Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Environmental risk modeling in energetics
Course of study:
2019/2020
Code:
ZSDA-3-0007-s
Faculty of:
Szkoła Doktorska AGH
Study level:
Third-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Szkoła Doktorska AGH
Semester:
0
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Sobczyk Wiktoria (sobczyk@agh.edu.pl)
Dyscypliny:
Moduł multidyscyplinarny
Module summary

Rodzaje ryzyka w energetyce. Modele stosowane w ocenie ryzyka. Realizacja filarów i wskaźników zrównoważonego rozwoju w energetyce konwencjonalnej oraz alternatywnej. Przeprowadzenie modelowania na wybranym przykładzie

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student zdobywa umiejętność myślenia kategoriami wynikłymi z potrzeb kształtowania środowiska naturalnego człowieka. Student ma świadomość potrzeby permanentnego kształcenia w zakresie procesów zachodzących w środowisku SDA3A_K01, SDA3A_W03, SDA3A_W04, SDA3A_K02, SDA3A_W01
M_K002 Student ma świadomość etycznego traktowania przyrody oraz skutków nadmiernej eksploatacji zasobów Ziemi SDA3A_K01, SDA3A_K02 Examination
Skills: he can
M_U001 Student potrafi zastosować metody oceny wpływu energetyki na środowisko. SDA3A_U03, SDA3A_U02, SDA3A_U04
M_U002 Student potrafi zastosować zasady modelowania ryzyka w układach energetycznych SDA3A_U03, SDA3A_U01, SDA3A_U04 Examination
M_U003 Student potrafi wymienić trendy i strategie w nowoczesnej energetyce SDA3A_U03, SDA3A_U02 Examination
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student ma rozeznanie w zakresie międzynarodowej polityki na rzecz rozwiązywania problemów ekologicznych w kontekście problematyki rozwoju zrównoważonego SDA3A_W02, SDA3A_W01 Activity during classes
M_W002 Student wie, w jaki sposób energetyka konwencjonalna oddziałuje na środowisko SDA3A_W03, SDA3A_W02, SDA3A_W01 Examination
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 10 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student zdobywa umiejętność myślenia kategoriami wynikłymi z potrzeb kształtowania środowiska naturalnego człowieka. Student ma świadomość potrzeby permanentnego kształcenia w zakresie procesów zachodzących w środowisku + - - + - - - - - - -
M_K002 Student ma świadomość etycznego traktowania przyrody oraz skutków nadmiernej eksploatacji zasobów Ziemi + - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi zastosować metody oceny wpływu energetyki na środowisko. + - - + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi zastosować zasady modelowania ryzyka w układach energetycznych + - - + - - - - - - -
M_U003 Student potrafi wymienić trendy i strategie w nowoczesnej energetyce + - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma rozeznanie w zakresie międzynarodowej polityki na rzecz rozwiązywania problemów ekologicznych w kontekście problematyki rozwoju zrównoważonego + - - + - - - - - - -
M_W002 Student wie, w jaki sposób energetyka konwencjonalna oddziałuje na środowisko + - - + - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 124 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 20 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 40 h
Realization of independently performed tasks 20 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 2 h
Inne 10 h
Module content
Lectures (10h):
 1. Proces kształtowania się idei zrównoważonego rozwoju. Zrównoważony rozwój wyznacznikiem dla prowadzenia działań w zakresie ochrony środowiska. Kompleksowe postrzeganie problematyki środowiskowej
  Ogólna charakterystyka koncepcji zrównoważonego rozwoju. Ekologiczne i cywilizacyjne postrzeganie zrównoważonego rozwoju. Zrównoważoność wewnątrzsystemowa – filary (łady) zrównoważonego rozwoju: gospodarczy, ekologiczny, społeczny, instytucjonalny.
  Wskaźniki filarów zrównoważonego rozwoju i ich charakterystyka
  Zagadnienie zrównoważonego rozwoju w energetyce konwencjonalnej i alternatywnej
  Pojęcie analizy ryzyka. Ryzyko ekonomiczne, ekologiczne i zdrowotne
  Metody i procedury oceny ryzyka środowiskowego i zdrowotnego
  Systemy wspomagania decyzji do oceny ryzyka
  Praca, energia, ciepło. Definicje i jednostki SI
  Ślad węglowy. Odniesienie do śladu ekologicznego. Ekwiwalent dwutlenku węgla
  Bezpośrednie i pośrednie źródła emisji dwutlenku węgla. Jak zmniejszyć emisję dwutlenku węgla? Kompensowanie emisji dwutlenku węgla. Pomiar śladów węglowych
  Jak można zmniejszyć ślad węglowy. Jak można kontrolować zmiany klimatu. Osobisty kalkulator emisji CO2.
  Odporność składników środowiska na wpływ energetyki

