Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Medical physics 1
Course of study:
2019/2020
Code:
ZSDA-3-0144-s
Faculty of:
Szkoła Doktorska AGH
Study level:
Third-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Szkoła Doktorska AGH
Semester:
0
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Jung Aleksandra (Aleksandra.Jung@fis.agh.edu.pl)
Dyscypliny:
Moduł multidyscyplinarny
Module summary

Student będzie miał możliwość zdobycia wiedzy dotyczącej procesów fizjologicznych opartych o prawa fizyki w organizmie ludzkim.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania i znaczenie prowadzonych badań naukowych. SDA3A_K01 Activity during classes
Skills: he can
M_U001 Potrafi przeprowadzić proste obliczenia oparte o prawa fizyki oraz analizę eksperymentu badawczego i ocenić uzyskane wyniki SDA3A_U04, SDA3A_U01 Presentation
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Posiada wiedzę w zakresie fizyki i fizjologii pozwalającą zrozumieć podstawowe procesy zachodzące w obrębie ciała ludzkiego. SDA3A_W03, SDA3A_W02 Activity during classes
M_W002 Posiada wiedzę na temat metod badawczych wykorzystywanych w zakresie opisu funkcjonowania organizmu ludzkiego w warunkach fizjologicznych i patofizjologicznych. SDA3A_W03, SDA3A_W02 Presentation,
Activity during classes
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
22 12 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania i znaczenie prowadzonych badań naukowych. + - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi przeprowadzić proste obliczenia oparte o prawa fizyki oraz analizę eksperymentu badawczego i ocenić uzyskane wyniki + - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Posiada wiedzę w zakresie fizyki i fizjologii pozwalającą zrozumieć podstawowe procesy zachodzące w obrębie ciała ludzkiego. + - - - - + - - - - -
M_W002 Posiada wiedzę na temat metod badawczych wykorzystywanych w zakresie opisu funkcjonowania organizmu ludzkiego w warunkach fizjologicznych i patofizjologicznych. + - - - - + - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 52 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 22 h
Preparation for classes 15 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Module content
Lectures (12h):

Fizyka ciała ludzkiego. Siły działające na organizm, dynamika ruchu – podstawowe parametry fizyczne układu kostnego i mięśniowego. Metabolizm – bilans energii w organizmie. Elementy mechaniki płynów – ciśnienie i przepływy płynów w organizmie. Fizyka układu krążenia i układu oddechowego. Sprzężenie zwrotne. Wykorzystanie modeli matematycznych do opisu procesów fizjologicznych i patofizjologicznych.

Seminar classes (10h):
 1. Zagadnienia związane z tematyką wykładu

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej.
 • Seminar classes: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uczęszczanie na zajęcia obowiązkowe i przedstawienie prezentacji.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Seminar classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Method of calculating the final grade:

Ocenę końcową stanowi ocena prezentacji wybranego problemu z zakresu tematyki wykładów i aktywnego udziału w grupowej dyskusji podczas prezentacji

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Usprawiedliwiona nieobecność na zajęciach obowiązkowych wymaga od studenta samodzielnego opanowania omawianego na tych zajęciach materiału.

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość podstawowych zagadnień biologii człowieka i praw fizyki.

Recommended literature and teaching resources:

1. I.P. Herman, Physics of the Human Body, Springer, Berlin Heidelberg 2007
2. B.H. Brown et al, Medical Physics and Biomedical Engineering, Institute of Physics Publishing, Bristol and Philadelphia 1999
3. Aleksander Michajlik, Witold Ramotowski: Anatomia i fizjologia człowieka, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2003
4. Jan W. Guzek: Patofizjologia człowieka w zarysie, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2005

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Jung A, Wasilewska-Radwanska M, Kopanski Z, 2002, Semiempirical model for diagnostication Helicobacter pylori infection by use of 14C labelled urea, Nukleonika, 47(3), 95-99
2. Jung A, Krisper P, Schneditz D, 2006, Measures of Efficiency in Extracorporeal Liver Support Systems, Romanian Journal of Hepatology, 2(3), 55-63
3. Jung A, Krisper P, Haditsch B, Stauber RE, Trauner M, Holzer H, Schneditz D, 2006, Bilirubin kinetic modeling for quantification of extracorporeal liver support. Blood Purificat, 24(4), 413-422
4. Jung A, Korohoda P, Krisper P, Schneditz D, 2012, Relationship between kinetics of albumin-bound bilirubin and water-soluble urea in extracorporeal blood purification, Nephrology Dialysis Transplantation, 27(3), 1200–1206

Additional information:

None