Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Statistical Methods for Data Analysis and Systems Modeling
Course of study:
2019/2020
Code:
ZSDA-3-0004-s
Faculty of:
Szkoła Doktorska AGH
Study level:
Third-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Szkoła Doktorska AGH
Semester:
0
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Kulczycki Piotr (kulczycki@agh.edu.pl)
Dyscypliny:
Moduł multidyscyplinarny
Module summary

Tematyka przedmiotu obejmuje współczesne metody pozyskiwania wiedzy z danych. Szczegółowo rozważane są procedury wykrywania elementów nietypowych (odosobnionych), grupowania (klasteryzacji) i klasyfikacji. W powyższym zakresie omawiana jest jednolita metodyka oparta na statystycznej estymacji nieparametrycznej, użyta w dalszej części również do zagadnienia modelowania złożonych systemów, traktowanego jako proces wspomagania decyzji.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Praca zespołowa. SDA3A_K01, SDA3A_K03 Activity during classes
M_K002 Profesjonalność i etyka. SDA3A_K01, SDA3A_K03, SDA3A_K02 Activity during classes
M_K003 Konieczność ustawicznego samokształcenia. SDA3A_K01 Activity during classes
Skills: he can
M_U001 Stosowanie procedur analizy i eksploracji danych. SDA3A_U02, SDA3A_U01 Test
M_U002 Wykorzystanie procedur eksploracji danych do praktycznych zagadnień pozyskiwania wiedzy z danych. SDA3A_U02, SDA3A_U01 Test
M_U003 Pozyskiwanie informacji ze źródeł różnego typu oraz prezentacja zagadnienia badawczego i uzyskanych wyników. SDA3A_U03, SDA3A_U02, SDA3A_U01, SDA3A_U04 Test
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Poszerzenie wiedzy z zakresu statystyki matematycznej. SDA3A_W03, SDA3A_W02, SDA3A_W01 Activity during classes
M_W002 Istota i uwarunkowania pozyskiwania wiedzy z danych. SDA3A_W02, SDA3A_W01 Activity during classes
M_W003 Znajomość procedur analizy i eksploracji danych. SDA3A_W03, SDA3A_W02, SDA3A_W01 Activity during classes
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
65 30 0 20 15 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Praca zespołowa. - - + + - - - - - - -
M_K002 Profesjonalność i etyka. + - - - - - - - - - -
M_K003 Konieczność ustawicznego samokształcenia. + - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Stosowanie procedur analizy i eksploracji danych. + - + + - - - - - - -
M_U002 Wykorzystanie procedur eksploracji danych do praktycznych zagadnień pozyskiwania wiedzy z danych. + - + + - - - - - - -
M_U003 Pozyskiwanie informacji ze źródeł różnego typu oraz prezentacja zagadnienia badawczego i uzyskanych wyników. - - + + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Poszerzenie wiedzy z zakresu statystyki matematycznej. + - + - - - - - - - -
M_W002 Istota i uwarunkowania pozyskiwania wiedzy z danych. + - - + - - - - - - -
M_W003 Znajomość procedur analizy i eksploracji danych. + - + + - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 180 h
Module ECTS credits 6 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 65 h
Preparation for classes 30 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 30 h
Realization of independently performed tasks 55 h
Module content
Lectures (30h):
 1. Wprowadzenie

  Przedmiot analizy i eksploracji danych; pozyskiwanie wiedzy z danych.
  Związek analizy danych ze statystyką matematyczną.

 2. Pojęcia wstępne

  Typy danych.
  Miary podobieństwa.
  Wstępne przetwarzanie danych: czyszczenie, obsługa brakujących atrybutów, standaryzacja/normalizacja.

 3. Wykrywanie elementów odosobnionych (nietypowych)

  Elementy oddalone.
  Test istotności.

 4. Grupowanie (klasteryzacja)

  Algorytm k-najbliższych sąsiadów.
  Metody hierarchiczne.
  Procedury częstotliwościowe.