 2. Proces kształtowania się idei zrównoważonego rozwoju. Zrównoważony rozwój wyznacznikiem dla prowadzenia działań w zakresie ochrony środowiska. Kompleksowe postrzeganie problematyki środowiskowej
  Ogólna charakterystyka koncepcji zrównoważonego rozwoju. Ekologiczne i cywilizacyjne postrzeganie zrównoważonego rozwoju. Zrównoważoność wewnątrzsystemowa – filary (łady) zrównoważonego rozwoju: gospodarczy, ekologiczny, społeczny, instytucjonalny.
  Wskaźniki filarów zrównoważonego rozwoju i ich charakterystyka
  Zagadnienie zrównoważonego rozwoju w energetyce konwencjonalnej i alternatywnej
  Pojęcie analizy ryzyka. Ryzyko ekonomiczne, ekologiczne i zdrowotne
  Metody i procedury oceny ryzyka środowiskowego i zdrowotnego
  Systemy wspomagania decyzji do oceny ryzyka
  Praca, energia, ciepło. Definicje i jednostki SI
  Ślad węglowy. Odniesienie do śladu ekologicznego. Ekwiwalent dwutlenku węgla
  Bezpośrednie i pośrednie źródła emisji dwutlenku węgla. Jak zmniejszyć emisję dwutlenku węgla? Kompensowanie emisji dwutlenku węgla. Pomiar śladów węglowych
  Jak można zmniejszyć ślad węglowy. Jak można kontrolować zmiany klimatu. Osobisty kalkulator emisji CO2.
  Odporność składników środowiska na wpływ energetyki

Project classes (20h):
 1. Omówienie metodyki wykonania projektu.
  Wyjaśnienie przeprowadzenia bilansu energetycznego.
  Wyjaśnienie przeprowadzenia korzyści i strat środowiskowych.
  Omówienie analizy SWOT. Analiza SWOT dla energetyki konwencjonalnej i alternatywnej.
  Omówienie sposobu realizacji filarów (ładów) i wskaźników zrównoważonego rozwoju w energetyce konwencjonalnej i alternatywnej
  Omówienie analizy SWOT
  Omówienie metody AHP
  Omówienie modelu Leopold`s matrix.
  Wykonanie projektu dotyczącego jednego z wybranych tematów.

 2. Omówienie metodyki wykonania projektu.
  Wyjaśnienie przeprowadzenia bilansu energetycznego.
  Wyjaśnienie przeprowadzenia korzyści i strat środowiskowych.
  Omówienie analizy SWOT. Analiza SWOT dla energetyki konwencjonalnej i alternatywnej.
  Omówienie sposobu realizacji filarów (ładów) i wskaźników zrównoważonego rozwoju w energetyce konwencjonalnej i alternatywnej
  Omówienie analizy SWOT
  Omówienie metody AHP
  Omówienie modelu Leopold`s matrix.
  Wykonanie projektu dotyczącego jednego z wybranych tematów.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: prelekcja i dyskusja panelowa
 • Project classes: projektowanie, dyskusja panelowa, burza mózgów
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Uczestnictwo w wykładach nie jest obowiązkowe, jednak aktywność na wykładach może wpłynąć na podwyższenie końcowej oceny. Warunkiem koniecznym do przystąpienia do egzaminu jest dostarczenie prowadzącemu sprawozdania z obowiązkowego projektu. Zaliczenie projektu należy uzyskać w terminie podstawowym (jeden termin) do końca danego semestru.
Dopuszcza się zaliczenie ćwiczeń w jednym terminie poprawkowym. Obecność na ćwiczeniach projektowych jest obowiązkowa. Jeżeli student opuścił więcej niż 25% ćwiczeń projektowych, nie będzie dopuszczony do zaliczenia. Usprawiedliwiona nieobecność na ćwiczeniach może być odrobiona z inną grupą, ale tylko pod warunkiem zgody prowadzącego.
Egzamin z przedmiotu odbywa się w formie pisemnej i obejmuje treści podane na wykładach. Egzamin odbywa się w jednym terminie podstawowym i jednym poprawkowym. Oceny pozytywnej nie można poprawiać na wyższą.
Studenci będą zobowiązani do przygotowania prezentacji na temat projektowania systemu oceny wpływu energetyki na środowisko. Większość przykładów będzie studiami przypadku z całego świata w celu zilustrowania zastosowania metod stosowanych w inżynierii środowiskowej. Student będzie również uczestniczył w otwartej sesji dyskusyjnej. 60% zajęć projektowych w formie e-learningu. Ocena projektu uwzględnia: aktywność, wartość merytoryczną oraz jakość i sposób jego prezentacji.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Uczestnictwo w wykładach nie jest obowiązkowe, jednak aktywność na wykładach może wpłynąć na podwyższenie końcowej oceny.
 • Project classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Obecność na ćwiczeniach projektowych jest obowiązkowa. Jeżeli student opuścił więcej niż 25% ćwiczeń projektowych, nie będzie dopuszczony do zaliczenia. Usprawiedliwiona nieobecność na ćwiczeniach może być odrobiona z inną grupą, ale tylko pod warunkiem zgody prowadzącego.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa zaliczeniowa jest średnią ważoną ocen z wykładów (waga 0,4), ćwiczeń projektowych (waga 0,6). Oceną końcową za przedmiot jest ocena z egzaminu.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Jeżeli student opuścił więcej niż 25% ćwiczeń projektowych, nie będzie dopuszczony do zaliczenia. Usprawiedliwiona nieobecność na ćwiczeniach może być odrobiona z inną grupą, ale tylko pod warunkiem zgody prowadzącego.

