Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Didactics of Physics
Course of study:
2019/2020
Code:
ZSDA-3-0120-s
Faculty of:
Szkoła Doktorska AGH
Study level:
Third-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Szkoła Doktorska AGH
Semester:
0
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr Wnęk Anna (wnek@fis.agh.edu.pl)
Dyscypliny:
nauki fizyczne
Module summary

Doktoranci zdobywają informacje na temat obowiązujących norm nauczania oraz w praktyce ćwiczą sposób prowadzenia zajęć z podstaw fizyki dla studentów AGH.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Doktorant rozumie konieczność nieustannego pogłębiania i uaktualniania swoich wiadomości celem jak najlepszego przekazania ich w procesie nauczania. SDA3A_K01, SDA3A_K03 Activity during classes
M_K002 Doktorant rozumie potrzebę profesjonalnego zachowania w procesie dydaktycznym, stosowania wysokich standardów pracy dydaktycznej, szacunku dla osób uczestniczących w procesie dydaktycznym. SDA3A_K01, SDA3A_W02, SDA3A_W04, SDA3A_W06 Participation in a discussion
Skills: he can
M_U001 Doktorant potrafi rozwiązywać zadania i przekazywać tę umiejętność grupie, potrafi wyjaśniać wątpliwości dotyczące rozwiązania, tłumaczyć niezrozumiałe terminy naukowe. SDA3A_U07
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Doktorant posiada wiedzę na temat obowiązujących zasad prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz posiada wiedzę dotyczącą sposobów przekazywania posiadanych umiejętności z zakresu fizyki. SDA3A_W01 Participation in a discussion,
Activity during classes
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Doktorant rozumie konieczność nieustannego pogłębiania i uaktualniania swoich wiadomości celem jak najlepszego przekazania ich w procesie nauczania. + - - - - + - - - - -
M_K002 Doktorant rozumie potrzebę profesjonalnego zachowania w procesie dydaktycznym, stosowania wysokich standardów pracy dydaktycznej, szacunku dla osób uczestniczących w procesie dydaktycznym. + - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 Doktorant potrafi rozwiązywać zadania i przekazywać tę umiejętność grupie, potrafi wyjaśniać wątpliwości dotyczące rozwiązania, tłumaczyć niezrozumiałe terminy naukowe. - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Doktorant posiada wiedzę na temat obowiązujących zasad prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz posiada wiedzę dotyczącą sposobów przekazywania posiadanych umiejętności z zakresu fizyki. + - - - - + - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 90 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 22 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 30 h
Realization of independently performed tasks 8 h
Module content
Lectures (15h):
Prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów AGH

1. Wprowadzenie
-podstawowe prawa i obowiązki studentów wynikające z Regulaminu Studiów
-podstawowe prawa i obowiązki prowadzącego wynikające z Regulaminu Studiów
-organizacja zajęć dydaktycznych na WFIS
-rodzaje zajęć (wykład, seminarium, zajęcia audytoryjne, konwersatorium, laboratorium, praktyka, projekt)
-Wirtualna Uczelnia
2. Plan prowadzenia zajęć dydaktycznych
-ustalanie zakresu przerabianego materiału z osobą odpowiedzialną za przedmiot (wykładowcą, kierownikiem laboratorium, itp)
-opracowanie wymagań obowiązujących studentów (dot. nieobecności usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych, poprawek, odrabiania zajęć, kryteriów oceniania) zgodnych z syllabusem dla danego przedmiotu
-prowadzenie listy obecności i ocen cząstkowych, strony internetowej z bieżącymi informacjami dla studentów, konsultacji
3. Technika efektywnego prowadzenia zajęć
-dobra komunikacja pomiędzy prowadzącym a studentami (głośna, wyraźna mowa, mówienie w stronę audytorium, zapiski na tablicy dostosowane do stopnia percepcji grupy, dopasowanie używanego nazewnictwa do stopnia zaawansowania grupy)
-podtrzymywanie, przykuwanie uwagi grupy (zwracanie się do konkretnej osoby, ilustrowanie poprzez podawanie przykładów i zastosowań z życia codziennego)
4. Trudności, jakie najczęściej można napotkać
-brak potrzebnego aparatu matematycznego
-wiadomości na wykładzie podążają za ćwiczeniami, zamiast wyprzedzać
-bardzo mała liczba godzin wykładu w stosunku do liczby godzin ćwiczeń i materiału wymaganego na egzaminie
-niesubordynacja grupy
-nierealistyczne/idealistyczne wymagania wykładowcy
-przeszkody zewnętrzne (duszne pomieszczenie, późne godziny zajęć, słabo widoczna tablica, itp)
5. przygotowywanie opracowań i publikacji naukowych

