Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Antropogeniczne zmiany w środowisku
Course of study:
2019/2020
Code:
ZSDA-3-0014-s
Faculty of:
Szkoła Doktorska AGH
Study level:
Third-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Szkoła Doktorska AGH
Semester:
0
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Sobczyk Wiktoria (sobczyk@agh.edu.pl)
Dyscypliny:
inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
Module summary

Czynniki antropogeniczne w procesach utraty bioróżnorodności, deforestacji, desertyfikacji, alkalizacji i zasolenia gleb. Wpływ rolnictwa na środowisko. Czynniki antropogeniczne w procesie zmian krajobrazu. Zmiany w środowisku wywołane turystyką i rekreacją.
Zmiany w środowisku wywołane działalnością górniczą. Udział czynników antropogenicznych w regionalnych i globalnych zmianach środowiskowych.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student ma świadomość potrzeby kształtowania środowiska naturalnego człowieka Activity during classes,
Presentation,
Participation in a discussion,
Involvement in teamwork
M_K002 Student ma świadomość skutków nieprzemyślanej działalności człowieka Activity during classes,
Presentation,
Participation in a discussion,
Involvement in teamwork
M_K003 Student ma świadomość konieczności permanentnego poszerzania wiedzy Activity during classes,
Presentation,
Participation in a discussion,
Involvement in teamwork
Skills: he can
M_U001 Student potrafi dostrzegać w przyrodzie czynniki antropogeniczne oddziałujące na środowisko Presentation,
Involvement in teamwork,
Activity during classes,
Participation in a discussion
M_U002 Student umie obserwować i udokumentować negatywne zmiany środowiskowe wywołane działalnością człowieka Activity during classes,
Presentation,
Participation in a discussion,
Involvement in teamwork
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student zna zmiany w środowisku wywołane powstaniem i rozwojem rolnictwa Participation in a discussion
M_W002 Student zna zmiany w środowisku wywołane rozwojem przemysłu (szczególnie górniczego) Examination
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 10 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student ma świadomość potrzeby kształtowania środowiska naturalnego człowieka + - - + - - - - - - -
M_K002 Student ma świadomość skutków nieprzemyślanej działalności człowieka + - - + - - - - - - -
M_K003 Student ma świadomość konieczności permanentnego poszerzania wiedzy + - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi dostrzegać w przyrodzie czynniki antropogeniczne oddziałujące na środowisko + - - + - - - - - - -
M_U002 Student umie obserwować i udokumentować negatywne zmiany środowiskowe wywołane działalnością człowieka + - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student zna zmiany w środowisku wywołane powstaniem i rozwojem rolnictwa + - - + - - - - - - -
M_W002 Student zna zmiany w środowisku wywołane rozwojem przemysłu (szczególnie górniczego) + - - + - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 114 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 10 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 40 h
Realization of independently performed tasks 20 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 2 h
Inne 10 h
Module content
Lectures (10h):
.

Społeczności prehistoryczne jako czynnik zmian środowiska
Antropogeniczne zagrożenia środowiska hałasem i wibracjami
Zagrożenia środowiska dioksynami i furanami
Antropogeniczne przyczyny degradacji gleb
Odpady komunalne i przemysłowe
Antropogeniczne zagrożenia środowiska promieniowaniem niejonizującym i jonizującym
Wpływ górnictwa na środowisko. Ekspansywna eksploatacja kopalin.
Ochrona środowiska na terenach górniczych

Project classes (20h):
.

Projekt obejmuje:
wybór problemu środowiskowego
analizę obecnego stanu wybranego problemu środowiskowego
propozycje zmian w aspekcie działań antropogenicznych
prognozę przebiegu zmian w przedziale czasowym i symulację wyników zmian
aplikację graficzną
szczegółową dokumentację wykonania projektu.

