Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Medical physics 2
Course of study:
2019/2020
Code:
ZSDA-3-0143-s
Faculty of:
Szkoła Doktorska AGH
Study level:
Third-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Szkoła Doktorska AGH
Semester:
0
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
English
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Jung Aleksandra (Aleksandra.Jung@fis.agh.edu.pl)
Dyscypliny:
Moduł multidyscyplinarny
Module summary

Student będzie miał możliwość zdobycia wiedzy dotyczącej podstaw fizycznych najnowszych metod diagnostycznych i terapeutycznych stosowanych w medycynie.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania i znaczenie prowadzonych badań naukowych. SDA3A_K01 Activity during classes
Skills: he can
M_U001 Potrafi przeprowadzić analizę eksperymentu badawczego i ocenić uzyskane wyniki SDA3A_U04, SDA3A_U01 Presentation
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Posiada wiedzę o zjawiskach fizycznych wykorzystywanych w diagnostyce i terapii medycznej, o sposobach pomiaru i najnowszych rozwiązaniach aparaturowych. SDA3A_W03, SDA3A_W02 Activity during classes
M_W002 Posiada wiedzę na temat aktualnie prowadzonych prac badawczych w zakresie aparatury medycznej. SDA3A_W03, SDA3A_W02 Activity during classes
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 12 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania i znaczenie prowadzonych badań naukowych. + - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi przeprowadzić analizę eksperymentu badawczego i ocenić uzyskane wyniki + - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Posiada wiedzę o zjawiskach fizycznych wykorzystywanych w diagnostyce i terapii medycznej, o sposobach pomiaru i najnowszych rozwiązaniach aparaturowych. + - - - - + - - - - -
M_W002 Posiada wiedzę na temat aktualnie prowadzonych prac badawczych w zakresie aparatury medycznej. + - - - - + - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 70 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 20 h
Realization of independently performed tasks 20 h
Module content
Lectures (12h):

Diagnostic imaging – physical introduction, principles of measurement for selected methods:
• X-ray diagnosis, nuclear medicine
• Ultrasonography, magnetic resonance, thermography, photodynamic therapy, endoskopy
Fundamental physics for selected therapeutic methods:
• Electrotherapy, magnetotherapy, laser therapy
• Radiotherapy
Ionizing and non-ionizing radiation dosimetry – fundamentals of radiation protection
Bionanotechnology application in selected diagnostic and therapeutic methods.

Seminar classes (18h):

Zagadnienia związane z tematyką wykładu

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej.
 • Seminar classes: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uczęszczanie na zajęcia obowiązkowe i przedstawienie prezentacji.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Seminar classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Method of calculating the final grade:

Ocenę końcową stanowi ocena prezentacji wybranego problemu z zakresu tematyki wykładów i aktywnego udziału w grupowej dyskusji podczas prezentacji

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Usprawiedliwiona nieobecność na zajęciach obowiązkowych wymaga od studenta samodzielnego opanowania omawianego na tych zajęciach materiału.

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość podstawowych zagadnień biologii człowieka i praw fizyki. Nie jest wymagane zaliczenie modułu Fizyka medyczna 1.

Recommended literature and teaching resources:

1. red. B. Pruszyński, Diagnostyka obrazowa. Podstawy teoretyczne metodyka badań. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2000
2. Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna 2000 pod red. M. Nałęcza, tom 8 Obrazowanie medyczne, Akademicka Oficyna Wydawnicza Exit, Warszawa 2003
3. Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna 2000 pod red. M. Nałęcza, tom 8 Fizyka medyczna, Akademicka Oficyna Wydawnicza Exit, Warszawa 2002
4. red. A. Hrynkiewicz, E. Rokita, Fizyczne metody diagnostyki medycznej i terapii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000
5. W. Allison, Fundamental Physics for Probing and Imaging, Oxford University Press, New York 2006
6. red. H.S.Nalwa, T. Webster, Cancer Nanotechnology, American Scientific Publishers, 2007

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Jung A, Wasilewska-Radwanska M, Kopanski Z, 2002, Semiempirical model for diagnostication Helicobacter pylori infection by use of 14C labelled urea, Nukleonika, 47(3), 95-99
2. Jung A, Krisper P, Schneditz D, 2006, Measures of Efficiency in Extracorporeal Liver Support Systems, Romanian Journal of Hepatology, 2(3), 55-63
3. Jung A, Krisper P, Haditsch B, Stauber RE, Trauner M, Holzer H, Schneditz D, 2006, Bilirubin kinetic modeling for quantification of extracorporeal liver support. Blood Purificat, 24(4), 413-422
4. Jung A, Korohoda P, Krisper P, Schneditz D, 2012, Relationship between kinetics of albumin-bound bilirubin and water-soluble urea in extracorporeal blood purification, Nephrology Dialysis Transplantation, 27(3), 1200–1206

Additional information:

None