Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Zmediatyzowana (nie)rzeczywistość konsumpcyjna - uwarunkowania, procesy, zjawiska
Course of study:
2019/2020
Code:
HSOC-1-609-s
Faculty of:
Humanities
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Sociology
Semester:
6
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr Migaczewska Ewa (ewamig@agh.edu.pl)
Module summary

Celem seminarium będzie podjęcie refleksji nad procesami i zjawiskami, które obserwować można w tytułowej zmediatyzowanej (nie)rzeczywistości konsumpcyjnej oraz przygotowanie uczestników do stworzenia projektu dyplomowego i zdania egzaminu dyplomowego.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego, zna stan swojej dotychczasowej wiedzy i potrafi poprawnie posługiwać się językiem polskim w wypowiedziach ustnych i pisemnych. SOC1A_K01, SOC1A_K02 Activity during classes
M_K002 Ma świadomość znaczenia analizy socjologicznej oraz refleksji humanistycznej dla rozumienia współczesnych procesów społecznych, politycznych, gospodarczych i kulturowych. SOC1A_K08 Diploma thesis preparation
Skills: he can
M_U001 Potrafi napisać pracę dyplomową w języku polskim lub obcym, będącą analizą zjawisk społecznych zachodzacych we współczesnym swiecie, w oparciu o samodzielnie znalezione źródła poddane starannej selekcji SOC1A_U15, SOC1A_U18, SOC1A_U17 Diploma thesis preparation
M_U002 W oparciu o poznane teorie z zakresu nauk społecznych i humanistycznych posiada umiejętność krytycznego analizowania zjawisk społecznych w kategoriach socjologicznych z uwzględnieniem szerszego kontekstu ekonomicznego, politycznego i kulturowego, za pomocą odpowiednich metod socjologicznych. SOC1A_U03, SOC1A_U02 Diploma thesis preparation
M_U003 Potrafi zinterpretować działania instytucji społecznych, przedstawić procesy ich przemian na tle zmian społecznych posługując się terminologią właściwą naukom społecznym i humanistycznym. SOC1A_U01, SOC1A_U04 Activity during classes
M_U004 Za pomocą odpowiednich narzędzi informatycznych potrafi przeprowadzic analizę zebranego materiału badawczego i zaprezentować go w odpowiedniej formie. SOC1A_U14 Diploma thesis preparation
Knowledge: he knows and understands
M_W001 W świetle poznanych koncepcji teoretycznych z dziedziny nauk społecznych i humanistycznych zna ogólne zależności między kształtowaniem się idei socjologicznych a zmianami zachodzącymi w społeczeństwie i kulturze pod wpływem złożonych procesów zachodzących we współczesnym świecie. SOC1A_W10 Diploma thesis preparation
M_W002 Zna podstawowe koncepcje teoretyczne i właściwą dla nich terminologię w socjologii, wie jakie są różnice pomiędzy najważniejszymi paradygmatami analizy rzeczywistości społecznej i potrafi w oparciu o nie wyjasnić procesy i zjawska zachodzace we współczesnym świecie. SOC1A_W04, SOC1A_W03, SOC1A_W01 Diploma thesis preparation
M_W003 Zna techniki pozyskiwania danych właściwe dla socjologii oraz odpowiadające im sposoby analizy materiału badawczego. Ma wiedzę na temat etycznych aspektów pracy naukowej i badawczej oraz rzetelnego przedstawiania wyników swojej pracy. SOC1A_W13, SOC1A_W12 Diploma thesis preparation
M_W004 Zna przemiany zachodzące we współczesnej świecie w wymiarach społecznym, politycznym, kulturowym i ekonomicznym pod wpływem technologii oraz współczesnych procesów społecznych. SOC1A_W17, SOC1A_W14 Diploma thesis preparation
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego, zna stan swojej dotychczasowej wiedzy i potrafi poprawnie posługiwać się językiem polskim w wypowiedziach ustnych i pisemnych. - - - - - + - - - - -
M_K002 Ma świadomość znaczenia analizy socjologicznej oraz refleksji humanistycznej dla rozumienia współczesnych procesów społecznych, politycznych, gospodarczych i kulturowych. - - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi napisać pracę dyplomową w języku polskim lub obcym, będącą analizą zjawisk społecznych zachodzacych we współczesnym swiecie, w oparciu o samodzielnie znalezione źródła poddane starannej selekcji - - - - - + - - - - -
M_U002 W oparciu o poznane teorie z zakresu nauk społecznych i humanistycznych posiada umiejętność krytycznego analizowania zjawisk społecznych w kategoriach socjologicznych z uwzględnieniem szerszego kontekstu ekonomicznego, politycznego i kulturowego, za pomocą odpowiednich metod socjologicznych. - - - - - + - - - - -
M_U003 Potrafi zinterpretować działania instytucji społecznych, przedstawić procesy ich przemian na tle zmian społecznych posługując się terminologią właściwą naukom społecznym i humanistycznym. - - - - - + - - - - -
M_U004 Za pomocą odpowiednich narzędzi informatycznych potrafi przeprowadzic analizę zebranego materiału badawczego i zaprezentować go w odpowiedniej formie. - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 W świetle poznanych koncepcji teoretycznych z dziedziny nauk społecznych i humanistycznych zna ogólne zależności między kształtowaniem się idei socjologicznych a zmianami zachodzącymi w społeczeństwie i kulturze pod wpływem złożonych procesów zachodzących we współczesnym świecie. - - - - - + - - - - -
M_W002 Zna podstawowe koncepcje teoretyczne i właściwą dla nich terminologię w socjologii, wie jakie są różnice pomiędzy najważniejszymi paradygmatami analizy rzeczywistości społecznej i potrafi w oparciu o nie wyjasnić procesy i zjawska zachodzace we współczesnym świecie. - - - - - + - - - - -
M_W003 Zna techniki pozyskiwania danych właściwe dla socjologii oraz odpowiadające im sposoby analizy materiału badawczego. Ma wiedzę na temat etycznych aspektów pracy naukowej i badawczej oraz rzetelnego przedstawiania wyników swojej pracy. - - - - - + - - - - -
M_W004 Zna przemiany zachodzące we współczesnej świecie w wymiarach społecznym, politycznym, kulturowym i ekonomicznym pod wpływem technologii oraz współczesnych procesów społecznych. - - - - - + - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 352 h
Module ECTS credits 14 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 160 h
Realization of independently performed tasks 157 h
Contact hours 5 h
Module content
Seminar classes (30h):
Zmediatyzowana (nie)rzeczywistość konsumpcyjna – uwarunkowania, procesy, zjawiska