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość podstawowych praw fizyki. Znajomość matematyki na poziomie technicznej szkoły wyższej.

Recommended literature and teaching resources:

1. Deklaracja z Rio de Janeiro. w: Dokumenty Końcowe Konferencji Narodów Zjednoczonych ,,Środowisko i Rozwój”, Rio de Janeiro, 3-14 czerwca 1992 r., Szczyt Ziemi, Warszawa 1993, s. 13 i nast.;
2. Strategia Zrównoważonego Rozwoju Polski do 2025 roku
3. Malada A., Sobczyk W. Uprawa roślin energetycznych jako forma aktywizacji środowisk wiejskich. Zeszyty Naukowe Katedry Inżynierii Procesowej Uniwersytetu Opolskiego, zeszyt II, Opole. 2005, s. 92-98.
4. Sobczyk W.: Uprawa wierzby energetycznej w województwie małopolskim. Rozdział w monografii Problemy współczesnej techniki w aspekcie inżynierii i edukacji (red. Renata Staśko, Paweł Kurtyka, Krzysztof Mroczka). Wyd. Akademii Pedagogicznej 2005, s. 253-257.
5. Sobczyk W.: Plonowanie wierzby wiciowej – w świetle badań. „Polityka Energetyczna”, tom 10, zeszyt specjalny 2, Kraków 2007, s. 547-556.
6. Sobczyk W.: Wykorzystanie alternatywnych źródeł energii w Zawoi Przysłopie (Małopolska). Folia Scientiarum Universitatis Technicae Resoviensis nr 252, Budownictwo i inżynieria środowiska, z. 47; 2008, s. 457-463.
7. Sobczyk W.: Evaluation of harvest of energetic basket willow, TEKA Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa PAN 2011, vol. XI, s. 343-352.
8. Sobczyk W., Kowalska A.: The techniques of producing energy from biomass. TEKA Commission of Motorization and Energetics in Agiculture PAN 2012, vol. 12, s. 257-261.
9. Ostrowska A., Sobczyk W., Pawul M.: Ocena efektów ekonomicznych i ekologicznych wykorzystania energii słonecznej na przykładzie domu jednorodzinnego. Rocznik Ochrona Środowiska. Annual Set The Environment Protection, Vol. 15, Middle Pomeranian Scientific Society of the Environment Protection, Koszalin 2013. ISSN 1506-218X, s. 2697–2710.
10. Sobczyk W.: Uprawa roślin energetycznych na terenach wiejskich – rolnictwo alternatywne. Materiały Konferencji Naukowo-Technicznej “Realizacja inwestycji w Odnawialne Źródła Energii. Teoria a praktyka”. Grudziądz 30 VII 2013.
11. Sobczyk W.: Rolnictwo i środowisko, Wydawnictwa AGH, Kraków 2013, ss. 355.
12. Sobczyk W.(red. nauk.): Wybrane zagadnienia ochrony i inżynierii środowiska. Wyd. Naukowe AGH, Kraków 2014, ss. 323.
13. Sobczyk W.: Sustainable development of rural areas. Problems of Sustainable Development 2014, vol. 9, no 1, 119-126.
14. Sternik K., Sobczyk W.: Zalety biomasy jako alternatywnego źródła energii. Ekonatura ISSN 1731-6944. 2015, nr 3 (136), s. 19-22.
15. Sobczyk W., Sternik K., Sobczyk E.J., Noga H.: Ocena plonowania wierzby nawożonej osadami ściekowymi. Rocznik Ochrona Środowiska. Annual Set The Environment Protection, Vol. 17, Middle Pomeranian Scientific Society of the Environment Protection, Koszalin 2015, s. 1113-1124.
