Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
In vitro testing of biomaterials
Course of study:
2019/2020
Code:
ZSDA-3-0112-s
Faculty of:
Szkoła Doktorska AGH
Study level:
Third-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Szkoła Doktorska AGH
Semester:
0
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
English
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Pamuła Elżbieta (epamula@agh.edu.pl)
Dyscypliny:
Moduł multidyscyplinarny
Module summary

PhD student learns about the principles of cell cultures and acquires practical skills of in vitro evaluation of biomaterials, medicines and medical devices.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 PhD student can work in a team, present and discuss the results obtained during laboratory class in a clear and comprehensive way SDA3A_K01 Activity during classes
Skills: he can
M_U001 PhD student can propose methods to evaluate cytotoxicity and cytocompatibility of biomaterials SDA3A_U01 Activity during classes
M_U002 PhD student can perform basic cell culture in vitro tests and present obtain results SDA3A_U03 Activity during classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 PhD student knows the principles of particular biochemical and molecular biology methods used for in vitro evaluation of biomaterials and medical devices SDA3A_W01 Activity during classes
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
20 8 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 PhD student can work in a team, present and discuss the results obtained during laboratory class in a clear and comprehensive way - - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 PhD student can propose methods to evaluate cytotoxicity and cytocompatibility of biomaterials - - + - - - - - - - -
M_U002 PhD student can perform basic cell culture in vitro tests and present obtain results - - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 PhD student knows the principles of particular biochemical and molecular biology methods used for in vitro evaluation of biomaterials and medical devices + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 50 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 20 h
Preparation for classes 10 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 h
Module content
Lectures (8h):

1. Cell culture principles: laboratory equipment, sterile working conditions
2. Introduction to microscopic methods in cell culture tests in vitro
3. Introduction to biochemical methods and molecular biology tests
4. Application of cell cultures in the study of biomaterials, medicines and medical devices

Laboratory classes (12h):

1. Introduction to work in cell culture laboratory, sterile conditions, passage, microscopic observations, cell counting
2. In vitro biomaterials testing using cell cultures (e.g. osteoblasts, fibroblasts, epithelial cells, endothelial cells)
3. Assessment of cytotoxicity and cytocompatibility using microscopic techniques (optical and fluorescence microscopy; histological and immunohistochemical staining) and biochemical tests (metabolic activity: MTT, XTT, AlamarBlue)
4. Gene expression studies at RNA level (real-time PCR) and protein level (e.g. ELISA, Western Blot)

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Laboratory classes: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Positive grade from performance at the laboratory classes and multimedia presentation of the results obtained during laboratory classes

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Laboratory classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Method of calculating the final grade:

80% – grade for multimedia presentation of the results obtained during laboratory classes
20% – grade for performance at laboratory classes
Further details will be provided during the first meeting in the beginning of the semester.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

In case of a justified absence on laboratory classes the PhD student should immediately contact the teacher who will individually determine the options to catch up on laboratory classes.

Prerequisites and additional requirements:

Basic knowledge in chemistry, physics, materials science and biology

Recommended literature and teaching resources:

1. Cell Culture Manual 2011-2014; Sigma-Aldrich, https://www.sigmaaldrich.com/content/dam/sigma-aldrich/docs/Sigma-Aldrich/Brochure/1/cell-culture-manual.pdf
4. Recent publications provided by the teacher

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Wojak-Ćwik, I.M., Rumian, Ł., Krok-Borkowicz, M., [et al.], Scharnweber, D., Pamuła, E. Synergistic
effect of bimodal pore distribution and artificial extracellular matrices in polymeric scaffolds on
osteogenic differentiation of human mesenchymal stem cells Materials Science and Engineering C 97,
2019, 12-22.
2. Małgorzata Krok-Borkowicz, Elena Filova, Jaroslav Chlupac, Jan Klepetar, Lucie Bacakova, Elżbieta
Pamuła, Influence of pore size and hydroxyapatite deposition in poly(l-lactide-co-glycolide) scaffolds on
osteoblast-like cells cultured in static and dynamic conditions, Materials Letters 241, 2019, 1-5.
3. Ł. Rumian, H. Tiainen, U. Cibor, M. Krok-Borkowicz, M. Brzychczy-Włoch, H. J. Haugen, E. Pamula,
Ceramic scaffolds with immobilized vancomycin-loaded poly(lactide-co-glycolide) microparticles for
bone defects treatment, Materials Letters 190, 2017, 67-70.
4. T. E. L. Douglas, G. Krawczyk, E. Pamula, [et al.], Generation of composites for bone
tissue enginnering applications consisting of gellan gum hydrogels mineralized with calcium and magnesium phosphate phases by enzymatic means, Journal of Tissue Engineering and Regenerative Medicine 10(11), 2016, 938–954.

Additional information:

None