Tematy projektów. Czynniki antropogeniczne w sferach utraty bioróżnorodności, deforestacji, desertyfikacji, alkalizacji i zasolenia gleb. Wpływ rolnictwa na środowisko krajów rozwijających się i rozwiniętych
Czynniki antropogeniczne a zmniejszenie różnorodności genetycznej. Wymieranie gatunków
Czynniki antropogeniczne w procesie zanieczyszczenia powietrza. Udział czynników antropogenicznych w regionalnych zmianach środowiskowych. Udział czynników antropogenicznych w globalnych zmianach środowiskowych. Czynniki antropogeniczne w procesie chemicznego skażenia środowiska. Czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe. Zagrożenia chemiczne i biologiczne w miejscu pracy. Chemikalia w życiu codziennym. Choroby zawodowe.
Czynniki antropogeniczne w procesie zmian krajobrazu. Zmiany w środowisku wywołane turystyką i rekreacją.
Zmiany w środowisku wywołane działalnością górniczą.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Project classes: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Studenci są zobowiązani do przygotowania projektu i prezentacji na wybrany wcześniej temat. Przykładów powinny być studiami przypadku z całego świata w celu zilustrowania zastosowania wpływu czynników antropogenicznych na środowisko.
Student będzie również uczestniczył w otwartej sesji dyskusyjnej. 60% zajęć projektowych w formie e-learningu. Ocena projektu uwzględnia: aktywność, wartość merytoryczną oraz jakość i sposób jego prezentacji.
Uczestnictwo w wykładach nie jest obowiązkowe, jednak aktywność na wykładach może wpłynąć na podwyższenie końcowej oceny.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Project classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest średnią ważoną ocen z wykładów (waga 0,4) i zajęć projektowych (waga 0,6). Aktywność na wykładach może być premiowana przez podniesienie oceny. Oceną końcową za przedmiot jest ocena z egzaminu.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Zaległości powstałe wskutek nieobecności na wykładach student nadrabia samodzielnie. Na egzaminie końcowym student jest zobowiązany znać materiał przedstawiony na wszystkich wykładach. Obecność na zajęciach projektowych i na prezentacji projektu jest obowiązkowa.

Prerequisites and additional requirements:

Doktorant ma obowiązek uczestniczenia w 75% zajęć z tego przedmiotu.

Recommended literature and teaching resources:

Faliński J. B., 2001: Przewodnik do długoterminowych badań ekologicznych. Vademecum
Geobotanicum 1. PWN, Warszawa.
Jurt R., 2003: Biologia zwierząt. Krótkie wykłady, PWN, Warszawa.
Pullin A.S., 2004: Biologiczne podstawy ochrony przyrody, PWN, Warszawa.
Sobczyk W., 2013: Rolnictwo i środowisko, Wydawnictwa AGH, Kraków, ss. 355.
Sobczyk W. (red. nauk.), 2014: Wybrane zagadnienia ochrony i inżynierii środowiska. Wyd. Naukowe AGH, Kraków, ss. 323.
Sobczyk W., 2015: Sustainable development of Middle East Region. Problems of Sustainable Development, vol. 12, no 2, s. 51-62.10.
Sobczyk W., Kowalska A., 2015: Działalność górnicza a środowisko. Studium przypadku. Wyd. Naukowe AGH, Kraków.
Sobczyk W., 2016: Aspekty społeczne i środowiskowe gospodarki odpadami. Wyd. AGH, ss. 218.
Sobczyk W., Gliniak M., Kowalska A.: Zrównoważona eksploatacja surowców mineralnych. Przegląd Górniczy 2018, nr 11, s. 19-23.
Symonides E., 2007: Ochrona przyrody, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego.
Wolański N., 2007: Ekologia człowieka. Podstawy ochrony środowiska i zdrowia człowieka. T. 1,2. PWN, Warszawa.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Sobczyk W., 2013: Rolnictwo i środowisko, Wydawnictwa AGH, Kraków, ss. 355.
Sobczyk W. (red. nauk.), 2014: Wybrane zagadnienia ochrony i inżynierii środowiska. Wyd. Naukowe AGH, Kraków, ss. 323.
Sobczyk W., 2015: Sustainable development of Middle East Region. Problems of Sustainable Development, vol. 12, no 2, s. 51-62.10.
Sobczyk W., Kowalska A., 2015: Działalność górnicza a środowisko. Studium przypadku. Wyd. Naukowe AGH, Kraków.
Sobczyk W., 2016: Aspekty społeczne i środowiskowe gospodarki odpadami. Wyd. AGH, ss. 218.
Sobczyk W., Gliniak M., Kowalska A.: Zrównoważona eksploatacja surowców mineralnych. Przegląd Górniczy 2018, nr 11, s. 19-23.

Additional information:

W wyjątkowych przypadkach <50% wykładów może odbyć się metodą e-learningu (webinarium).