Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Medical applications of Internet of Things
Course of study:
2019/2020
Code:
ZSDA-3-0052-s
Faculty of:
Szkoła Doktorska AGH
Study level:
Third-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Szkoła Doktorska AGH
Semester:
0
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
dr hab. inż. Szymczyk Piotr (Piotr.Szymczyk@agh.edu.pl)
Dyscypliny:
Moduł multidyscyplinarny
Module summary

Moduł ten prezentuje wiedzę z zakresu Internetu przedmiotów w tym w zastosowaniach medycznych.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Rozumie potrzebę stałego rozwoju. SDA3A_K01 Activity during classes
Skills: he can
M_U001 Potrafi formułować problemy badawcze SDA3A_U01 Activity during classes
M_U002 Potrafi komunikować się. SDA3A_U02 Activity during classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Posiada poszerzoną, podbudowaną teoretycznie wiedzę. SDA3A_W01 Activity during classes
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
24 6 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Rozumie potrzebę stałego rozwoju. + - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi formułować problemy badawcze - - - - - + - - - - -
M_U002 Potrafi komunikować się. + - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Posiada poszerzoną, podbudowaną teoretycznie wiedzę. + - - - - + - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 99 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 24 h
Preparation for classes 10 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 h
Realization of independently performed tasks 40 h
Contact hours 5 h
Module content
Lectures (6h):

 1. Wprowadzenie
 2. Internet przedmiotów
  Sprzęt
  Oprogramowanie
  Transmisja danych
  Gromadzenie i przetwarzanie danych w chmurze
  Bezpieczeństwo
 3. Przykłady medycznych zastosowań IoT
 4. Perspektywy rozwoju tej technologii

Seminar classes (18h):

Seminaria będą organizowane w formule prezentacji, dyskusji na wybrane tematy z dziedziny przedmiotu. Interesujące dla uczestników tematy będą ustalone na początku zajęć.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Seminar classes: Studenci czynnie uczestniczą w zajęciach w formie prezentacji określonych tematów i dyskusji.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Ocena z przygotowania i zaprezentowania określonego tematu z zakresu przedmiotu.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Seminar classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania prezentacji oraz uczestniczenie w dyskusji.
Method of calculating the final grade:

Zaliczenie na podstawie oceny z zajęć seminaryjnych.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Przesłanie własnej prezentacji i zaznajomienie się z prezentacjami innych tematów.

Prerequisites and additional requirements:

Brak

Recommended literature and teaching resources:

Recommended literature and teaching resources not specified

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None