Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Novel materials and technologies for space industry
Course of study:
2019/2020
Code:
ZSDA-3-0033-s
Faculty of:
Szkoła Doktorska AGH
Study level:
Third-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Szkoła Doktorska AGH
Semester:
0
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Grzesik Zbigniew (grzesik@agh.edu.pl)
Dyscypliny:
inżynieria materiałowa
Module summary

Przedmiot ma zapoznać studentów z materiałami i technologiami obecnie stosowanymi oraz opracowywanymi w celu eksploracji kosmosu. Przedstawia warunki panujące w przestrzeni kosmicznej, definiuje zagrożenia i metody ich zapobiegania. Wskazuje na potencjalne przyszłe kierunku rozwoju przemysłu kosmicznego.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student potrafi docenić rolę multidyscyplinarnych zespołów badawczych w rozwiązywaniu złożonych problemów naukowo-technicznych. SDA3A_K01 Participation in a discussion,
Activity during classes
Skills: he can
M_U001 Student potrafi wykorzystać wiedzę do twórczego podejścia przy rozwiązywaniu problemów związanych z eksploracją kosmosu. SDA3A_U01, SDA3A_U07 Participation in a discussion,
Presentation,
Activity during classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student uzyskuje wiedzę dotyczącą tradycyjnych i nowoczesnych materiałów i technologii stosowanych w przemyśle kosmicznym. SDA3A_W02 Presentation,
Activity during classes
M_W002 Poznaje warunki panujące w kosmosie, zagrożenia i metody ochrony przed tymi zagrożeniami. SDA3A_W05 Activity during classes
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 10 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student potrafi docenić rolę multidyscyplinarnych zespołów badawczych w rozwiązywaniu złożonych problemów naukowo-technicznych. - - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi wykorzystać wiedzę do twórczego podejścia przy rozwiązywaniu problemów związanych z eksploracją kosmosu. - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Student uzyskuje wiedzę dotyczącą tradycyjnych i nowoczesnych materiałów i technologii stosowanych w przemyśle kosmicznym. + - - - - + - - - - -
M_W002 Poznaje warunki panujące w kosmosie, zagrożenia i metody ochrony przed tymi zagrożeniami. - - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 60 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 10 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 5 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Module content
Lectures (10h):

Tematyka wykładów:
1. Zarys historii eksploracji kosmosu
2. Przestrzeń kosmiczna – właściwości i zagrożenia
3. Materiały w technologiach kosmicznych
4. Wybrane technologie kosmiczne
5. Systemy statków kosmicznych
6. Komercjalizacja i kolonizacja kosmosu
7. Zaawansowane materiały i technologie w przyszłych misjach kosmicznych

Seminar classes (20h):

Tematyka zajęć:
1. Polski wkład w eksplorację kosmosu
2. Instytucje oraz źródła funduszy umożliwiające badania kosmiczne
3. Sposoby unikania zagrożeń związanych z misjami kosmicznymi
4. Budowa i funkcjonowanie załogowych stacji kosmicznych
5. Sztuczna grawitacja
6. Metody wynoszenia ładunków w przestrzeń kosmiczną (winda kosmiczna, działo magnetyczne, itp.)
7. Case-study: analiza wybranych podsystemów statków kosmicznych
8. Materiały przeznaczone do zastosowań w przestrzeni kosmicznej
9. Załogowe misje kosmiczne

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: 1. Metoda tradycyjna 2. Technika SOLE (Self-organized Learning Enviroment)
 • Seminar classes: 1. Technika odwróconego nauczania 2. Technika SOLE (Self-organized Learning Enviroment) 3. Praca w grupach 4. Burza mózgów
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Seminarium jest zaliczone w przypadku uzyskania pozytywnej oceny końcowej (3,0 lub wyższej). Zaliczenie seminarium w terminie poprawkowym można uzyskać pisząc kolokwium z całości materiału.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: W zajęciach mogą wziąć udział jedynie osoby formalnie dopuszczone do zajęć
 • Seminar classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: W zajęciach mogą wziąć udział jedynie osoby formalnie dopuszczone do zajęć
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną z oceny uzyskanej za prezentację, udział w studium przypadku (case-study) i udział w dyskusjach.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku nieobecności studenta na seminarium jest on zobowiązany do uzupełnienia materiału we własnym zakresie i przedstawienia go w formie i terminie uzgodnionym z prowadzącym.

Prerequisites and additional requirements:

Brak

Recommended literature and teaching resources:

https://www.nasa.gov

https://science.nasa.gov

http://www.esa.int

Y. Bar-Cohen, High Temperature Materials and Mechanisms. CRC Press, Boca Raton, USA, 2014.

Adrian P. Mouritz, Introduction to aerospace materials. Woodhead Publishing Limited, 2012.

Craig H. Williams; Leonard A. Dudzinski; Stanley K. Borowski; Albert J. Juhasz (March 2005). "Realizing “2001: A Space Odyssey”: Piloted Spherical Torus Nuclear Fusion Propulsion„

https://www.space.com/16726-space-shuttle.html

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. G. Smola, R. Gawel, K. Kyziol, M. Miszczak, Z. Grzesik, „Influence of nickel on the oxidation resistance at high temperatures of thin chromium coatings”, Oxidation of Metals 91(5-6), 625-640 (2019).
2. Z. Grzesik, G. Smoła, M. Stygar, J. Dąbrowa, M. Zajusz, K. Mroczka, M. Danielewski, “Defect structure and transport properties in (Co,Cu,Mg,Ni,Zn)O high entropy oxide”, Journal of the European Ceramic Society, 39, 4292-4298 (2019).
3. R. Gawel, K. Kyziol, Z. Jurasz, Z. Grzesik, „Oxidation resistance of valve steels covered with thin SiC coatings, obtained by RF CVD”, Corrosion Science, 145, 16-25 (2018).
4. Z. Grzesik, S. Mrowec, „High temperature corrosion of metallic materials in composed oxidizing environments”, High Temperature Materials and Processes, 31, 539-551 (2012).

Additional information:

Brak