Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Management and communication in research and science
Course of study:
2019/2020
Code:
ZSDA-3-0141-s
Faculty of:
Szkoła Doktorska AGH
Study level:
Third-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Szkoła Doktorska AGH
Semester:
0
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. nadzw. dr hab. inż. Jedliński Jerzy (jedlinsk@agh.edu.pl)
Dyscypliny:
Moduł multidyscyplinarny
Module summary

Ogólne zasady zarządzania i komunikacji stanowić będą punkt wyjścia do poszerzenia doświadczenia studiujących w zakresie zastosowania tych zasad do obszaru badań naukowych, obejmujących planowanie oraz zarządzanie nimi (również projektami i zespołami badawczymi), a także planowanie i opracowywanie różnych form prezentacji (wystąpień, raportów, sprawozdań, dużych form, jak prace doktorskie czy referaty plenarne). Ponadto, omówione zostanie podejście do zarządzania infrastrukturą badawczą.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Zasady i praktyka opracowywania wystąpień, raportów, sprawozdań i prac doktorskich SDA3A_W03, SDA3A_K03, SDA3A_W02, SDA3A_W07, SDA3A_U02, SDA3A_K02, SDA3A_W01, SDA3A_U03, SDA3A_U05, SDA3A_U01, SDA3A_U04 Case study
Skills: he can
M_U001 Zasady planowanie i zarządzania badaniami oraz projektami badawczymi SDA3A_W03, SDA3A_U06, SDA3A_W07, SDA3A_W01, SDA3A_U01 Activity during classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Ogólne zasady zarządzania - od zadań, przez projekty do przedsiębiorstw SDA3A_W03, SDA3A_W07, SDA3A_W06 Activity during classes
M_W002 Ogólne zasady komunikowania SDA3A_W07, SDA3A_W04 Activity during classes
M_W003 Zasady planowanie i zarządzania badaniami oraz projektami badawczymi SDA3A_W03, SDA3A_W06, SDA3A_W01 Activity during classes
M_W004 Zasady przygotowywania wystąpień i prezentacji SDA3A_W03, SDA3A_W02, SDA3A_W07 Activity during classes
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 10 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Zasady i praktyka opracowywania wystąpień, raportów, sprawozdań i prac doktorskich + - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 Zasady planowanie i zarządzania badaniami oraz projektami badawczymi + - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Ogólne zasady zarządzania - od zadań, przez projekty do przedsiębiorstw + - - - - + - - - - -
M_W002 Ogólne zasady komunikowania + - - - - + - - - - -
M_W003 Zasady planowanie i zarządzania badaniami oraz projektami badawczymi + - - - - + - - - - -
M_W004 Zasady przygotowywania wystąpień i prezentacji + - - - - + - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 77 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 5 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 23 h
Realization of independently performed tasks 12 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 5 h
Module content
Lectures (10h):
 1. Planowanie i zarządzanie badaniami projektami

  1. Planowanie badań i projektów badawczych
  2. Zarządzanie grupami badawczymi
  3. Zarządzanie badaniami
  4. Zarządzanie projektami

 2. Zarządzanie wiedzą

  Znaczenie zarządzania wiedzą.
  Podstawowe zasady zarządzania wiedzą oraz przykłady zastosowania.

 3. Zarządzanie infrastrukturą badawczą

  1. Klasyfikacja infrastruktury badawczej
  2. Zarządzanie infrastrukturą różnej skali

 4. Praca z literaturą przedmiotu

  1. Klasyfikacja literatury przedmiotu
  2. Zasady pracy z literaturą przedmiotu

 5. Interpretacja wyników badań

  1. Rodzaje wyników
  2. Metodologia analizy wyników
  3. Metodologia dokonywania syntetycznej interpretacji

 6. Komunikowanie się w nauce i badaniach

  1. Komunikowanie się ustne – ogólne zasady i wskazówki
  2. Komunikowanie się pisemne – ogólne zasady i wskazówki
  3. Zasady opracowywania różnego rodzaju i skali komunikatów
  4. Zasady opracowywania większych form (referaty plenarne, publikacje przeglądowe, prace doktorskie)
  5. Zasady i techniki krótkich prezentacji

