Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Air Pollution
Course of study:
2019/2020
Code:
ZSDA-3-0003-s
Faculty of:
Szkoła Doktorska AGH
Study level:
Third-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Szkoła Doktorska AGH
Semester:
0
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
English
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Samek Lucyna (Lucyna.Samek@fis.agh.edu.pl)
Dyscypliny:
Moduł multidyscyplinarny
Module summary

Student should characterize air pollutants. Student should have knowledge on EU regulations. Student knows how samples of PM are collected and how chemical content of PM are determined.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student is able to perform experimental work in the form of team work and is able to discuss in scientific English SDA3A_K01, SDA3A_K02 Report,
Involvement in teamwork,
Execution of exercises,
Activity during classes
Skills: he can
M_U001 Student should be capable of performing simple laboratory experiments SDA3A_U02, SDA3A_U01, SDA3A_U04 Execution of laboratory classes,
Completion of laboratory classes
M_U002 Student should be capable of using simple software for elemental analysis of particulate matter SDA3A_U02, SDA3A_U05, SDA3A_U01, SDA3A_U04 Execution of laboratory classes,
Completion of laboratory classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student should characterize gaseous and particulate matter pollution together with identification of sources SDA3A_W02, SDA3A_W01 Examination,
Activity during classes
M_W002 Student should have knowledge on regulations of air pollution SDA3A_W01, SDA3A_W06 Examination,
Activity during classes
M_W003 Student should have knowledge on the impact of air pollution on human health and cultural heritage objects SDA3A_W02 Examination,
Activity during classes
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student is able to perform experimental work in the form of team work and is able to discuss in scientific English - - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student should be capable of performing simple laboratory experiments - - + - - - - - - - -
M_U002 Student should be capable of using simple software for elemental analysis of particulate matter - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student should characterize gaseous and particulate matter pollution together with identification of sources + - - - - - - - - - -
M_W002 Student should have knowledge on regulations of air pollution + - - - - - - - - - -
M_W003 Student should have knowledge on the impact of air pollution on human health and cultural heritage objects + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 120 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 28 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 30 h
Realization of independently performed tasks 30 h
Examination or Final test 2 h
Module content
Lectures (15h):

Lecture 1
Introduction. Definitions, natural, anthropogenic, primary, secondary pollution. Why it is important? Events: volcano in Indonesia influences on air in Europe.
Lecture 2
Gaseous pollution: SO2, NOx, CO, CO2, O3.
EU directives, WHO regulations, EPA regulations, Polish regulations. Concentration changes during years.
Lecture 3
Particulate matter pollution (PM).
Smog-definition, Smog in London (history). First regulations. Total suspended particulate matter (TSP), PM10, PM2.5, PM1.
EU directives, WHO regulations, EPA regulations, Polish regulations. Concentration changes during years.
Lecture 4
Particulate matter pollution (PM).
Sampling: methods, devices, EU directives, Polish regulations
Concentrations: EU directives, Polish regulations,
Chemical analyses – reference methods (EU,USA): elements, ions, organic compounds, black carbon, black smoke, organic carbon, C-14,
Lecture 5
Health impact of PM. Influence of size of particles, short term expose, long term expose. Diseases. Children, Elders. Program AirQ, what can be calculated. Data from whole world, Krakow.
Lecture 6
Receptor models for source identification and apportionment
Species (indicators) – what kind of sources?
Data preparation. Statistical analyses: principal component analysis (PCA), multilinear regression analysis (MLRA), positive matrix factorization (PMF), chemical mass balance (CMB).
How they work-explanation, results-examples.
Lecture 7
Air pollution and cultural heritage research. What is done? Why is done? Examples from Krakow research (Wawel, churches).

Laboratory classes (15h):

Exercise 1. Collection and gravimetrical analysis of particulate matter. (Report no 1). (Lab.-FPACS)
Exercise 2. Qualitative elemental analysis of particulate matter by energy dispersive X-ray spectrometry (Report no 2). (Lab.-FPACS)
Exercise 3. Quantitative elemental analysis of particulate matter by energy dispersive X-ray spectrometry (Report no 3). (Lab.-FPACS)

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Laboratory classes: Laboratory classes: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

The reports from the laboratories.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: - Attendance is mandatory: Yes – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Laboratory classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: - Attendance is mandatory: Yes – Participation rules in classes: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Method of calculating the final grade:

EG- Exam Grade
LG- Laboratory Grade
Final Grade= 0.6EG+0.4LG

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

One absence on laboratories will be arrange individually.

Prerequisites and additional requirements:

No prerequisities for foreign students.

Recommended literature and teaching resources:

Recommended literature and teaching resources not specified

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

SAMEK L., Stęgowski Z., Furman L., Styszko K., Szramowiat K., Fiedor J., Quantitative assessment of PM_{2.5} sources and their seasonal variation in Krakow, Water, Air and Soil Pollution, 2017 vol. 228 iss. 8 art. no. 290, s. [1–11]. https://goo.gl/mWLGVG

Lucyna Samek, Zdzislaw Stegowski, Katarzyna Styszko, Leszek Furman, Joanna Fiedor, Seasonal contribution of assessed sources to submicron and fine particulate matter in a Central European urban area, Environmental Pollution 241 (2018) 406-411.

SAMEK L., Overall human mortality and morbidity due to exposure to air pollution, International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health, 2016 vol. 29 no. 3, s. [1–10].

Additional information:

None