Zierkiewicz; przy współudz. Aliny Łysak, Wrocław: MarMar, Marian Kaczorowski, 2005.
Starzomska M., Anorektyczna realizacja archetypów negatywnej kobiecości, „Kultura i społeczeństwo”, 2006, październik-grudzień.
Supermarketyzacja: religia i obyczaje seksualne młodzieży w kulturze konsumpcyjnej, Tomasz Szlendak; Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej, Wrocław: Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2004.
Sydie, Rosalind Ann. 2007. The Sociology of Gender, w: Bryant Clifton D., Peck Dennis L., Bryant Patty M., Kerbo Harold R., Knottnerus J. David Sydie Rosalind A., Wethington Elaine, Seiler Steven J. red., 21st century sociology: A reference handbook. VOLUME ONE. Traditional and Core Areas, California, London, New Delhi: Sage Publications, s. 247–253.
Szklany sufit : bariery i ograniczenia karier kobiet : monografia zjawiska, pod red. Anny Titkow ; Instytut Spraw Publicznych. Warszawa : Fundacja Instytut Spraw Publicznych, 2003.
Szkudlarek Paulina, 2010, Ona jest takim pięknym mężczyzną. Japońska koncepcja „przepływającej płci” a estetyka queer, w: Przebrani w płeć. Zjawisko drag w kulturze, red. Paulina Szkudlarek, Poznań: Konsola.
Szyłak Jerzy, Gra ciałem: o obrazach kobiet w kulturze współczesnej, Gdańsk: Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego, 2002.
Teatr płci: eseje z socjologii gender, red. nauk. Małgorzata Bieńkowska-Ptasznik, Jacek Kochanowski, Łódź: Wydawnictwo “Wschód – Zachód”, 2008.
Titkow, Anna. 2011. Kategoria płci kulturowej jako instrumentarium badawcze i źródło wiedzy o społeczeństwie, w: Krystyna Slany, Justyna Struzik, Katarzyna Wojnicka, (red.) Gender w społeczeństwie polskim, Kraków: NOMOS.
Toniak Ewa, Olbrzymki. Kobiety i socrealizm, Kraków: Korporacja Ha!Art.,2008.
Tożsamość społeczno-kulturowa płci, pod red. Anny Barskiej i Eugenii Mandal; Uniwersytet Opolski, Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2005.
Trzeci wiek drugiej płci: starsze kobiety jako podmiot aktywności społecznej i kulturowej, pod red. Edyty Zierkiewicz i Aliny Łysak, Wrocław: MarMar, Marian Kaczorowski, cop. 2006.
Ucieleśnienia II: płeć między ciałem i tekstem, praca zbior. pod red. Joanny Bator i Anny Wieczorkiewicz, Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, 2008.
West, Candace; Don H. Zimmerman. 2009. Accounting for Doing Gender, „Gender & Society”, tom 23, nr 1, s. 112–122.
Whitehead H., 2007, Łuk i nosidełko. Nowe spojrzenie na zinstytucjonalizowany homoseksualizm wśród Indian Ameryki Północnej, w: Gender. Perspektywa antropologiczna, tom 2, red. Renata E. Hryciuk, Agnieszka Kościańska, Warszawa: WUW.
Williams, L. Susan. 2002. Trying on Gender, Gender Regimes, and the Process of Becoming Women. „Gender & Society”, tom 16, nr 1, s. 29–52.
Wizerunek ciała: portret Polek, pod red. Alicji Głębockiej i Jarosława Kulbata; Uniwersytet Opolski, Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2005.
Wizerunek ciała: portret Polek, pod red. Alicji Głębockiej i Jarosława Kulbata; Uniwersytet Opolski. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2005.
Wójtewicz Anna, 2009, „Dziwki”, „królowe” i „szare myszki” czyli gimnazjalna codzienność widziana przez pryzmat seksualizacji dziewczyństwa, w: Koniec mitu niewinności? Płeć i seksualność w socjalizacji i edukacji, red. Lucyna Kopciewicz, Edyta Zierkiewicz, Warszawa: Eneteia.
Zadrożyńska Anna, Etnologiczne problemy seksuologii, symbolika płci i seksu w różnych kulturach, (w:) K. Imieliński (red.), Seksuologia kulturowa, pod red. Kazimierza Imielińskiego Warszawa: Państwowe Wydaw. Naukowe, 1980.
Zrozumieć płeć II: studia interdyscyplinarne, pod red. Alicji Kuczyńskiej i Elżbiety Katarzyny Dzikowskiej, Wrocław: Wydawnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego, 2004.
Zrozumieć płeć: studia interdyscyplinarne, pod red. Alicji Kuczyńskiej, Wrocław: Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2002.
© KATARZYNA LESZCZYŃSKA

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Katarzyna Leszczyńska, 2016, Płeć w instytucje uwikłana. Reprodukowanie wzorców kobiecości i męskości przez świeckie kobiety i świeckich mężczyzn w organizacjach administracyjno-ewangelizacyjnych Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, ss. 342.

Katarzyna Leszczyńska, 2016, (Self)exclusion of women in Roman Catholic Church’s organizations in Poland. Discursive practices as mechanisms of reproducing femininity patterns in Church organization, “Polish Sociological Review” n 4(196), s. 459-476

Katarzyna Leszczyńska, 2012, Construction of Femininity and Masculinity in the Discourse to Popularize a Science. The Analysis of Discursive Strategies, „Kultura i Edukacja” nr 6 (92), s. 183-212

2016, „Studia Humanistyczne AGH”, tom 15, nr 3, red. Katarzyna Leszczyńska, Katarzyna Zielińska, numer poświęcony badaniom nad gender i religią w społeczeństwie polskim

Katarzyna Leszczyńska, Katarzyna Zielińska, 2016, Gender in religion? Religion in gender? Commentary on theory and research on gender and religion, „Studia Humanistyczne AGH”, tom 15, nr 3, s. 7-17

Katarzyna Leszczyńska, 2014, Ograniczenia i bariery w pracy kobiet w instytucji religijnej. Doświadczenia świeckich kobiet w organizacjach administracyjnych w Kościele rzymskokatolickim w Polsce, „Societas Communitas” tom 17, nr 1, s. 165–194

Katarzyna Leszczyńska, 2014, Świeccy mężczyźni i kobiety w instytucji Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce. Segregacja wertykalna i horyzontalna w kościelnych organizacjach administracyjnych, „Studia Socjologiczne” nr 1(212), s. 45–76

Katarzyna Leszczyńska, 2013, O gender jako kategorii teoretycznej socjologii. Praktyki, struktury i procesy płciowe z perspektywy socjologii płci Raewyn Connell [Esej recenzyjny na podstawie Socjologia płci, Raewyn Connell, Warszawa: PWN, 2011], „Studia Humanistyczne AGH” tom 12, nr 4, s. 99–109

Katarzyna Leszczyńska, Agata Dziuban, 2012, Pomiędzy esencjalizmem a konstruktywizmem. Płeć (kulturowa) w refleksji teoretycznej socjologii – przegląd koncepcji, „Studia Humanistyczne AGH” tom 11, nr 2, s. 13-33

Additional information:

Brak