Seminar classes (15h):
Praktyczne aspekty prowadzenie zajęć dla studentów wszystkich kierunków AGH

Praktyczne ćwiczenia przygotowujące do prowadzenia ćwiczeń audytoryjnych.
-Prowadzenie strony internetowej z uaktalnianymi informacjami dla studentów (godziny konsultacji, kontakt, problemy i zadania do rozwiązywania na ćwiczeniach
-dobór zadań odpowiednich do kierunku studiów, poziomu zaawansowania studentów i wymagań wykładowcy
-ćwiczenia w tłumaczeniu zadań ze zbiorów zadań sprzed roku 2000 na język potoczny zrozumiały dla obecnych studentów
-klarowny sposób rozwiązywania i zapisu rozwiązania zadań

Praktyczne zajęcia przygotowujace do prowadzenia zajęć laboratoryjnych.
-regulamin pracowni
-organizacja pracowni
-skrypty, podręczniki, internetowe opisy ćwiczeń
-protokoły ćwiczeń – sposób oceniania
-specyfika pracy z grupą laboratoryjną wynikający z ograniczeń czasowych dla zajęć laboratoryjnych
-sprawdzanie przygotowania teoretycznego grupy laboratoryjnej
-symulowane prowadzenie zajęć na pracowni wraz z omówieniem i wykonaniem zadań laboratoryjnych

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Seminar classes: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Doktorant prezentuje wiedzę zdobytą w trakcie wykładu podczas wykonywania zajęć seminaryjnych. Należą do nich:
- przygotowanie własnej strony internetowej ukierunkowanej na kontakt ze studentami.
- opracowanie zadania z fizyki, będącego “tłumaczeniem” na język współczesny zadania powstałego przed rokiem 2000
- opracowanie autorskiego zadania z fizyki spełniającego ogólnie stosowane kryteria (poprawność sformułowań, jednoznaczność rozwiązania)
- prezentację wybranego zagadnienia z fizyki na forum całej grupy z naciskiem na jak najprostsze, zrozumiałe i jak najkrótsze przedstawienie problemu
- poprowadzenie symulowanych zajęć na pracowni fizycznej
W trakcie prezentacji poszczególnych części seminarium, doktorant oceniany jest pod kątem umiejętności komunikacji z grupą ćwiczeniową (KO), prowadzenia zajęć audytoryjnych (ZA), prowadzenia laboratorium fizycznego (LF)

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Seminar classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Method of calculating the final grade:

Zaliczenie uzyskuje doktorant, który był obecny na co najmniej 18h zajęć oraz wykonał zadania seminaryjne przewidziane programem.
Ocena końcowa (OK) jest średnią arytmetyczną z ocen uzyskanych z trzech części zajęć przygotowujących do:
1.Komunikacji z grupą ćwiczeniową (KO)
2.Prowadzenia zajęć audytoryjnych (ZA)
3.Prowadzenia laboratorium fizycznego (LF)

OK = (KO+ZA+LF)/3

Powyższa średnia odpowiada ocenie zgodnej z regulaminem studiów AGH.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Doktorant, który z powodu choroby lub innych usprawiedliwionych powodów opuści zajęcia, zobowiązany jest do wykonania zaległych zadań seminaryjnych i przedstawienia ich do oceny prowadzącemu przedmiot.
W przypadku opuszczenia wykładu, doktorant zobowiązany jest do zapoznania się z treścią wykładu oraz indywidualnej dyskusji dotyczącej treści wykładu z prowadzącym przedmiot, w ramach godzin konsultacji.
Zaliczenie uzyskuje doktorant, który był obecny na co najmniej 18h zajęć oraz wykonał zadania seminaryjne przewidziane programem.

Prerequisites and additional requirements:

Ogólna znajomość fizyki i matematyki odpowiadająca zakresowi wiedzy obowiązującemu dla Studiów III Stopnia z Fizyki

Recommended literature and teaching resources:

1. Materiały dydaktyczne na stronie internetowej WFIS
2. Opisy ćwiczeń i metod opracowania danych umieszczone na portalu Pracowni Fizycznej WFiIS AGH http://www.fis.agh.edu.pl/~pracownia_fizyczna/
3. red. A.Zięba, PRACOWNIA FIZYCZNA Wydziału Fizyki i Techniki Jądrowej AGH, Część I, Wydanie trzecie zmienione. Skrypt SU 1642, Wydawnictwa AGH, Kraków 2002

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Nie ma publikacji.

Additional information:

Zajęcia ukierunkowane są na dydaktykę fizyki, matematyki i informatyki