 5. Klasyfikacja

  Algorytm k-najbliższych sąsiadów.
  Drzewa decyzyjne.
  Ujęcie bayesowskie.

 6. Metodyka oparta na statystycznej estymacji nieparametrycznej

  Nieparametryczne metody estymacji statystycznej; estymatory jądrowe.
  Jednolita metodyka w zakresie wykrywania elementów nietypowych, klasteryzacji i klasyfikacji.

 7. Modelowanie matematyczne i wspomaganie decyzji

  Modelowanie matematyczne systemów. Identyfikacja.
  Wspomaganie decyzji.
  Algorytm identyfikacji parametrycznej przy niesymetrycznej funkcji strat.

 8. Zastosowania

  Przykładowe aplikacje w zagadnieniach badań systemowych, inżynierii sterowania i marketingu.
  Ewaluacja wyników.

 9. Tematy opcjonalne

  Redukcja wymiaru danych.
  Duże (liczne) zbiory danych.
  Strumienie danych.

Laboratory classes (20h):
Laboratorium

Zajęcia wprowadzające.
Wykrywanie elementów odosobnionych (nietypowych).
Grupowanie (klasteryzacja).
Klasyfikacja.
Estymatory jądrowe.
Procedury oparte na estymatorach jądrowych.
Identyfikacja parametryczna z niesymetryczną funkcją strat.
Procedury analizy danych w Internecie.
Temat opcjonalny: redukcja wymiaru danych.
Zajęcia zaliczeniowe.

Project classes (15h):
Projekt

Opracowanie zagadnień zgodnych z tematyką wykładu, według indywidualnych ustaleń.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym, wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Laboratory classes: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia informatyczne. Prowadzący stymuluje grupę do wnioskowania w zakresie badanego zagadnienia.
 • Project classes: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Końcowe wyniki są prezentowane i omawiane w szerszym gronie studentów.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Laboratorium komputerowe: zaliczenie wszystkich kolokwiów na ocenę co najmniej 3,0. Ocena końcowa
jest średnią z tych ocen.
Projekt: każda grupa projektowa powinna uzgodnić z prowadzącym temat i zakres prac nie później niż do końca 8 tygodnia zajęć, a następnie przedłożyć uzyskane wyniki badań w celu dopuszczenia do prezentacji. Zajęcia prezentacyjne odbędą się w uzgodnionych terminach po około 6 godzin i około 10 grup w poszczególnych terminach – każda grupa powinna przedstawić swoje wyniki na wybranym z nich i czynnie uczestniczyć w całych zajęciach tego terminu. Końcowa ocena obejmuje wartość merytryczną wykonanych badań oraz jakość prezentacji.
Warunek zaliczenia przedmiotu: zaliczenie projektu i laboratorium komputerowego.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Uczestnicy winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości.
 • Laboratory classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania sformułowanego problemu.
 • Project classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy przedłożony na zajęciach prezentacyjnych.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest średnią oceny z laboratorium komputerowego i projektu.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Ćwiczenia laboratoryjne: nieobecności muszą być odrobione w formie i terminach uzgodnionych z prowadzącym. Połowa nieobecności (także usprawiedliwionych) skutkuje brakiem zaliczenia bez możliwości poprawek.
Projekt: konsultacje w godzinach podanych przez prowadzącego. Nie ma możliwości odrobienia zajęć prezentacyjnych poza uzgodnionymi terminami.

Prerequisites and additional requirements:

Wiedza z zakresu matematyki na poziomie nabytym na studiach II stopnia, zwłaszcza z zakresu
statystyki matematycznej.
Umiejętność użytkowania sprzętu komputerowego.