W semestrze letnim podczas seminarium kontynuowana będzie refleksja nad procesami i zjawiskami, które obserwować można w tytułowej zmediatyzowanej (nie)rzeczywistości konsumpcyjnej. Obszary tematyczne do kolejnych seminaryjnych dyskusji wyznaczać będą te same, co w semestrze zimowym, zasadnicze zagadnienia, jednak zawężone przez możliwości zaaplikowania koncepcji teoretycznych do konkretnych zjawisk i procesów badanych przez Seminarzystów w ramach przygotowywanych przez nich prac licencjackich.
Wiodące kierunki tematyczne:

1. Cechy społeczeństwa konsumpcyjnego a podmiotowość jednostki.
a) procesy supermarketyzacji i komercjalizacji a zmiany charakteru i sposobów konsumpcji (modele konsumenta),
b) konsumowanie jako kategoria analizy socjologicznej (konsumpcja jako przymus, wybór, akt tworzenia, relacja z przedmiotem),
c) (bez)wolność konsumenta,
d) formy (dez)indywidualizowania (anty)konsumpcji.
3. Społeczeństwo konsumpcyjne – implikacje dla świata mediów.
a) media: między informacją a kreacją,
b) ekspansja przekazów i przedstawień medialnych oraz techniki ich kreowania,
c) język mediów,
d) niezależność mediów – mit czy fakt?,
e) kondycja zawodu dziennikarskiego,
f) rola dziennikarza w zmediatyzowanym społeczeństwie.

Spotkania seminaryjne obejmą także zagadnienia związane z:
a) metodologią badań (głównie w zakresie realizacji projektu badawczego);
b) zakresem tematycznym wskazanym jako obowiązkowy do złożenia ogólnego egzaminu kierunkowego.

Additional information
Teaching methods and techniques:
  • Seminar classes: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem zaliczenia II semestru seminarium jest:
a) systematyczne uczestnictwo w zajęciach i udział w dyskusjach,
b) przygotowanie 2 prezentacji na uzgodniony z promotorką temat,
c) systematyczne przygotowywanie kolejnych etapów pracy dyplomowej i konsultowanie ich z promotorką oraz wprowadzanie poprawek i zmian,
d) przygotowanie projektu dyplomowego w regulaminowym terminie.
Do uzyskania zaliczenia niezbędne jest spełnienie WSZYSTKICH wskazanych warunków.

Participation rules in classes:
  • Seminar classes:
    – Attendance is mandatory: Yes
    – Participation rules in classes: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa z seminarium wystawiana jest na podstawie:
- aktywności na zajęciach (40%)
- prezentacji (60%).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Nieobecność na zajęciach wymaga zaliczenia zaległego materiału podczas indywidualnych konsultacji.

