Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Nanoparticles and their nanocomposites - preparation, properties and applications in technology and medicine
Course of study:
2019/2020
Code:
ZSDA-3-0069-s
Faculty of:
Szkoła Doktorska AGH
Study level:
Third-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Szkoła Doktorska AGH
Semester:
0
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polski i Angielski
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Zych Łukasz (lzych@agh.edu.pl)
Dyscypliny:
Moduł multidyscyplinarny
Module summary

Zakres tematyczny modułu obejmuje: otrzymywanie, właściwości i zastosowanie nanocząstek ceramicznych o charakterze syntetycznym jak i naturalnym oraz nanokompozytów z ich udziałem. Poszerzona wiedza z zakresu charakterystyki nanocząstek i nanokompozytów pozwoli na bardziej świadome wykorzystanie nanocząstek i nanokompozytów w zakresie aplikacji technicznych i medycznych.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Ma świadomość wpływu nowoczesnych technologii materiałowych opartych o wykorzystanie nanocząstek lub/i nanokompozytów na poprawę jakości życia w zakresie techniki lub/i medycyny. SDA3A_K01, SDA3A_K03, SDA3A_K02 Presentation,
Activity during classes
Skills: he can
M_U001 Poprawnie dobiera kompatybilne pary materiałów tworzące nanokompozyt; matryca, nanonapełniacz oraz zaproponować metodę otrzymywania takiego materiału. SDA3A_U07, SDA3A_U01, SDA3A_U04 Presentation,
Activity during classes
M_U002 Potrafi wyciągać wnioski z wyników doświadczalnych uzyskanych dla analizowanych materiałów, posługując się fachowa literaturą. SDA3A_U02, SDA3A_U03, SDA3A_U05 Report,
Activity during classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Ma świadomość specyficznej budowy nanocząstek, nanokompozytów i wynikajacych z tego konsekwencji w postaci właściwości tych materiałów i ich potencjalnego wykorzystania SDA3A_W02, SDA3A_W07, SDA3A_W01 Involvement in teamwork
M_W002 Rozumie znaczenie rozwoju nowoczesnych technologii opartych o nanocząstki, nanokompozyty w aspekcie ich zastosowań technicznych lub medycznych. SDA3A_W02, SDA3A_W05, SDA3A_W06 Presentation,
Activity during classes
M_W003 Ma świadomość użyteczności nanocząstek i wytwarzanych z ich udziałem nanokompozytów ze względu na ich korzyści ekonomiczne, produkty degradcji i (bio)bezpieczeństwo na etapie wytwarzania i wykorzystania SDA3A_W07, SDA3A_W05, SDA3A_W01 Presentation,
Activity during classes
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
20 8 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Ma świadomość wpływu nowoczesnych technologii materiałowych opartych o wykorzystanie nanocząstek lub/i nanokompozytów na poprawę jakości życia w zakresie techniki lub/i medycyny. + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Poprawnie dobiera kompatybilne pary materiałów tworzące nanokompozyt; matryca, nanonapełniacz oraz zaproponować metodę otrzymywania takiego materiału. + - - - - + - - - - -
M_U002 Potrafi wyciągać wnioski z wyników doświadczalnych uzyskanych dla analizowanych materiałów, posługując się fachowa literaturą. + - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Ma świadomość specyficznej budowy nanocząstek, nanokompozytów i wynikajacych z tego konsekwencji w postaci właściwości tych materiałów i ich potencjalnego wykorzystania + - - - - + - - - - -
M_W002 Rozumie znaczenie rozwoju nowoczesnych technologii opartych o nanocząstki, nanokompozyty w aspekcie ich zastosowań technicznych lub medycznych. + - - - - + - - - - -
M_W003 Ma świadomość użyteczności nanocząstek i wytwarzanych z ich udziałem nanokompozytów ze względu na ich korzyści ekonomiczne, produkty degradcji i (bio)bezpieczeństwo na etapie wytwarzania i wykorzystania + - - - - + - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 60 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 20 h
Preparation for classes 10 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Contact hours 5 h
Inne 5 h
Module content
Lectures (8h):
Zakres tematyczny wykładów

Wykłady obejmują charakterystykę dwóch grup nanoczęstek: konwencjonalnych pochodzących ze źródeł naturalnych jak i tych, które otrzymywane są syntetycznie. Druga grupa to nanocząstki specjalne tj.;liposomy, dendrymery, nanokropki oraz ich potencjalne aplikacje medyczne/techniczne. Druga część wykładów dotyczy możliwości modyfikacji osnów polimerowych lub ceramicznych nanonapełniaczami.

Seminar classes (12h):
Zajęcia seminaryjne

Seminaria będą realizowane w dwóch blokach: związane z rozwiązywaniem zagadnień problemowych, interpretacja wyników rzeczywistych pomiarów naanocząstek/nanokompozytów. Cześć druga to podejście pisemne do problemu opracowania wyników i odniesienie ich do podobnych danych znanych z literatury.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Prezentacja multimedialna wzbogacona dyskusja na temat problemów złgłosznych przez prowadzącego
 • Seminar classes: Dyskusja, wspomaganie e-learningiem
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Udział w zajęciach seminaryjnych oraz aktywność na platformie UPEL, terminowe oddanie pracy stanowiącej podstawę zaliczenia

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Dobrowolny udział w zajęciach wykładowych
 • Seminar classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Aktywny udział w rozwiązywaniu problemów związanych z tematyka zajęć
Method of calculating the final grade:

Aktywność podczas zajęć zajęć seminaryjnych: udział w dyskusji i w warsztatch (0,5 wag oceny), opracowanie pisemne rzeczywistych wyników (0,5 wag oceny).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Indywidualny, w zależności od formy i ilości opuszczonych zajęć

Prerequisites and additional requirements:

Wiedza z zakresu inżynierii materiałowej bazującej na podstawowych grupach materiałów; polimery, ceramika metale i materiały kompozytowe. Znajomość języka angielskiego w zakresie umożliwiającym czytanie literatury fachowej.

Recommended literature and teaching resources:

1. A. Kintak Lau, F. Hussain, K. Lafdi, Nano- and Biocomposites, Taylor & Francis 2009
2. B. Reddy, Advances in Nanocomposites – Synthesis, Characterization and Industrial Applications, InTech 2011
3. Pulickel M. Ajayan, Linda S. Schadler, Paul V. Brau; Nanocomposite Science and Technology, Willey, 2006
4. Introduction to Nanocomposite Materials: Properties, Processing, Characterization

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1 Ł. ZYCH, M. Azar, J. Chevalier, V. Garnier, B. Macherzyńska, W. Pyda, Alumina-zirconia composites produced by filter pressing of zirconia and transition alumina nanopowders, Ceramic Materials
2 Ł. ZYCH, Consolidation and sintering of nanometric ceramic powders, Materials Science vol. 26, 2008 s. 395–402
3 Ł. ZYCH, P. Rutkowski, L. Stobierski, D. Zientara, K. Mars, W. Piekarczyk, The manufacturing and properties of a nano-laminate derived from graphene powder, Carbon vol. 95, 2015 s. 809–817.
4 E.Stodolak, Ł.ZYCH, A.Łącz, W.Kluczewski, Modified montmorylonite (MMT) as a nanofiller in polymer-ceramic nanocomposites, Composites 2009 vol. 9 nr 2, s. 122–127
5 Ł. ZYCH, K. Haberko, Zirconia nanopowder – its shaping and sintering, Diffusion and Defect Data – Solid State Data. Part B, Solid State Phenomena vol. 94, 2003 s. 157–164.

Additional information:

Brak