Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Bioactive glasses: state of the art and future trends
Course of study:
2019/2020
Code:
ZSDA-3-0142-s
Faculty of:
Szkoła Doktorska AGH
Study level:
Third-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Szkoła Doktorska AGH
Semester:
0
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polski i Angielski
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Cholewa-Kowalska Katarzyna (cholewa@agh.edu.pl)
Dyscypliny:
Moduł multidyscyplinarny
Module summary

Moduł ma na celu zapoznanie doktorantów z aktualnym zastosowaniem szkieł i tworzyw szklanokrystalicznych w medycynie oraz najnowszymi osiągnięciami i trendami związanymi możliwością aplikacyjną obecnie opracowywanych materiałów.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student zna i obserwuje aktualne trendy w dziedzinie biomateriałów; potrafi brać twórczy udział w pracy zespołowej przy wykorzystaniu swojej wiedzy i umiejętności SDA3A_K01 Presentation,
Participation in a discussion,
Activity during classes
Skills: he can
M_U001 Student potrafi zaproponować odpowiedni do konkretnego zastosowania rodzaj bioszkła lub kompozytu na podstawie składu chemicznego i właściwości SDA3A_U01 Activity during classes,
Presentation
M_U002 Student potrafi zaproponować sposób wytworzenia i formę materiału zależnie od miejsca aplikacji i regeneracji/leczenia rodzaju tkanki SDA3A_U01 Activity during classes,
Presentation
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student zna metody wytwarzania i charakteryzowania materiałów szklistych, szklanoceramicznych i kompozytów wytworzonych z ich udziałem SDA3A_W03 Presentation,
Activity during classes
M_W002 Student ma wiedzę o rodzajach materiałów szklistych, szklanoceramicznych i kompozytowych w obecnych zastosowaniach medycznych oraz o nowoczesnych perspektywach aplikacyjnych materiałów szkłopochodnych. SDA3A_W02 Activity during classes,
Presentation
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
20 10 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student zna i obserwuje aktualne trendy w dziedzinie biomateriałów; potrafi brać twórczy udział w pracy zespołowej przy wykorzystaniu swojej wiedzy i umiejętności - - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi zaproponować odpowiedni do konkretnego zastosowania rodzaj bioszkła lub kompozytu na podstawie składu chemicznego i właściwości + - - - - + - - - - -
M_U002 Student potrafi zaproponować sposób wytworzenia i formę materiału zależnie od miejsca aplikacji i regeneracji/leczenia rodzaju tkanki + - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Student zna metody wytwarzania i charakteryzowania materiałów szklistych, szklanoceramicznych i kompozytów wytworzonych z ich udziałem + - - - - + - - - - -
M_W002 Student ma wiedzę o rodzajach materiałów szklistych, szklanoceramicznych i kompozytowych w obecnych zastosowaniach medycznych oraz o nowoczesnych perspektywach aplikacyjnych materiałów szkłopochodnych. + - - - - + - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 42 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 20 h
Preparation for classes 5 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 h
Realization of independently performed tasks 5 h
Contact hours 2 h
Module content
Lectures (10h):

Dlaczego bioszkła? – idea pomysłu; Natura szkieł i materiałów szklanokrystalicznych i podstawy technologii otrzymywania; Przegląd zastosowań bioszkieł – regeneracja tkanki kostnej, stomatologia estetyczna, aplikacje w leczeniu onkologicznym); nowe perspektywy zastosowania bioszkieł – regeneracja tkanek miękkich, systemy dostarczania leków i jonów terapeutycznych.

Seminar classes (10h):

Na seminariach studenci prezentują wybrane zagadnienia związane z tematyką wykładów w formie prezentacji multimedialnych. Szczegółowe tematy ustalane są z uwzględnieniem zainteresowań naukowych studentów. Następnie, odbywa się dyskusja na temat prezentacji.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej wzbogaconej o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Seminar classes: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi zagadnieniami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie poszczególnych form zajęć nastąpi poprzez: aktywny udział studenta w wykładach, aktywny
udział i opracowanie zagadnień naukowych na seminariach

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Nie określono
 • Seminar classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Nie określono
Method of calculating the final grade:

Aktywne uczestnictwo w zajęciach seminaryjnych (30%) oraz przygotowanie prezentacji na zadany
temat (70%)

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Ustalane indywidualnie z osobą prowadzącą zajęcia

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Technologia szkła t.1,2 Arkady W-wa 1987
Glass- ceramic technology, W. Holand G. Beall, The American Ceram. Soc. 2002
Biomateriały tom 4 pod. Red S. Błażewicz, L. Stoch, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, W-wa 2003
E. El Meriegi, R. van North Glasses and Glass ceramic for Medical Application, Springer
Science+Bussines Media LLC 2012
Heimo Ylänen, Bioactive Glasses: Materials, Properties and Applications, Elsevier 2017
AR Boccaccini, D. S Brauer, L. Hupa Bioactive Glasses Fundamentals, Technology and Applications, Royal Society of Chemistry 2016
Gurbinder Kaur, Bioactive Glasses: Potential Biomaterials for Future Therapy, Springer 2017
E. Sacher, R. Franca Dental Biomaterials, World Scientific Publishing Co., 2019

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Publikacje naukowe osoby prowadzącej moduł dostępne są w Bibliografii Publikacji Pracowników AGH
(https://bpp.agh.edu.pl/)

Additional information:

None