Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Materials for photochemistry
Course of study:
2019/2020
Code:
ZSDA-3-0054-s
Faculty of:
Szkoła Doktorska AGH
Study level:
Third-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Szkoła Doktorska AGH
Semester:
0
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Trenczek-Zając Anita (anita_tr@agh.edu.pl)
Dyscypliny:
inżynieria biomedyczna, inżynieria chemiczna, inżynieria materiałowa, nauki chemiczne, nauki fizyczne
Module summary

Moduł dotyczy zagadnień podstawowych jak i aspektów praktycznych. Wykłady jak i seminaria obejmują wybrane zagadnienia materiałowe związane z fotochemią. Tematy seminariów wybierane są z uwzględnieniem zainteresowań naukowych uczestniczących w zajęciach Doktorantów.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Doktorant rozumie potrzebę krytycznej oceny swojej wiedzy i jest do tego gotowy; rozumie konieczność dalszego rozwijania swojej wiedzy. SDA3A_K01, SDA3A_K03, SDA3A_K02
Skills: he can
M_U001 Doktorant rozumie zależność pomiędzy właściwościami fizyko-chemicznymi materiałów dla zastosowań fotochemicznych a wydajnością procesów fotochemicznych. SDA3A_U06, SDA3A_U01, SDA3A_U04 Involvement in teamwork,
Participation in a discussion,
Presentation,
Activity during classes
M_U002 Doktorant rozumie wpływ różnorodnych metod modyfikacji materiałów dla zastosowań fotochemicznych na ich właściwości fizykochemiczne. SDA3A_U06, SDA3A_U01, SDA3A_U04 Involvement in teamwork,
Participation in a discussion,
Presentation,
Activity during classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Doktorant ma rozległą wiedzę dotyczącą wymagań stawianych materiałom mającym zastosowanie w fotokatalizie, ogniwach fotoelektrochemicznych oraz fotowoltaicznych; zna różnorodne metody modyfikacji materiałów dla zastosowań fotochemicznych. SDA3A_W03, SDA3A_W02, SDA3A_W07, SDA3A_W01 Involvement in teamwork,
Participation in a discussion,
Presentation,
Activity during classes
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Doktorant rozumie potrzebę krytycznej oceny swojej wiedzy i jest do tego gotowy; rozumie konieczność dalszego rozwijania swojej wiedzy. + - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 Doktorant rozumie zależność pomiędzy właściwościami fizyko-chemicznymi materiałów dla zastosowań fotochemicznych a wydajnością procesów fotochemicznych. + - - - - + - - - - -
M_U002 Doktorant rozumie wpływ różnorodnych metod modyfikacji materiałów dla zastosowań fotochemicznych na ich właściwości fizykochemiczne. + - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Doktorant ma rozległą wiedzę dotyczącą wymagań stawianych materiałom mającym zastosowanie w fotokatalizie, ogniwach fotoelektrochemicznych oraz fotowoltaicznych; zna różnorodne metody modyfikacji materiałów dla zastosowań fotochemicznych. + - - - - + - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 66 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 10 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Examination or Final test 1 h
Contact hours 5 h
Module content
Lectures (15h):

Wykłady obejmują następujące zagadnienia: widmo promieniowania elektromagnetycznego, absorpcja światła w ciałach stałych, diagram Jabłońskiego, podstawy fotokatalizy, wymagania stawiane fotokatalizatorom, materiały dla fotokatalizy i ich modyfikacje, podstawy fotoelektrochemii, wymagania stawiane elektrodom dla ogniw PEC, materiały na elektrody dla ogniw fotoelektrochemicznych i ich modyfikacje, podstawy fotowoltaiki, wymagania stawiane ogniwom fotowoltaicznym, materiały dla ogniw fotowoltaicznych i ich modyfikacje.

Seminar classes (15h):

Na seminariach Doktoranci prezentują wybrane zagadnienia związane z tematyką wykładów w formie prezentacji multimedialnych. Szczegółowe tematy ustalane są z uwzględnieniem zainteresowań naukowych Doktorantów. Następnie, odbywa się dyskusja na temat prezentacji.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Wykłady mają formę prezentacji multimedialnych (zdjęcia, wykresy, grafy, filmy). Doktoranci zachęcani są do dyskusji i zadawania pytań.
 • Seminar classes: Zajęcia bazują na prezentacjach przygotowywanych indywidualnie i w grupach przez Doktorantów zgodnie z ustalonym harmonogramem i zalecaną literaturą. Doktoranci prowadzą/uczestniczą w dyskusji związanej z prezentowanymi zagadnieniami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Ocena końcowa seminarium będzie odpowiadać średniej arytmetycznej punktów uzyskanych przez Doktoranta za przygotowanie i przedstawienie prezentacji; będzie możliwość uzyskania dodatkowych punktów za aktywność w czasie wykładów i seminariów.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Obecność jest obowiązkowa.
 • Seminar classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Obecność jest obowiązkowa
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa będzie odpowiadać liczbie punktów uzyskanych na zajęciach, zgodnie z Regulaminem Studiów AGH.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Usprawiedliwioną nieobecność na seminarium będzie można odrobić w indywidualnie ustalonym terminie.

Prerequisites and additional requirements:

Podstawowa znajomość chemii/chemii ciała stałego/inżynierii materiałowej.

Recommended literature and teaching resources:

Wykłady i zalecane na zajęciach artykuły naukowe.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

A. Trenczek-Zając, On the thermally oxidized CdS as a photoactive material, New Journal of Chemistry 43/23 (2019) 8892-8902, doi:10.1039/C9NJ00484J

M. Radecka, A. Kusior, A. Trenczek-Zając, K. Zakrzewska, Oxide Nanomaterials for Photoelectrochemical Hydrogen Energy Sources, Advances in Inorganic Chemistry, 72 (2018) 145-183, doi:10.1016/bs.adioch.2018.05.001

J. Sar, K. Kolodziejak, K. Wysmulek, K. Orlinski, A. Kusior, M. Radecka, A. Trenczek‐Zajac, K. Zakrzewska, D.A. Pawlak, Eutectic Composites for Photoelectrochemical Solar Cells (PSCs), w Photoelectrochemical Solar Cells 2018, doi:10.1002/9781119460008.ch8

A. Trenczek-Zając, Influence of etching on structural, optical and photoelectrochemical properties of titanium oxides obtained via thermal oxidation, Materials Science in Semiconductor Processing 83 (2018) 159-170, doi:10.1016/j.mssp.2018.04.025

A. Trenczek-Zając, J. Banaś, M. Radecka, Photoactive TiO2/MoS2 electrode with prolonged stability, International Journal of Hydrogen Energy, 43/14 (2018) 6824-6837, doi:10.1016/j.ijhydene.2018.02.101

Additional information:

None