Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Intelligent embedded systems
Course of study:
2019/2020
Code:
ZSDA-3-0053-s
Faculty of:
Szkoła Doktorska AGH
Study level:
Third-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Szkoła Doktorska AGH
Semester:
0
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
dr hab. inż. Szymczyk Piotr (Piotr.Szymczyk@agh.edu.pl)
Dyscypliny:
Moduł multidyscyplinarny
Module summary

Moduł ten prezentuje wiedzę z zakresu inteligentnych systemów wbudowanych – systemów wbudowanych (opartych o mikrokontrolery) realizujących funkcje inteligentne (mających zaimplementowaną sztuczną inteligencje, uczenie maszynowe).

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Rozumie potrzebę stałego rozwoju. SDA3A_K01 Activity during classes
Skills: he can
M_U001 Potrafi komunikować się. SDA3A_U02 Activity during classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Posiada poszerzoną, podbudowaną teoretycznie wiedzę. SDA3A_W01 Activity during classes
M_W002 Potrafi formułować problemy badawcze SDA3A_U01 Activity during classes
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
24 6 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Rozumie potrzebę stałego rozwoju. + - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi komunikować się. - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Posiada poszerzoną, podbudowaną teoretycznie wiedzę. + - - - - + - - - - -
M_W002 Potrafi formułować problemy badawcze + - - - - + - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 99 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 24 h
Preparation for classes 10 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 h
Realization of independently performed tasks 40 h
Contact hours 5 h
Module content
Lectures (6h):

 1. Wprowadzenie
 2. Systemy wbudowane
  Sprzęt
  Oprogramowanie
  Transmisja danych
  Bezpieczeństwo
 3. Inteligentne systemy
  Sieci neuronowe
  Uczenie maszynowe
  Implementacje AI na mikrokontolerach
 4. Przykłady zastosowań
 5. Perspektywy rozwoju tej technologii

Seminar classes (18h):

Seminaria będą organizowane w formule prezentacji, dyskusji na wybrane tematy z dziedziny przedmiotu. Interesujące dla uczestników tematy będą ustalone na początku zajęć.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Seminar classes: Studenci czynnie uczestniczą w zajęciach w formie prezentacji określonych tematów i dyskusji.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Ocena z przygotowania i zaprezentowania określonego tematu z zakresu przedmiotu.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Seminar classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania prezentacji oraz uczestniczenie w dyskusji.
Method of calculating the final grade:

Zaliczenie na podstawie oceny z zajęć seminaryjnych.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Przesłanie własnej prezentacji i zaznajomienie się z prezentacjami innych tematów.

Prerequisites and additional requirements:

Brak

Recommended literature and teaching resources:

Recommended literature and teaching resources not specified

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None