Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Advanced methods of solid state structure research
Course of study:
2019/2020
Code:
ZSDA-3-0051-s
Faculty of:
Szkoła Doktorska AGH
Study level:
Third-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Szkoła Doktorska AGH
Semester:
0
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
dr hab. inż. Sitarz Maciej (msitarz@agh.edu.pl)
Dyscypliny:
inżynieria biomedyczna, inżynieria chemiczna, inżynieria materiałowa, nauki chemiczne, nauki fizyczne
Module summary

Przedmiot prezentuje podstawy teoretyczne oraz zastosowanie wybranych zaawansowanych metod badawczych stosowanych w analizie strukturalnej ciał stałych. W trakcie zajęć słuchacze zapoznają się z preparatyką próbek do badań oraz analizą i interpretacją wyników wybranych metod omawianych na wykładzie.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 1. Student jest świadom konieczności stosowania metod komplementarnych SDA3A_K01 Presentation
Skills: he can
M_U001 1. Student potrafi dobrać odpowiednio metodą badawczą do informacji jakie chce uzyskać. 2. Student potrafi przeprowadzić analizę i interpretację otrzymanych wyników pomiarowych. 3. Student potrafi przeprowadzić analizę niepewności otrzymanych wyników. 4. Student potrafi przeanalizować literaturę dotyczącą wybranych zagadnień SDA3A_U03, SDA3A_U02, SDA3A_U01, SDA3A_U04 Presentation
Knowledge: he knows and understands
M_W001 1. Student zna podstawy teoretyczne prezentowanych metod badawczych. 2. Student zna możliwości i ograniczenia prezentowanych metod. 3. Student potrafi samodzielnie prowadzić badania 4. Student potrafi samodzielnie interpretować wyniki badań SDA3A_W03, SDA3A_W02, SDA3A_W01, SDA3A_W04 Presentation
M_W002 1. Student zna podstawy teoretyczne prezentowanych metod badawczych. 2. Student zna możliwości i ograniczenia prezentowanych metod. SDA3A_W03, SDA3A_W02, SDA3A_W01, SDA3A_W04 Scientific paper
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 1. Student jest świadom konieczności stosowania metod komplementarnych - - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 1. Student potrafi dobrać odpowiednio metodą badawczą do informacji jakie chce uzyskać. 2. Student potrafi przeprowadzić analizę i interpretację otrzymanych wyników pomiarowych. 3. Student potrafi przeprowadzić analizę niepewności otrzymanych wyników. 4. Student potrafi przeanalizować literaturę dotyczącą wybranych zagadnień + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 1. Student zna podstawy teoretyczne prezentowanych metod badawczych. 2. Student zna możliwości i ograniczenia prezentowanych metod. 3. Student potrafi samodzielnie prowadzić badania 4. Student potrafi samodzielnie interpretować wyniki badań - - + - - - - - - - -
M_W002 1. Student zna podstawy teoretyczne prezentowanych metod badawczych. 2. Student zna możliwości i ograniczenia prezentowanych metod. - - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 41 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 5 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 5 h
Contact hours 1 h
Module content
Lectures (15h):
 1. 1. Podstawy teoretyczne spektroskopii oscylacyjnej
 2. 2. Spektroskopia w podczerwieni
 3. 3. Spektroskopia efektu Ramana
 4. 4. Dyfrakcja neutronów
 5. 5. Promieniowanie synchrotronowe (EXAFS/XANES)

 6. 6. Spektroskopia efektu Mössbauera
 7. 7. Spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego (NMR)
Laboratory classes (15h):
 1. ćwiczenia laboratoryjne na wybranych spektrometrach

  Samodzielne wykonywanie pomiarów i interpretacja wyników badań.

 2. Prezentacje wybranych zagadnień

  Przygotowanie przez studentów prezentacji dotyczących wybranych metod badań strukturalnych.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Nie określono
 • Laboratory classes: Praktyczne wykonywanie pomiarów spektroskopowych. Prezentacje wybranych zagadnień
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Ocena z zajęć seminaryjnych będzie oceną z prezentacji na wybrany temat oraz aktywności na zajęciach.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Obecność na wykładach
 • Laboratory classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Student musi być obecny na co najmniej 75 % zajęć seminaryjnych.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest oceną z zajęć seminaryjnych.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Każdy taki przypadek będzie omawiany indywidualnie

Prerequisites and additional requirements:

Brak

Recommended literature and teaching resources:

1. A. Bolewski, W. Żabiński, Metody badań minerałów i skał, Wyd. Geol.
2. A. Oleś, Metody doświadczalne fizyki ciała stałego, WNT
3. Z. Kęcki, Podstawy spektroskopii molekularnej, PWN
4. A. Koleżyński, M. Król, Molecular Spectroscopy – Experiment and Theory, Springer

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Brak

Additional information:

Brak