Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Modern biotechnology methods
Course of study:
2019/2020
Code:
ZSDA-3-0010-s
Faculty of:
Szkoła Doktorska AGH
Study level:
Third-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Szkoła Doktorska AGH
Semester:
0
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polski i Angielski
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. Szymańska Renata (Renata.Szymanska@fis.agh.edu.pl)
Dyscypliny:
Moduł multidyscyplinarny
Module summary

Moduł ma na celu przybliżenie najnowszych metod, osiągnięć i trendów nowoczesnej biotechnologii. W ramach wykładów zostanie zaprezentowany przegląd najważniejszych technik biotechnologicznych i ich zastosowania w takich dziedzinach jak medycyna, farmacja, przemysł, rolnictwo. Zajęcia seminaryjne mają na celu uzupełnienie wiedzy zdobytej na wykładzie o praktyczne aspekty omawianych treści.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Doktorant zna podstawy biotechnologii, umie podjąć i prowadzić dyskusję na ten temat podając merytoryczne argumenty. SDA3A_K01, SDA3A_K03 Oral answer,
Test,
Activity during classes
Skills: he can
M_U001 Doktorant rozumie potrzebę rozwoju nowoczesnej biotechnologii i jej znaczenie w dla gospodarki i społeczeństwa. SDA3A_U07, SDA3A_U02, SDA3A_U04, SDA3A_U01 Test,
Activity during classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Doktorant zna podstawowe techniki biotechnologiczne. SDA3A_W03, SDA3A_W02, SDA3A_W05, SDA3A_W06, SDA3A_W01 Oral answer,
Test,
Activity during classes
M_W002 Doktorant umie przedstawić najważniejsze osiągnięcia współczesnej biotechnologii oraz ich zastosowania. SDA3A_W03, SDA3A_W02, SDA3A_W05, SDA3A_W01 Oral answer,
Test,
Activity during classes
M_W003 Doktorant omawia wkład nowoczesnej biotechnologii w rozwój medycyny, farmacji, przemysłu, nauki, rolnictwa. SDA3A_W03, SDA3A_W02, SDA3A_W07, SDA3A_W05, SDA3A_W04, SDA3A_W06, SDA3A_W01 Test,
Activity during classes
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 30 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Doktorant zna podstawy biotechnologii, umie podjąć i prowadzić dyskusję na ten temat podając merytoryczne argumenty. + - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 Doktorant rozumie potrzebę rozwoju nowoczesnej biotechnologii i jej znaczenie w dla gospodarki i społeczeństwa. + - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Doktorant zna podstawowe techniki biotechnologiczne. + - - - - + - - - - -
M_W002 Doktorant umie przedstawić najważniejsze osiągnięcia współczesnej biotechnologii oraz ich zastosowania. + - - - - + - - - - -
M_W003 Doktorant omawia wkład nowoczesnej biotechnologii w rozwój medycyny, farmacji, przemysłu, nauki, rolnictwa. + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 127 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 h
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 h
Preparation for classes 10 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 5 h
Module content
Lectures (30h):

1. Wprowadzenie do biotechnologii – rys historyczny, najważniejsze pojęcia (1h).
2. Podstawy inżynierii genetycznej (2h).
3. Opracowywanie i optymalizacja procesu biotechnologicznego (3h).
4. Metody biotechnologii w farmacji – produkcja leków nowej generacji (4h).
5. Terapia genowa, leczenie chorób genetycznych, metody leczenia niepłodności, wczesne wykrywanie i zapobieganie chorobom (4h).
6. Oczyszczalnie ścieków jako biorafinerie (2h).
7. Nowoczesne bioreaktory – rodzaje, zasada działania i sposoby praktycznego zastosowania (2h).
8. Biodegradowalne polimery i ich zastosowania (przemysł, inżyniera tkankowa, biomateriały) (2h).
9. Nowoczesne rozwiązania biotechnologiczne w przemyśle. Bionanotechnologia. (2h)
10. Innowacyjne techniki w agrobiotechnologii (2h).
11. Komercjalizacja produktów biotechnologii. Prawo patentowe (2h).
12. Ekonomiczne i społeczne korzyści wynikające z rozwoju biotechnologii (2h).

