Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Mathematical modeling of processes and phenomena
Course of study:
2019/2020
Code:
ZSDA-3-0065-s
Faculty of:
Szkoła Doktorska AGH
Study level:
Third-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Szkoła Doktorska AGH
Semester:
0
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż, prof. AGH Barańska Anna (abaran@agh.edu.pl)
Dyscypliny:
Moduł multidyscyplinarny
Module summary

Zajęcia mają na celu zapoznanie słuchaczy z wybranymi zagadnieniami metod matematycznych stosowanych w naukach inżynieryjno-technicznych, takimi jak metody estymacji, optymalizacja, sieci neuronowe, elementy teorii chaosu i in.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student ma kompetencje krytycznej oceny dorobku w ramach danej dyscypliny naukowej, krytycznej oceny własnego wkładu w rozwój dyscypliny, uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych; SDA3A_K01, SDA3A_K02 Activity during classes
Skills: he can
M_U001 Student potrafi wykorzystywać wiedzę z różnych dziedzin nauki do twórczego identyfikowania, formułowania i innowacyjnego rozwiązywania złożonych problemów o charakterze badawczym, a w szczególności: definiować cel i przedmiot badań naukowych, formułować hipotezę badawczą; rozwijać metody, techniki i narzędzia badawcze oraz twórczo je stosować; wnioskować na podstawie wyników badań naukowych; dokonywać krytycznej analizy i oceny wyników badań naukowych, działalności eksperckiej i innych prac o charakterze twórczym oraz ich wkładu w rozwój wiedzy; transferować wyniki działalności naukowej do sfery gospodarczej i społecznej; SDA3A_U01 Participation in a discussion,
Presentation
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student zna główne tendencje rozwojowe dyscypliny, w której odbywa się kształcenie. SDA3A_W02, SDA3A_W04 Presentation,
Test,
Activity during classes
M_W002 Student zna zasady upowszechniania wyników działalności naukowej, także w trybie otwartego dostępu; SDA3A_W04 Presentation
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student ma kompetencje krytycznej oceny dorobku w ramach danej dyscypliny naukowej, krytycznej oceny własnego wkładu w rozwój dyscypliny, uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych; - - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi wykorzystywać wiedzę z różnych dziedzin nauki do twórczego identyfikowania, formułowania i innowacyjnego rozwiązywania złożonych problemów o charakterze badawczym, a w szczególności: definiować cel i przedmiot badań naukowych, formułować hipotezę badawczą; rozwijać metody, techniki i narzędzia badawcze oraz twórczo je stosować; wnioskować na podstawie wyników badań naukowych; dokonywać krytycznej analizy i oceny wyników badań naukowych, działalności eksperckiej i innych prac o charakterze twórczym oraz ich wkładu w rozwój wiedzy; transferować wyniki działalności naukowej do sfery gospodarczej i społecznej; - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Student zna główne tendencje rozwojowe dyscypliny, w której odbywa się kształcenie. - - - - - + - - - - -
M_W002 Student zna zasady upowszechniania wyników działalności naukowej, także w trybie otwartego dostępu; - - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 52 h
Module ECTS credits 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 10 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 5 h
Realization of independently performed tasks 5 h
Examination or Final test 1 h
Contact hours 1 h
Module content
Seminar classes (30h):
-
Additional information
Teaching methods and techniques:
  • Seminar classes: prezentacje połączone z dyskusją
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie w formie kolokwium pisemnego z treści przekazanych na zajęciach w ramach prezentacji oraz własna prezentacja, poświęcona wybranemu zagadnieniu.

Participation rules in classes:
  • Seminar classes:
    – Attendance is mandatory: Yes
    – Participation rules in classes: obecność obowiązkowa
Method of calculating the final grade:

Średnia z ocen z kolokwium zaliczeniowego i z prezentacji, z uwzględnieniem obecności i aktywności na zajęciach.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Samodzielna praca studenta nad materiałem przerobionym na zajęciach.

Prerequisites and additional requirements:

Brak.

Recommended literature and teaching resources:

Literatura dotycząca różnych zagadnień matematycznych będzie proponowana na bieżąco, w zależności od wyboru prezentowanych treści.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None