Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Trace analysis
Course of study:
2019/2020
Code:
ZSDA-3-0025-s
Faculty of:
Szkoła Doktorska AGH
Study level:
Third-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Szkoła Doktorska AGH
Semester:
0
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polski i Angielski
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr Ostachowicz Beata (Beata.Ostachowicz@fis.agh.edu.pl)
Dyscypliny:
Moduł multidyscyplinarny
Module summary

Wiadomości z dziedziny chemii nieorganicznej dotyczące pierwiastków śladowych.
Znajomość metod zagęszczania i wzbogacania pierwiastków sladowych
Znajomość technik analitycznych
Umiejętność pracy w laboratorium
Umiejętność interpretacji otrzymanych wyników.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 umiejętność pracy w grupie Umiejętność krytycznej oceny wyników SDA3A_K01, SDA3A_K02 Activity during classes
Skills: he can
M_U001 umiejętność prawidłowego pobrania i przygotowania próbki do analizy. Umiejętność przeprowadzenia pomiaru SDA3A_U01 Report
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student posiada wiedzą na temat podstawowych technik pobierania, przechowywania i przygotowania próbek do analizy śladowej. Student potrafi zastosować odpowiednia metodę analizy do wybranego rodzaju próbek. Student potrafi prawidłowo zinterpretpwac otrzymane wyniki. SDA3A_W03, SDA3A_W02, SDA3A_W05 Activity during classes
M_W002 znajomość techniki analitycznych SDA3A_W03, SDA3A_W01, SDA3A_W05 Completion of laboratory classes,
Execution of exercises,
Report,
Activity during classes
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
26 14 0 9 0 0 3 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 umiejętność pracy w grupie Umiejętność krytycznej oceny wyników - - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 umiejętność prawidłowego pobrania i przygotowania próbki do analizy. Umiejętność przeprowadzenia pomiaru - - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student posiada wiedzą na temat podstawowych technik pobierania, przechowywania i przygotowania próbek do analizy śladowej. Student potrafi zastosować odpowiednia metodę analizy do wybranego rodzaju próbek. Student potrafi prawidłowo zinterpretpwac otrzymane wyniki. + - + - - + - - - - -
M_W002 znajomość techniki analitycznych - - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 49 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 26 h
Preparation for classes 10 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 5 h
Realization of independently performed tasks 5 h
Contact hours 3 h
Module content
Lectures (14h):
1. Pobieranie przechowywanie i przygotowanie do analizy próbek srodowiskowych i biologicznych o niskich stężeniach badanych pierwiastków.

2. Podstawowe metody wzbogacania śladów.
3. Sprzęt laboratoryjny stosowany w pracowni analiz śladowych.
4. Pierwiastki w srodowisku i biologii.
5. Podstawowe błedy w przygotowaniu próbek i ich wpływ na wyniki koncowe analiz.
6. Podstawy fluorescencji rentgenowskiej z dyspersją energii
7. Zastosowanie analizy sladowej w różnych dziedzinach

Laboratory classes (9h):
 1. ćwiczenia laboratoryjne 1

  Oznaczanie śladowych zawartości metali w wodzie
  Zastosowanie zagęszczania śladów poprzez wytracanie z odczynnikiem kompleksującym.
  wykonanie kalibracji i pomiar próbki metodą EDXRF

 2. ćwiczenia laboratoryjne 2

  Oznaczanie śladowych zawartości pierwiastków w dowolnym materiale środowiskowym lub biologicznym

 3. ćwiczenia laboratoryjne 3

  Wykorzystanie techniki TXRF do analizy materiału pochodzenia biologicznego z wykorzystaniem mineralizacji ciśnieniowej

Seminar classes (3h):
-
Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: wykład tablicowy i prezentacja multimedialna
 • Laboratory classes: ćwiczenia laboratoryjne wykonywane samodzielnie
 • Seminar classes: wygloszenie prezentacji przez studenta na temat różnych zagadnień związanych z tematyka zajęć
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

sprawozdanie z ćwiczeń laboratoryjnych i prezentacja wygłoszona na seminarium

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: wykład obowiązkowy
 • Laboratory classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: obowiązkowe
 • Seminar classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: obowiązkowe
Method of calculating the final grade:

średnia z oceny za sprawozdanie i prezentację

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

przewidziane są dodatkowe terminy po indywidualnym ustaleniu z prowadzącym zajęcia

Prerequisites and additional requirements:

podstawowe wiadomości z chemii

Recommended literature and teaching resources:

podręczniki chemii analitycznej
podręczniki analizy śladowej

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Application of the total reflection X-ray fluorescence method to the elemental analysis of brain tumors of different types and grades of malignancy / M. W. LANKOSZ, M. Grzelak, B. OSTACHOWICZ, A. WANDZILAK, M. SZCZERBOWSKA-BORUCHOWSKA, P. WRÓBEL, E. Radwańska, D. Adamek // Spectrochimica Acta. Part B, Atomic spectroscopy ; ISSN 0584-8547. — 2014 vol. 101, s. 98–105

Quantification of purple non-sulphur phototrophic bacteria and their photosynthetic structures by means of total reflection X-ray fluorescence spectrometry (TXRF) / Joanna FIEDOR, Beata OSTACHOWICZ, Monika Baster, Marek LANKOSZ, Květoslava BURDA // Journal of Analytical Atomic Spectrometry ; ISSN 0267-9477. — 2016 vol. 31 iss. 10, s. 2078–2088.

Trace elements in the chrysomelid beetle ({\em Chrysolina pardalina}) and its Ni- hyperaccumulating host-plant ({\em Berkheya coddii}) / Mesjasz-Przybyłowicz Jolanta, PRZYBYŁOWICZ Wojciech, OSTACHOWICZ Beata, Augustyniak Maria, Nakonieczny Mirosław, Migula Paweł // Fresenius Environmental Bulletin ; ISSN 1018-4619. — 2002 vol. 11 no. 2, s. 78–84.

Zinc deficiency in rats in associated with up-regulation of hippocampal NMDA receptor / Urszula Doboszewska, Magdalena Sowa-Kućma, Katarzyna Młyniec, Bartłomiej Pochwat, Malgorzata Hołuj, Beata OSTACHOWICZ, Andrzej Pilc, Gabriel Nowak, Bernadeta Szewczyk // Progress in Neuro-Psychopharmacology & Biological Psychiatry ; ISSN 0278-5846. — 2015 vol. 56, s. 254–263.

Additional information:

None