Seminar classes (20h):
 1. Planowanie i zarządzanie badaniami oraz projektami – zajęcia praktyczne

  Planowanie przez studentów badań i projektów oraz opracowywanie modelu zarządzania nimi, z uwzględnieniem interakcji, w szczególności – objęcie zagadnień w sferze zainteresowania poszczególnych studentów

 2. Opracowywanie wniosków dotyczących projektów badawczych

  Przygotowywanie przez studentów wniosków dotyczących projektów badawczych z uwzględnieniem interakcji, w szczególności – objęcie zagadnień w sferze zainteresowania poszczególnych studentów

 3. Praca z literaturą przedmiotu – wymiar praktyczny

  Opracowywanie raportów z analizy literatury przedmiotu z uwzględnieniem interakcji, w szczególności – objęcie zagadnień w sferze zainteresowania poszczególnych studentów

 4. Opracowywanie komunikatów

  Opracowywanie i przedstawianie przez studentów różnych form wystąpień ustnych i pisemnych z uwzględnieniem interakcji, w szczególności – objęcie zagadnień w sferze zainteresowania poszczególnych studentów

 5. Opracowywanie planów większych form komunikatów

  Opracowywanie przez studentów planów referatów plenarnych, publikacji przeglądowych oraz prac doktorskich, z uwzględnieniem interakcji, w szczególności – objęcie zagadnień w sferze zainteresowania poszczególnych studentów

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Wykład interaktywny z odwoływaniem się do licznych przykładów i materiałów źródłowych
 • Seminar classes: Opracowywanie przez studentów: planów projektów i zarządzania nimi, studiów przypadku i dotyczących analizy literatury przedmiotu, prezentacji i różnych form komunikatów
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Wykład – bez szczególnej formy zaliczenia, zajęcia seminaryjne: obecność plus wykonanie zadań (wystąpienia, projekty, opracowania)

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Udział nieobligatoryjny
 • Seminar classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Obowiązkowe
Method of calculating the final grade:

Merytoryczne wykonanie zadań seminaryjnych – 70 %
Terminowość wykonania zadań seminaryjnych – 30 %

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

1. Samodzielne nadrobienie zaległości – w przypadku standardowym
2. Wywiązanie się ze zobowiązań wynikających z przyjęcia zadań seminaryjnych – w uzgodnieniu z prowadzącym zajęcia

Prerequisites and additional requirements:

Wymaganie dotyczące prezentacji i projektów: sprecyzowanie kierunkowe lub konkretne tematyki własnych badań studenta, wykonywanych pod kątem przygotowania rozprawy doktorskiej

Recommended literature and teaching resources:

P.F. Drucker, Praktyka zarządzania, MT Biznes, 2017
P.F. Drucker, Zarządzanie w XXI wieku – wyzwania, MT Biznes, 2017
A. Chauvet, Metody zarządzania. Przewodnik, Poltext, 1997
A. Peszko, Podstawy zarządzania organizacjami, Wyd. AGH, 1997
R.K. Wysocki, Efektywne zarządzanie projektami, Wyd. One Press (Wiley), 2013
M. Pawlak, Zarządzanie projektami, PWN, 2006
Praca zbiorowa, Zarządzanie wiedzą. Harvard Business Review, Wyd. One Press, 2013
Ch. Evans, Zarządzanie wiedzą, PWE, 2005
A. Jashapara, Zarządzanie wiedzą, PWE, 2006
W.M. Grudzewski, I.K. Hejduk, Zarządzanie technologiami, Difin, 2008
P. Wyrozębski, M. Juchniewicz, W. Metelski, Wiedza, dojrzałość, ryzyko w zarządzaniu projektami. Wyniki badań, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012
B. Brożek, Myślenie. Podręcznik użytkownika, Copernicus Center Press, 2016
R.P. Rumelt, Dobra strategia, zła strategia, MT Biznes, 2017
M. Robert, Nowe myślenie strategiczne, MT Biznes, 2006

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None