Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Medical applications of Virtual Reality
Course of study:
2019/2020
Code:
ZSDA-3-0084-s
Faculty of:
Szkoła Doktorska AGH
Study level:
Third-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Szkoła Doktorska AGH
Semester:
0
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
Przybyło Jaromir (przybylo@agh.edu.pl)
Dyscypliny:
automatyka, elektronika i elektrotechnika, informatyka techniczna i telekomunikacja, inżynieria biomedyczna
Module summary

W ramach modułu przedstawione zostaną zagadnienia związane z wykorzystaniem Wirtualnej i Rozszerzonej Rzeczywistości w różnych dziedzinach, ze szczególnym uwzględnieniem medycyny.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Zna rolę systemów wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości oraz ich zastosowania. Potrafi podjąć i prowadzić dyskusję na ten temat podając merytoryczne argumenty. SDA3A_K01 Activity during classes
Skills: he can
M_U001 Potrafi opracować referat i przygotować prezentację na wskazany temat, wykorzystując informacje zawarte w literaturze naukowej. SDA3A_U02, SDA3A_U01, SDA3A_U04 Scientific paper,
Presentation
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Zna i rozumie pojęcia związane z wirtualną rzeczywistością oraz wykorzystywane w tej dziedzinie urządzenia i technologie. SDA3A_W02, SDA3A_W01 Participation in a discussion,
Activity during classes
M_W002 Ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat zastosowań systemów rozszerzonej rzeczywistości oraz praktycznej ich realizacji. SDA3A_W02, SDA3A_W01 Participation in a discussion,
Activity during classes
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
24 6 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Zna rolę systemów wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości oraz ich zastosowania. Potrafi podjąć i prowadzić dyskusję na ten temat podając merytoryczne argumenty. - - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi opracować referat i przygotować prezentację na wskazany temat, wykorzystując informacje zawarte w literaturze naukowej. - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna i rozumie pojęcia związane z wirtualną rzeczywistością oraz wykorzystywane w tej dziedzinie urządzenia i technologie. + - - - - - - - - - -
M_W002 Ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat zastosowań systemów rozszerzonej rzeczywistości oraz praktycznej ich realizacji. + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 39 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 24 h
Preparation for classes 5 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 5 h
Realization of independently performed tasks 5 h
Module content
Lectures (6h):

W trakcie wykładu przedstawiane są zagadnienia związane z technikami wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości oraz ich zastosowania w różnych dziedzinach, ze szczególnym uwzględnieniem medycyny.

Tematyka wykładów:
1) Wirtualna i rozszerzona rzeczywistość – wprowadzenie.
2) Wybrane zastosowania wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości w medycynie.
3) Inne zastosowania wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości (nauka, edukacja, rozrywka…).
4) Urządzenia i technologie dla wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości.

Seminar classes (18h):

Tematyka zajęć seminaryjnych nawiązuje do zagadnień poruszanych w trakcie wykładu, rozszerzając je o wybrane przez prowadzącego tematy (na podstawie artykułów naukowych). W trakcie zajęć seminaryjnych Doktoranci prezentują również (wcześniej przygotowane) referaty lub rezultaty praktycznych zadań wskazane przez prowadzącego.
Studenci mają również możliwość praktycznego zapoznania się z urządzeniami do wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości (okulary HMD, rękawice…).

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej wzbogaconej o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Seminar classes: Podczas zajęć seminaryjnych studenci dyskutują nad zadanymi wcześniej (np. artykuły naukowe) i omawianymi na zajęciach zagadnieniami. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosownych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Seminarium: Warunkiem zaliczenia jest przygotowanie referatu lub zrealizowanie zadania praktycznego na zadany temat i zaprezentowanie go przed całą grupą w trakcie zajęć. Dodatkowo, uwzględniana jest aktywność w dyskusji podczas zajęć.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Doktoranci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Słuchacze winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Seminar classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Doktoranci przystępując do seminarium są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów pytań, zagadnień).
Method of calculating the final grade:

Przedmiot podlega zaliczeniu.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W trakcie semestru prowadzący ustala terminy obowiązkowych spotkań seminaryjnych. Nieobecność na ustalonych terminach spotkań należy odrobić w terminie zaproponowanym i uzgodnionym z prowadzącym zajęcia. W przypadku większej liczby nieobecności, sposób zaliczenia przedmiotu ustalany jest indywidualnie przez prowadzącego zajęcia, przy czym dotyczy to tylko sytuacji gdy nieobecności są usprawiedliwione lub o których prowadzący został poinformowany na początku semestru.
W pozostałych przypadkach student nie uzyska zaliczenia .

Prerequisites and additional requirements:

Obsługa komputera, znajomość zagadnień informatycznych (m.in. języki programowania MATLAB, C/C++), umiejętność pisania raportów i sprawozdań, umiejętności prezentacji. Dobra znajomość języka angielskiego (wymagana do czytania ze zrozumieniem artykułów naukowych).

Recommended literature and teaching resources:

1. Burdea, G. and P. Coffet (2003). Virtual Reality Technology, Second Edition. Wiley-IEEE Press
2. Sharon Oviatt, ”Multimodal Interfaces”, Chapter in Handbook of Human-Computer Interaction, (ed. by
J. Jacko & A. Sears), Lawrence Erlbaum: New Jersey, 2002

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1) Functional endoscopic sinus surgery with Head Mounted Display and video analysis / Jaromir PRZYBYŁO, Paweł Dobosz // W: Recent developments and achievements in biocybernetics and biomedical engineering : proceedings of the 20th Polish Conference on Biocybernetics and Biomedical Engineering, Kraków, Poland, September 20-22, 2017 / eds. Piotr Augustyniak, Roman Maniewski, Ryszard Tadeusiewicz. — [Cham] : Springer International Publishing, cop. 2018. — (Advances in Intelligent Systems and Computing ; ISSN 2194-5357 ; vol. 647). — ISBN: 978-3-319-66904-5 ; e-ISBN: 978-3-319-66905-2. — S. 182–191.

2) Hand tracking algorithm for augmented reality systems — Algorytm śledzenia dłoni dla systemu rozszerzonej rzeczywistości / Jaromir PRZYBYŁO // Automatyka = Automatics ; ISSN 1429-3447. — Tytuł poprz.: Automatyka : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2010 t. 14 z. 3/1, s. 581–589. — Bibliogr. s. 588–589, Streszcz., Summ.

Additional information:

brak