Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Real-time computing
Course of study:
2019/2020
Code:
ZSDA-3-0017-s
Faculty of:
Szkoła Doktorska AGH
Study level:
Third-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Szkoła Doktorska AGH
Semester:
0
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
dr hab. inż. Szymczyk Piotr (Piotr.Szymczyk@agh.edu.pl)
Dyscypliny:
Moduł multidyscyplinarny
Module summary

Moduł ten prezentuje wiedzę z zakresu Informatyki czasu rzeczywistego, która stanowi bazę dla pisania oprogramowania systemów wbudowanych, IoT, IIoT oraz wszelkiego rodzaju systemów automatyki.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Rozumie potrzebę stałego rozwoju. SDA3A_K01 Execution of a project
Skills: he can
M_U001 Potrafi komunikować się. SDA3A_U02 Execution of a project
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Posiada poszerzoną, podbudowaną teoretycznie wiedzę. SDA3A_W01 Execution of a project
M_W002 Potrafi formułować problemy badawcze SDA3A_U01 Project
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Rozumie potrzebę stałego rozwoju. + - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi komunikować się. - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Posiada poszerzoną, podbudowaną teoretycznie wiedzę. + - - + - - - - - - -
M_W002 Potrafi formułować problemy badawcze + - - + - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 100 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 10 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 60 h
Module content
Lectures (15h):

Wprowadzenie do informatyki czasu rzeczywistego
Wprowadzenie i wyjaśnienie podstawowych pojęć związanych z systemami operacyjnymi czasu rzeczywistego.
Przegląd współczesnych systemów operacyjnych czasu rzeczywistego.
Omówienie środowiska Tornado formy Wind River System.
Wielozadaniowość, inwersja priorytetów.
Komunikacja między zadaniami.
Wyjątki i przerwania, budziki, opóźnienia.
System wejścia/wyjścia, system plików oraz sieć.
Standard POSIX.
Programowanie systemów czasu rzeczywistego i systemów wbudowanych*

Project classes (15h):

W przedmiocie prowadzone są projekty z zakresu informatyki czasu rzeczywistego , w tym z systemów operacyjnych czasu rzeczywistego. Projekty: opracowania dotyczące nowych systemów, opracowania dotyczące nowych technologii, wykorzystanie mechanizmów systemowych (wielozadaniowość, semafory, komunikacja między zadaniami, pamięci, wyjątki, przerwania, budziki, system we/wy, system plików oraz sieć), testy porównawcze różnych systemów, implementacje systemów czasu rzeczywistego i systemów wbudowanych.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Project classes: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Wykonanie projektu i uzyskanie pozytywnej oceny

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Project classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Method of calculating the final grade:

Zaliczenie na podstawie oceny z projektu.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student nadrobi prace nad projektem

Prerequisites and additional requirements:

Ogólna wiedza z zakresu informatyki i automatyki.

Recommended literature and teaching resources:

Szymczyk P.: Systemy operacyjne czasu rzeczywistego, Wydawnictwa AGH, Kraków 2003
Ułasiewicz J.: Systemy czasu rzeczywistego QNX6 Neutrino, BTC, Warszawa 2007
Cottet F., Delacroix J., Kaiser C., Mammeri Z.: Scheduling in Real-Time Systems, Wiley, NY, 2002
Lak K., Rak T., Orkisz K.: RTLinux system czasu rzeczywistego. Helion, Gliwice 2003
Sacha K.: Systemy czasu rzeczywistego. Warszawa, Oficyna wyd. Politechniki Warszawskiej, 1999

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None