Prerequisites and additional requirements:

zaliczenie I semestru seminarium

Recommended literature and teaching resources:

Babbie E., 2009, Podstawy badań społecznych, Warszawa: PWN.
Barber, Benjamin, 2008. Skonsumowani. Jak rynek psuje dzieci, infantylizuje dorosłych
i połyka obywateli, tłum. H. Jankowska. Warszawa: Muza.
Baudrillard, Jean, 1998. Procesja symulakrów. W: R. Nycz (red.), Postmodernizm. Antologia przekładów. Kraków: Wydawnictwo Baran i Suszczyński.
Bauman Zygmunt, 2003. Razem, osobno. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
Bauman, Zygmunt, 2009. Konsumowanie życia, tłum. M. Wyrwas-Wiśniewska. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Bell, Daniel, 1994. Kulturowe sprzeczności kapitalizmu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Bylok, Felicjan, 2005. Model społeczeństwa konsumpcyjnego i jego zastosowanie na początku XXI wieku. W: M. Kempny, A. Jawłowska (red.), Konsumpcja – istotny wymiar globalizacji kulturowej. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN, s. 231-255.
Dobek–Ostrowska, Bogusława, 2004. Media masowe i aktorzy polityczni w świetle studiów nad komunikowaniem politycznym. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
Fromm, Erich, 1995. Mieć czy być?, tłum. M. Chałubiński. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.
Giddens, Anthony, 2001. Nowoczesność i tożsamość. Ja i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Hallin D.C., Mancini P. (2007), Systemy medialne, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
Hayek von, Friedrich A., 1996. Droga do zniewolenia, tłum. K.Gurba et al., Kraków: Arcana.
Kempny, Marian, 2005. Wprowadzenie – konsumpcja wyzwaniem dla socjologii współczesnej. W: M. Kempny, A. Jawłowska (red.), Konsumpcja – istotny wymiar globalizacji kulturowej. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN, s. 7-14.
Krajewski, Marek, 2003. Kultury kultury popularnej. Poznań: Wydawnictwo UAM.
Jawłowska, Aldona, 2002. Miejsce wartości w świecie reklamy. W: J. Mariański (red.), Kondycja moralna społeczeństwa polskiego. Kraków: Wydawnictwo WAM i Komitet Socjologii PAN.
Jawłowska, Aldona, 2005. Konsument czy obywatel? Konsumpcjonizm i jego zaprzeczenia. W: M. Kempny, A. Jawłowska (red.), Konsumpcja – istotny wymiar globalizacji kulturowej. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN, s. 53-72.
Mrozowski M. (2001), Media masowe. Władza, rozrywka, biznes, Oficyna Wydawnicza ASPRA–JR, Warszawa.
Postman N. (2002), Zabawić się na śmierć, Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA S.A., Warszawa.
Ritzer, George, 1997. McDonaldyzacja społeczeństwa, tłum. S. Magala. Warszawa: Muza.
Ritzer, George, 2001. Magiczny świat konsumpcji, tłum. L. Stawowy. Warszawa: Muza.
Romaniszyn, Krystyna, 2007. Rzecz o pracy i konsumpcji. Analiza antropologiczna. Kraków: Nomos.
Romaniszyn, Krystyna (red.), 2011. Nowa droga do zniewolenia? O życiu w społeczeństwie konsumpcyjnym. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Szlendak, Tomasz, 2008. Supermarketyzacja. Religia i obyczaje seksualne młodzieży
w kulturze konsumpcyjnej. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
Sonczyk, Wiesław, 2001. Zawód dziennikarski w kontekście transformacji polskiego systemu medialnego (wybór problematyki), „Studia Medioznawcze”, nr 3 (4).
Sztompka, Piotr, 2008. Życie codzienne – temat najnowszej socjologii. W: P. Sztompka i M. Bogunia-Borowska (red.). Socjologia codzienności. Kraków: Znak, s. 15-52.
Toffler, Alvin, 2006. Trzecia fala, tłum. E.Woydyłło, M. Kłobukowski, Poznań: Wydawnictwo Kurpisz.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Ewa Migaczewska, Etykieta biznesu współczesnych organizacji w wybranych krajach Europy, w: B. Gąciarz, M. Mamak-Zdanecka (red.) Rynek pracy i organizacje w gospodarce wiedzy, Wydawnictwo PRINTPAP, Łódż, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków 2011
Ewa Migaczewska, Imperatyw zysku? O komercyjnym modelu przekazu medialnego i jego twórcach, Wydawnictwo Libron, Kraków 2013
Ewa Migaczewska, Istota i projektowanie działań public relations, w: L.H.Haber (red.), Komunikowanie i zarządzanie w społeczeństwie informacyjnym, Nomos, Kraków 2011
Ewa Migaczewska, Komunikowanie na rynku pracy, w: L.H.Haber (red.), Komunikowanie i zarządzanie w społeczeństwie informacyjnym, Nomos, Kraków 2011
Ewa Migaczewska, Homo consumens, homo eligens, homo creator… – rzecz o obliczach konsumenta w ponowoczesnym społeczeństwie, Studia Socjologiczne 2012 nr 2

Additional information:

Brak