Recommended literature and teaching resources:

Kulczycki P., Estymatory jądrowe w analizie systemowej, WNT, 2005.
Krzyśko M., Wołyński W., Górecki T., Skorzybut M., Systemy uczące się; rozpoznawanie wzorców, analiza skupień i redukcja wymiarowości, WNT, 2008.
Morzy T., Eksploracja danych; Metody i algorytmy, PWN, 2013.
- Literatura uzupełniająca:
Larose D.T., Odkrywanie wiedzy z danych; wprowadzenie do eksploracji danych, PWN, 2006.
Larose D.T., Odkrywanie wiedzy z danych; metody i modele eksploracji danych, PWN, 2008.
Kulczycki P., Hryniewicz O., Kacprzyk J. (red.), Techniki informacyjne w badaniach systemowych, WNT, 2007.
Kulczycki P., Korbicz J., Kacprzyk J. (red.), Automatyka, robotyka i przetwarzanie informacji, PWN, 2019 (w druku).

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:
prof. dr hab. inż. Piotr Kulczycki

- Książka:
1. P. Kulczycki, „Estymatory jądrowe w analizie systemowej”, WNT, Warszawa, 2005.
- Wybrane publikacje w czasopismach z listy JCR:
1. P. Kulczycki, M. Charytanowicz, P.A. Kowalski, S. Łukasik, „The Complete Gradient Clustering Algorithm: Properties in Practical Applications”, Journal of Applied Statistics, vol. 39, nr 6, ss. 1211-1224, 2012.
2. P. Kulczycki, M. Charytanowicz, „Conditional Parameter Identification with Different Losses of Under- and Overestimation”, Applied Mathematical Modelling, vol. 37, nr 4, ss. 2166-2177, 2013.
3. P. Kulczycki, S. Łukasik, „An Algorithm for Reducing Dimension and Size of Sample for Data Exploration Procedures”, International Journal of Applied Mathematics and Computer Science, vol. 24, nr 1, ss. 133-149, 2014.
4. P. Kulczycki, P.A. Kowalski, „Bayes Classification for Nonstationary Patterns”, International Journal of Computational Methods, vol. 12, nr 2, ID 1550008 (19 stron), 2015.
5. P. Kulczycki, D. Kruszewski, „Identification of Atypical Elements by Transforming Task to Supervised Form with Fuzzy and Intuitionistic Fuzzy Evaluations”, Applied Soft Computing, vol. 60, nr 11, ss. 623-633, 2017.
- dr inż. Szymon Łukasik
- Książka:
1. S. Łukasik, „Algorytm redukcji wymiaru i liczności próby dla celów procedur eksploracyjnej analizy danych”, WPK, Kraków, 2013.
- Wybrane publikacje w czasopismach z listy JCR:
1. P. Kulczycki, M. Charytanowicz, P.A. Kowalski, S. Łukasik, „The Complete Gradient Clustering Algorithm: Properties in Practical Applications”, Journal of Applied Statistics, vol. 39, nr 6, ss. 1211-1224, 2012.
2. P. Kulczycki, S. Łukasik, “An Algorithm for Reducing Dimension and Size of Sample for Data Exploration Procedures”, International Journal of Applied Mathematics and Computer Science, vol. 24, ss. 133-149, nr 1, 2014.
3. P.A. Kowalski, S. Łukasik, „Training Neural Networks with Krill Herd Algorithm”, Neural Processing Letters, vol. 44, nr 1, ss. 5-17, 2016.
4. D. Domańska, S. Łukasik, “Handling high-dimensional data in air pollution forecasting tasks", Ecological Informatics, vol. 34, nr 4, ss. 70-91, 2016.
5. A. Mora, T. Santos, S. Łukasik, J. Silva, A.J. Falcão, J.M. Fonseca, R.A. Ribeiro, „Land Cover Classification from Multispectral Data Using Computational Intelligence Tools: A Comparative Study”, Information, vol. 8, nr 4, paper #147, 2017.

Additional information:

Przedmiot może być zaliczony na podstawie analogicznych zajęć na innych studiach, jeżeli ich łączny wymiar godzinowy jest nie mniejszy niż 65 godziny, a ostateczna ocena nie mniejsza niż 4,0. Ostateczna decyzja należy do osoby prowadzącej moduł.