Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Polish contribution in natural sciences, engineering and technology
Course of study:
2019/2020
Code:
ZSDA-3-0067-s
Faculty of:
Szkoła Doktorska AGH
Study level:
Third-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Szkoła Doktorska AGH
Semester:
0
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polski i Angielski
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż, prof. AGH Barańska Anna (abaran@agh.edu.pl)
Dyscypliny:
Moduł multidyscyplinarny
Module summary

Zajęcia seminaryjne mające na celu przybliżenie sylwetek i osiągnięć polskich uczonych w dziedzinie nauk ścisłych, przyrodniczych i technicznych, zarówno współczesnych jak i postaci historycznych, które odcisnęły swoje piętno na polskiej a często również światowej nauce. Zajęcia będą dotyczyć zwłaszcza osób mniej znanych i rzadziej obecnych w świadomości społecznej, z których dorobku korzystamy a którego autorstwo pozostaje często nieuświadomione.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student ma kompetencje podtrzymywania i rozwijania etosu środowisk badawczych i twórczych, w tym prowadzenia badań w sposób niezależny, respektowania zasady publicznej własności wyników badań naukowych z uwzględnieniem zasad ochrony własności intelektualnej; SDA3A_K03
Skills: he can
M_U001 Student potrafi upowszechniać wyniki działalności naukowej, także w formach popularnych; SDA3A_U03 Presentation
M_U002 Student potrafi wykorzystywać wiedzę z różnych dziedzin nauki do twórczego identyfikowania, formułowania i innowacyjnego rozwiązywania złożonych problemów o charakterze badawczym, a w szczególności: definiować cel i przedmiot badań naukowych, formułować hipotezę badawczą; rozwijać metody, techniki i narzędzia badawcze oraz twórczo je stosować; wnioskować na podstawie wyników badań naukowych; dokonywać krytycznej analizy i oceny wyników badań naukowych, działalności eksperckiej i innych prac o charakterze twórczym oraz ich wkładu w rozwój wiedzy; transferować wyniki działalności naukowej do sfery gospodarczej i społecznej; SDA3A_U01
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student zna w stopniu umożliwiającym rewizję istniejących paradygmatów światowy dorobek, obejmujący podstawy teoretyczne oraz zagadnienia ogólne i wybrane zagadnienia szczegółowe właściwe dla dyscypliny lub dyscyplin naukowych w ramach której przygotowuję rozprawę doktorską; SDA3A_W06, SDA3A_W01 Presentation,
Test
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student ma kompetencje podtrzymywania i rozwijania etosu środowisk badawczych i twórczych, w tym prowadzenia badań w sposób niezależny, respektowania zasady publicznej własności wyników badań naukowych z uwzględnieniem zasad ochrony własności intelektualnej; - - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi upowszechniać wyniki działalności naukowej, także w formach popularnych; - - - - - + - - - - -
M_U002 Student potrafi wykorzystywać wiedzę z różnych dziedzin nauki do twórczego identyfikowania, formułowania i innowacyjnego rozwiązywania złożonych problemów o charakterze badawczym, a w szczególności: definiować cel i przedmiot badań naukowych, formułować hipotezę badawczą; rozwijać metody, techniki i narzędzia badawcze oraz twórczo je stosować; wnioskować na podstawie wyników badań naukowych; dokonywać krytycznej analizy i oceny wyników badań naukowych, działalności eksperckiej i innych prac o charakterze twórczym oraz ich wkładu w rozwój wiedzy; transferować wyniki działalności naukowej do sfery gospodarczej i społecznej; - - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student zna w stopniu umożliwiającym rewizję istniejących paradygmatów światowy dorobek, obejmujący podstawy teoretyczne oraz zagadnienia ogólne i wybrane zagadnienia szczegółowe właściwe dla dyscypliny lub dyscyplin naukowych w ramach której przygotowuję rozprawę doktorską; - - - - - + - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 53 h
Module ECTS credits 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 5 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 5 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 1 h
Module content
Seminar classes (30h):

Zajęcia będą przebiegać w formie prezentacji nt. polskich uczonych, reprezentujących różne dyscypliny nauk ścisłych, przyrodniczych lub technicznych oraz ich osiągnięć, z podsumowaniem w formie dyskusji.

Additional information
Teaching methods and techniques:
  • Seminar classes: Prezentacje nt. omawianych uczonych i ich osiągnieć.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem zaliczenia jest obecność na zajęciach, przygotowanie prezentacji na wybrany temat oraz zaliczenie sprawdzianu końcowego.

Participation rules in classes:
  • Seminar classes:
    – Attendance is mandatory: Yes
    – Participation rules in classes: Nie określono
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest średnią ocen z prezentacji i ze sprawdzianu, z uwzględnieniem obecności na zajęciach.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Samodzielne studiowanie przerobionego materiału.

Prerequisites and additional requirements:

Brak.

Recommended literature and teaching resources:

Literatura dotycząca osiągnięć polskich badaczy będzie proponowana na bieżąco, w zależności od wyboru prezentowanych uczonych.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Interference not only in surveying / Anna BARAŃSKA // W: FIG Working Week 2015 [Dokument elektroniczny] : from the wisdom of the ages to the challenges of modern world : 17–21 May 2015, Sofia, Bulgaria
http://www.fig.net/resources/proceedings/fig_proceedings/fig2015/papers/ts07f/TS07F_baranska_7739.pdf

Additional information:

None