Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Glassy materials in building constructions
Course of study:
2019/2020
Code:
ZSDA-3-0138-s
Faculty of:
Szkoła Doktorska AGH
Study level:
Third-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Szkoła Doktorska AGH
Semester:
0
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Reben Manuela (manuelar@agh.edu.pl)
Dyscypliny:
inżynieria materiałowa
Module summary

Moduł zapewnia studentom zdobycie wiedzy na temat możliwości zastosowania materiałów szklistych w konstrukcjach budowlanych. Podczas zajęć wykładowych i seminaryjnych studenci mają okazję zapoznać się zarówno z tradycyjnymi rozwiązaniami, jak i najnowszymi trendami w zakresie wykorzystania materiałów szklistych w szeroko pojętym budownictwie.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student prawidłowo interpretuje i dostrzega problemy związane z technologią wytwarzania i użytkowaniem szklistych materiałów stosowanych w budownictwie. SDA3A_K01, SDA3A_K02 Participation in a discussion
M_K002 Student jest gotów do ciągłego aktualizowania i poszerzania wiedzy. SDA3A_K01, SDA3A_K02 Participation in a discussion
Skills: he can
M_U001 Student potrafi zaplanować odpowiednie badania dla materiałów szklistych stosowanych w budownictwie. SDA3A_U01 Activity during classes
M_U002 Student potrafi klasyfikować materiały szkliste stosowane w budownictwie. SDA3A_U01 Activity during classes
M_U003 Student potrafi określić parametry użytkowe materiałów szklistych stosowanych w budownictwie SDA3A_U01 Activity during classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student ma wiedzę z zakresu technologii szklistych materiałów stosowanych w budownictwie. SDA3A_W03, SDA3A_W02 Presentation
M_W002 Student zna właściwości użytkowe szklistych materiałów stosowanych w budownictwie. SDA3A_W03, SDA3A_W02 Presentation
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student prawidłowo interpretuje i dostrzega problemy związane z technologią wytwarzania i użytkowaniem szklistych materiałów stosowanych w budownictwie. + - - - - + - - - - -
M_K002 Student jest gotów do ciągłego aktualizowania i poszerzania wiedzy. + - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi zaplanować odpowiednie badania dla materiałów szklistych stosowanych w budownictwie. - - - - - + - - - - -
M_U002 Student potrafi klasyfikować materiały szkliste stosowane w budownictwie. - - - - - + - - - - -
M_U003 Student potrafi określić parametry użytkowe materiałów szklistych stosowanych w budownictwie - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma wiedzę z zakresu technologii szklistych materiałów stosowanych w budownictwie. + - - - - + - - - - -
M_W002 Student zna właściwości użytkowe szklistych materiałów stosowanych w budownictwie. + - - - - + - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 60 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 10 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 h
Realization of independently performed tasks 5 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 2 h
Inne 1 h
Module content
Lectures (15h):

1. Właściwości użytkowe szkła: twardość, właściwości termiczne, akustyczne, elektryczne, chemiczne, optyczne, mechaniczne. Modyfikacja właściwości szkła i materiałów szklistych pod kątem ich zastosowania w budownictwie.
2. Klasyfikacja szkła budowlanego. Rodzaje szkła płaskiego oraz metody formowania: szkło płaskie ciągnione, walcowane, float, kształtki budowlane.
3. Szkła otrzymywane w procesach przetwórstwa: szkło bezpieczne (hartowane, klejone), szyby zespolone, szkło polerowane, szkło ognioochronne. Powłoki nanoszone na szkło.
4. Szkło stosowane w architekturze. Możliwości aplikacji szkła i materiałów szklistych w budownictwie. Kierunki i możliwości rozwoju technologii szkieł budowlanych.
5. Metody badań szkła stosowanego w budownictwie.

Seminar classes (15h):

1. Kierunki i możliwości rozwoju szklenia strukturalnego.
2. Fotowoltaika zintegrowana z budownictwem.
3. Metody wyznaczania izolacyjności akustycznej, termicznej szyb zespolonych.
4. Dyrektywy i normy dotyczące wyrobów szklanych wynikające z prawa budowlanego.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Seminar classes: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie poszczególnych form zajęć nastąpi poprzez: aktywny udział studenta w wykładach, aktywny udział i opracowanie zagadnień naukowych na seminariach.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Seminar classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Method of calculating the final grade:

Aktywne uczestnictwo w zajęciach seminaryjnych (20%) oraz przygotowanie prezentacji na zadany temat (80%).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Indywidualne ustalenia z osobą prowadzącą zajęcia.

Prerequisites and additional requirements:

Brak.

Recommended literature and teaching resources:

1. Praca zbiorowa, Technologia szkła, Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1987.
2. W. Grześkowiak, Obróbka szkła, Wydawnictwo Przemysłu lekkiego i spożywczego, Warszawa1967.
3. L. B. Klindt, W. Klein, Szkło jako materiał budowlany, Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1982.
4. B. Weller, S. Unnewehr, K. Harth, S. Tasche, Glass in building: principles, applications, examples, Birkhauser Verlag AG, 2009.

Czasopisma:
1. Szkło i Ceramika.
2. Świat szkła.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia dostępne są w Bibliografii Publikacji Pracowników AGH (https://bpp.agh.edu.pl/).

Additional information:

Brak.