Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Tissue engineering for artificial organs
Course of study:
2019/2020
Code:
ZSDA-3-0068-s
Faculty of:
Szkoła Doktorska AGH
Study level:
Third-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Szkoła Doktorska AGH
Semester:
0
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Stodolak-Zych Ewa (stodolak@agh.edu.pl)
Dyscypliny:
Moduł multidyscyplinarny
Module summary

Moduł umożliwia zapoznanie się z nowoczesnymi technikami wspomagania uszkodzonych narządów wykorzystując osiągnięcia inżynierii tkankowej. Realizowane treści mają na celu uświadamianie konieczność pracy nad nowymi rozwiązaniami materiałowymi usprawniającymi ich funkcjonowanie zarówno w obrębie zapotrzebowania klinicznego jak i badawczego (eksperymenty naukowe).

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Rozumie, iż rozwój inżynierii tkankowej ma istotne znaczenie dla poprawy standardu życia pacjentów a także dla rozwoju nowoczesnych technologii materiałowych i biomedycznych. SDA3A_K01, SDA3A_K02 Project
M_K002 Rozumie konieczność przekazywania informacji dotyczących nowych technologii w tym inżynierii tkankowej stosowanie do wspomagania uszkodzonych narządów szerszemu gronu odbiorców. SDA3A_K01, SDA3A_K02 Presentation,
Activity during classes
Skills: he can
M_U001 Potrafi współpracować w zespole; w obrębie wykonania zadania laboratoryjnego wykorzystując własną wiedzę oraz w oparciu o przegląd literatury. SDA3A_U02, SDA3A_U05, SDA3A_U01 Project
M_U002 Ma świadomość ważności podejmowanych prac dotyczących wytwarzania i testowania podłoży przeznaczonych do czasowego wspomagania uszkodzonych narządów, jako alternatywy dla dotychczasowych standardów leczenia SDA3A_U07, SDA3A_U06, SDA3A_U02 Project,
Activity during classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Zna zależności pomiędzy właściwościami biomateriałów a ich budową na różnym poziomie w kontekście ich biozgodności komórkowej/tkankowej oraz ich potencjalnej roli w procesie regeneracji uszkodzonych narządów SDA3A_W02, SDA3A_W05, SDA3A_W06 Project,
Activity during classes
M_W002 Ma świadomość konieczności wspomagania uszkodzonego narządu/tkanki za pomocą metod znanych z inżynierii tkankowej SDA3A_W02, SDA3A_W04, SDA3A_W06, SDA3A_W01 Execution of a project,
Activity during classes
M_W003 Rozumie metodykę projektowania podłoży dla inżynierii tkankowej o zadanych właściwościach dopasowanych do wymogów uszkodzonego narządu i zna metody umożliwiające charakterystykę takiego podłożą SDA3A_W03, SDA3A_W07, SDA3A_W01 Presentation,
Activity during classes
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
20 8 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Rozumie, iż rozwój inżynierii tkankowej ma istotne znaczenie dla poprawy standardu życia pacjentów a także dla rozwoju nowoczesnych technologii materiałowych i biomedycznych. + - - - - + - - - - -
M_K002 Rozumie konieczność przekazywania informacji dotyczących nowych technologii w tym inżynierii tkankowej stosowanie do wspomagania uszkodzonych narządów szerszemu gronu odbiorców. + - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi współpracować w zespole; w obrębie wykonania zadania laboratoryjnego wykorzystując własną wiedzę oraz w oparciu o przegląd literatury. + - - - - + - - - - -
M_U002 Ma świadomość ważności podejmowanych prac dotyczących wytwarzania i testowania podłoży przeznaczonych do czasowego wspomagania uszkodzonych narządów, jako alternatywy dla dotychczasowych standardów leczenia + - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna zależności pomiędzy właściwościami biomateriałów a ich budową na różnym poziomie w kontekście ich biozgodności komórkowej/tkankowej oraz ich potencjalnej roli w procesie regeneracji uszkodzonych narządów + - - - - + - - - - -
M_W002 Ma świadomość konieczności wspomagania uszkodzonego narządu/tkanki za pomocą metod znanych z inżynierii tkankowej + - - - - + - - - - -
M_W003 Rozumie metodykę projektowania podłoży dla inżynierii tkankowej o zadanych właściwościach dopasowanych do wymogów uszkodzonego narządu i zna metody umożliwiające charakterystykę takiego podłożą + - - - - + - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 75 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 20 h
Preparation for classes 10 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Contact hours 5 h
Inne 15 h
Module content
Lectures (8h):
Zakres tematyczny wykładów

Zakres wykładów obejmuje: wpływ podłoża na warunki hodowli statycznych i dynamicznych. Bioreaktory możliwości i ograniczenia wykorzystania urządzeń w pracy nad nowymi podłożami. Przykłady zastosowania inżynierii tkankowej w uszkodzeniach tkanki chrzęstnej, naczyń krwionośnych, skóry i wątroby.

