Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Specialty polymeric materials
Course of study:
2019/2020
Code:
ZSDA-3-0113-s
Faculty of:
Szkoła Doktorska AGH
Study level:
Third-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Szkoła Doktorska AGH
Semester:
0
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Hasik Magdalena (mhasik@agh.edu.pl)
Dyscypliny:
Moduł multidyscyplinarny
Module summary

Celem modułu jest zapoznanie doktorantów z rodzajami, właściwościami oraz metodami badań materiałów polimerowych do specjalnych zastosowań.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Ma świadomość konieczności poszerzania wiedzy dotyczącej materiałów polimerowych i ich specjalnych zastosowań SDA3A_K01 Activity during classes
M_K002 Jest gotów do podjęcia roli badacza materiałów polimerowych w multidiscyplinarnym zespole opracowującym technologie wykorzystujące różnorodne materiały SDA3A_K03, SDA3A_K02 Activity during classes
Skills: he can
M_U001 Potrafi dobrać materiał polimerowy do określonego zastosowania SDA3A_U07, SDA3A_U06, SDA3A_U02, SDA3A_U03, SDA3A_U05, SDA3A_U01 Test
M_U002 Potrafi zaplanować badania mające na celu sprawdzenie właściwości materiału polimerowego przeznaczonego do określonego zastosowania oraz przeprowadzić analizę ich wyników SDA3A_U07, SDA3A_U06, SDA3A_U02, SDA3A_U03, SDA3A_U05, SDA3A_U01, SDA3A_U04 Test
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Zna cechy budowy związków wielkocząsteczkowych, rodzaje tych związków i ich właściwości SDA3A_W02, SDA3A_W01 Test
M_W002 Zna możliwości różnorodnego wykorzystania polimerów, w tym ich zastosowania specjalne SDA3A_W07, SDA3A_W06, SDA3A_W01 Test
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
33 18 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Ma świadomość konieczności poszerzania wiedzy dotyczącej materiałów polimerowych i ich specjalnych zastosowań + - - - - + - - - - -
M_K002 Jest gotów do podjęcia roli badacza materiałów polimerowych w multidiscyplinarnym zespole opracowującym technologie wykorzystujące różnorodne materiały + - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi dobrać materiał polimerowy do określonego zastosowania + - - - - + - - - - -
M_U002 Potrafi zaplanować badania mające na celu sprawdzenie właściwości materiału polimerowego przeznaczonego do określonego zastosowania oraz przeprowadzić analizę ich wyników + - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna cechy budowy związków wielkocząsteczkowych, rodzaje tych związków i ich właściwości + - - - - + - - - - -
M_W002 Zna możliwości różnorodnego wykorzystania polimerów, w tym ich zastosowania specjalne + - - - - + - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 65 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 33 h
Preparation for classes 10 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Examination or Final test 2 h
Module content
Lectures (18h):

Początkowe zajęcia dotyczą podstawowych pojęć związanych z nauką o polimerach – cechami budowy związków wielkocząsteczkowych, ich klasyfikacją, metodami otrzymywania polimerów syntetycznych i sposobami ich przetwórstwa. Następnie omawiane są polimery do specjalnych zastosowań: polimery przewodzące prąd elektryczny (polimery sprzężone i polielektrolity), polimery do zastosowań biomedycznych, polimery zmieniające właściwości pod wpływem określonych bodźców (czyli tzw. polimery inteligentne) oraz polimerowe prekursory materiałów ceramicznych.

Seminar classes (15h):

W czasie zajęć studenci wygłaszają referaty na tematy związane z tematyką wykładów, przygotowywane na podstawie dostępnej, samodzielnie wyszukanej literatury.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Prezentacja multimedialna w połączeniu z tradycyjnym wykładem, w czasie którego niektóre treści zapisywane są na tablicy
 • Seminar classes: prezentacje multimedialne
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Ocena z wykładów wystawiana jest na podstawie oceny z kolokwium zaliczeniowego, sprawdzającego wiedzę dotyczącą wszystkich omawianych tematów.
Ocena z zajęć seminaryjnych wystawiana jest oceną z referatu, uwzględniającą sposób jego przygotowania oraz sposób jego wygłoszenia. Do zaliczenia seminariów konieczne jest więc wygłoszenie referatu.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Obecność na wykładach nie jest obowiązkowa, ale zalecana.
 • Seminar classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: obecność na zajęciach seminaryjnych jest obowiązkowa
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną oceny z kolokwium zaliczeniowego z wykładów i oceny z seminariów.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku nieobecności na wykładzie doktorant zobowiązany jest do samodzielnego uzupełnienia wiadomości.
O sposobie wyrównania zaległości wynikających z usprawiedliwionej nieobecności na zajęciach seminaryjnych decyduje osoba prowadząca zajęcia.

Prerequisites and additional requirements:

brak

Recommended literature and teaching resources:

1. "Chemia polimerów:, t.1-3. Praca zbiorowa po red. Z. Florjańczyka i S. Penczka, Officyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2001 lub późniejsze wydania.
2. G. W. Ehrenstein, Ż. Brocka-Krzemińska, “Materiały polimerowe: struktura, właściwości, zastosowanie”, PWN, Warszawa 2016.
3. Publikacje naukowe, materiały konferencyjne.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Wykaz publikacji osób prowadzących zajęcia znajduje się na stronie internetowej: http://www.bg.agh.edu.pl/node/688

Additional information:

None