16. Sobczyk W.: Sustainable development of Middle East Region. Problems of Sustainable Development 2015, vol. 12, no 2, s. 51-62.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Deklaracja z Rio de Janeiro. w: Dokumenty Końcowe Konferencji Narodów Zjednoczonych ,,Środowisko i Rozwój”, Rio de Janeiro, 3-14 czerwca 1992 r., Szczyt Ziemi, Warszawa 1993, s. 13 i nast.;
2. Strategia Zrównoważonego Rozwoju Polski do 2025 roku
3. Malada A., Sobczyk W. Uprawa roślin energetycznych jako forma aktywizacji środowisk wiejskich. Zeszyty Naukowe Katedry Inżynierii Procesowej Uniwersytetu Opolskiego, zeszyt II, Opole. 2005, s. 92-98.
4. Sobczyk W.: Uprawa wierzby energetycznej w województwie małopolskim. Rozdział w monografii Problemy współczesnej techniki w aspekcie inżynierii i edukacji (red. Renata Staśko, Paweł Kurtyka, Krzysztof Mroczka). Wyd. Akademii Pedagogicznej 2005, s. 253-257.
5. Sobczyk W.: Plonowanie wierzby wiciowej – w świetle badań. „Polityka Energetyczna”, tom 10, zeszyt specjalny 2, Kraków 2007, s. 547-556.
6. Sobczyk W.: Wykorzystanie alternatywnych źródeł energii w Zawoi Przysłopie (Małopolska). Folia Scientiarum Universitatis Technicae Resoviensis nr 252, Budownictwo i inżynieria środowiska, z. 47; 2008, s. 457-463.
7. Sobczyk W.: Evaluation of harvest of energetic basket willow, TEKA Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa PAN 2011, vol. XI, s. 343-352.
8. Sobczyk W., Kowalska A.: The techniques of producing energy from biomass. TEKA Commission of Motorization and Energetics in Agiculture PAN 2012, vol. 12, s. 257-261.
9. Ostrowska A., Sobczyk W., Pawul M.: Ocena efektów ekonomicznych i ekologicznych wykorzystania energii słonecznej na przykładzie domu jednorodzinnego. Rocznik Ochrona Środowiska. Annual Set The Environment Protection, Vol. 15, Middle Pomeranian Scientific Society of the Environment Protection, Koszalin 2013. ISSN 1506-218X, s. 2697–2710.
10. Sobczyk W.: Uprawa roślin energetycznych na terenach wiejskich – rolnictwo alternatywne. Materiały Konferencji Naukowo-Technicznej “Realizacja inwestycji w Odnawialne Źródła Energii. Teoria a praktyka”. Grudziądz 30 VII 2013.
11. Sobczyk W.: Rolnictwo i środowisko, Wydawnictwa AGH, Kraków 2013, ss. 355.
12. Sobczyk W.(red. nauk.): Wybrane zagadnienia ochrony i inżynierii środowiska. Wyd. Naukowe AGH, Kraków 2014, ss. 323.
13. Sobczyk W.: Sustainable development of rural areas. Problems of Sustainable Development 2014, vol. 9, no 1, 119-126.
14. Sternik K., Sobczyk W.: Zalety biomasy jako alternatywnego źródła energii. Ekonatura ISSN 1731-6944. 2015, nr 3 (136), s. 19-22.
15. Sobczyk W., Sternik K., Sobczyk E.J., Noga H.: Ocena plonowania wierzby nawożonej osadami ściekowymi. Rocznik Ochrona Środowiska. Annual Set The Environment Protection, Vol. 17, Middle Pomeranian Scientific Society of the Environment Protection, Koszalin 2015, s. 1113-1124.
16. Sobczyk W.: Sustainable development of Middle East Region. Problems of Sustainable Development 2015, vol. 12, no 2, s. 51-62.

Additional information:

Brak