Seminar classes (15h):

1. Fuzje komórkowe, transfekcje, transformacje, agroinfekcje.
2. Biogazownia – nowy sposób na odzysk energii.
3. Nanotechnologia w biotechnologii – narzędzia i metody.
4. Zasady przygotowania konstruktów genomowych
5. Immobilizacja jako narzędzie biotechnologiczne.
6. Metody manipulacji DNA i RNA.
7. „Origami DNA” – przyszłość biotechnologii.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Seminar classes: Podczas zajęć audytoryjnych studenci dyskutują nad zadanymi wcześniej i omawianymi na zajęciach problemami. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Seminarium: Warunkiem zaliczenia konwersatorium jest przygotowanie referatu/prezentacji na zadany temat i zaprezentowanie go na forum grupy. Dodatkowo, oceniania jest aktywność w dyskusji podczas prezentacji pozostałych uczestników zajęć.
Wykład: Warunkiem przystąpienia do zaliczenia treści omawianych na wykładzie jest uzyskanie pozytywnej oceny z seminarium. Zaliczenia ma formę testową (zadania otwarte i zamknięte). Zaliczenie poprawkowe odbywa się w sesji poprawkowej.
Skala ocen zgodnie z Regulaminem Studiów AGH.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Doktoranci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Słuchacze winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Seminar classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci przystępując do seminraium są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów pytań, zagadnień). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Method of calculating the final grade:

Średnia z oceny z seminarium (S) i oceny z wiedzy z wykładu (W), kończącego się zaliczeniem (W)

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Nieobecność na jednych zajęciach wymaga od doktoranta samodzielnego opanowania przerabianego na tych zajęciach materiału. Nieobecność na więcej niż jednych zajęciach wymaga od doktoranta samodzielnego opanowania przerabianego materiału i jego zaliczenia w formie pisemnej w wyznaczonym przez prowadzącego terminie, lecz nie później jak w ostatnim tygodniu trwania zajęć. Doktorant, który bez usprawiedliwienia opuścił więcej niż 10% zajęć i jego cząstkowe wyniki w nauce były negatywne może zostać pozbawiony, przez prowadzącego zajęcia, możliwości wyrównania zaległości.

Prerequisites and additional requirements:

Do realizacji modułu wymagana jest wiedza z podstaw biologii/biochemii/biofizyki.

Recommended literature and teaching resources:

LITERATURA PODSTAWOWA:
1. Chmiel A. (1998): Biotechnologia – podstawy mikrobiologiczne i biochemiczne. Wydawnictwo PWN, Warszawa
6. Łabużek S. i in. (red.) (2002): Biotechnologia mikroorganizmów – wybrane zagadnienia. WUŚ, Katowice
3. Mirkin Ch. A. , Niemeyer Ch. M. (2007) Nanobiotechnology I i II – Concepts, applications and perspectives. ., Wiley-VCH verlag GmbH & Co, Weinheim.
4. Renugopalakrishnan V., Lewis R. V. (2006) Bionanotechnologia – Protiens to nanodevices. Ed.: Springer, Dordrecht/

LITERATURA POMOCNICZA:
1. Russel S. (1990): Biotechnologia. Wydawnictwo PWN, Warszawa

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Tocopherol cyclases – substrate specificity and phylogenetic relations / Jolanta Dłużewska, Renata SZYMAŃSKA, Michal Gabruk, Peter B. Kós, Beatrycze Nowicka, Jerzy Kruk // PloS One [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1932-6203. — 2016 vol. 11 iss. 7, art. no. e0159629, s. 1–16.
2. Improving photosynthesis, plant productivity and abiotic stress tolerance – current trends and future perspectives / Beatrycze Nowicka, Joanna Ciura, Renata SZYMAŃSKA, Jerzy Kruk // Journal of Plant Physiology ; ISSN 0176-1617. — 2018 vol. 231, s. 415–433.
3. Novel and rare prenyllipids – occurrence and biological activity / Renata SZYMAŃSKA, Jerzy Kruk // Plant Physiology and Biochemistry ; ISSN 0981-9428. — 2018 vol. 122, s. 1–9.
4. Function of isoprenoid quinones and chromanols during oxidative stress in plants / Jerzy Kruk, Renata SZYMAŃSKA, Beatrycze Nowicka, Jolanta Dłużewska // New Biotechnology ; ISSN 1871-6784. — 2016 vol. 33 no. 5 part B, s. 636–643
5. Nanotechnologia w zastosowaniach biologicznych – wprowadzenie — [Nanotechnology in biological applications – introduction] / Aleksandra ORZECHOWSKA, Renata SZYMAŃSKA // Wszechświat (Kraków) ; ISSN 0043-9592. — 2016 t. 117 nr 1–3, s. 60–69.

Additional information:

Obecność na wykładzie: zgodnie z Regulaminem Studiów AGH.