Seminar classes (12h):
Zajęcia seminaryjne

Tematyka zajęć seminaryjnych obejmuje rozwiązanie zagadnienie problemowego związanego z projektem podłoża przeznaczonego dla konkretnego narządu. Tematy będą dobierane na prośby indywidualne Studentów, uwzględniając ich zainteresowania lub temat pracy badawczej. W trakcie zajęć będzie możliwość uczestniczenia w pokazowym eksperymencie testowania podłoża w hodowli dynamicznej.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Wykłady wspomagane e-learningiem
 • Seminar classes: Rozwiązywanie zadań problemowych przez zespoły; prezentacja plakatowa, opracowanego rozwiązania, wspomaganie e-learningiem
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Udział w zajęciach seminaryjnych i rozwiązanie zadania problemowego, jego publiczna prezentacja i ocena przez uczestników kursu (e-learning).

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Obecność na zajęciach organizacyjnych jest konieczna
 • Seminar classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Obecność na zajęciach jest wymagana
Method of calculating the final grade:

Na ocenę końcowa składać się będzie aktywność Studenta podczas zajęć (wykłady/seminaria) ale także terminowe oddanie pracy końcowej (prezentacja posterowa proponowanego rozwiązania, 0.25wag) oraz ocena współuczestników kursu (0.5 wag) oraz prowadzącego (0.25wag)

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Dobierany indywidualnie w zależności od formy opuszczonych zajęć (np e-learning)

Prerequisites and additional requirements:

Wiedza z zakresu nauki o materiałach; materiały i metody służące do projektowania podłoży dla inżynierii tkankowej. Znajomość zachowania się podłoży w warunkach in vitro/in vivo. Podstawowa wiedza z zakresu anatomii i fizjologii człowieka.

Recommended literature and teaching resources:

1 Hasan A. Tissue Engineering for artifictial organs. Regenerative Medicine, Smart Diagnostics and Personalizesd Medicine, vol 1, Willey-Vch 2017
2 Hasan A. Tissue Engineering for artifictial organs. Regenerative Medicine, Smart Diagnostics and Personalizesd Medicine, vol 2, Willey-Vch 2017
3 Stamatialis D. Biomedical Membranes and (Bio)Artificial Organs, Word Scientific, vol 2, 2017

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1 B. Błaszczyk, W. Kaspera, K. Ficek, M. Kajor, M. Binkowski, E. STODOLAK-ZYCH, A. Grajoszek, J. Stojko, H. Bursig, P. Ładziński, Effects of polylactide copolymer implants and platelet-rich plasma on bone regeneration within a large calvarial defect in sheep, BioMed Research International, 12 (2018) art. ID 4120471, s. 1–11.
2 E. STODOLAK-ZYCH, A. Ścisłowska-Czarnecka, B. Kolesinska, M. Cieślak, D. Puchowicz, I. Kaminska, M. Bogun, Fibrous structures based of natural polymers for tissue engineering applications, Engineering of Biomaterials, vol. 21 (2018) 1-4
3 E. STODOLAK-ZYCH, K. Rozmus, E. Dzierzkowska, Ł. Zych, A. Rapacz-Kmita, M. Gargas, E. Kołaczkowska, M. Cieniawska, K. Książek, A. Ścisłowska-Czarnecka, The membrane with polylactide and hyaluronic fibers for skin substitute, Acta of Bioengineering and Biomechanics vol 20 (2018) s. 91–99.
4 E. STODOLAK-ZYCH, A. Łuszcz, E. Menaszek, A. Ścisłowska-Czarencka, Resorbable polymer membranes for medical applications, Journal of Biomimetics, Biomaterials and Tissue Engineering, 2014 vol. 19, s. 99–108.
5 R. Leszczyński, E. STODOLAK, J. Wieczorek, J. Orłowska-Heitzman, T. GUMUŁA, S. BŁAŻEWICZ, In vivo biocompatibility assessment of (PTFE-PVDF-PP) terpolymer-based membrane with potential application for glaucoma treatment, Journal of Materials Science. Materials in Medicine 2010 vol. 21 s. 2843–2851

Additional information:

Wiedza z zakresu inżynierii tkankowej lub/i sztucznych narządów będzie dodatkowym atutem.