Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Reasons of failure and bulding catastrophes
Course of study:
2019/2020
Code:
ZSDA-3-0146-s
Faculty of:
Szkoła Doktorska AGH
Study level:
Third-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Szkoła Doktorska AGH
Semester:
0
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
prof. zw. dr hab. inż. Kinasz Roman (rkinash@agh.edu.pl)
Dyscypliny:
inżynieria lądowa i transport
Module summary

Moduł pozwala na zapoznanie się z przyczynami awarii i katastrof budowlanych. Przeprowadzenie analizy możliwych projektowych przyczyn powstawania katastrof jak i błędów popełnianych przez wykonawców oraz w czasie użytkowania obiektu oraz wyjątkowych przyczyn powstawania awarii i katastrof budowlanych. Opisanie wpływu wiatrów i pożarów na konstrukcje, a także obciążenia wyjątkowe takie jak wybuchy. Zaprezentowanie statystyk występowania katastrof na terenie kraju na podstawie danych Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student ma świadomość odpowiedzialności za podejmowane decyzje, potrafi określić priorytety służące realizacji zadania. Samodzielnie uzupełnia i poszerza wiedzę w zakresie awarii i katastrof budowlanych. SDA3A_K01, SDA3A_K03, SDA3A_K02 Presentation
Skills: he can
M_U001 Student potrafi podać przyczyny powstałych awarii i katastrof obiektów budowlanych. SDA3A_U02, SDA3A_U03, SDA3A_U01, SDA3A_U04 Presentation
M_U002 Student potrafi przeanalizować przebieg awarii lub katastrofy konstrukcji budowlanej. SDA3A_U02, SDA3A_U03, SDA3A_U01, SDA3A_U04 Presentation
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student potrafi podać przyczyny powstałych awarii i katastrof obiektów budowlanych. SDA3A_U06, SDA3A_U03, SDA3A_U01, SDA3A_U04 Activity during classes
M_W002 Student posiada wiedzę z zakresu analizy konstrukcji budowlanej w stanie awaryjnym. SDA3A_W03, SDA3A_W02, SDA3A_W06, SDA3A_W01 Activity during classes
M_W003 Student posiada wiedzę z zakresu oceny ryzyka zagrożenia bezpieczeństwa obiektu budowlanego na skutek różnego rodzaju działań w okresie jego projektowania bądź poszczególnych etapów cyklu życia. SDA3A_W02, SDA3A_W05, SDA3A_W04, SDA3A_W06, SDA3A_W01 Presentation
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student ma świadomość odpowiedzialności za podejmowane decyzje, potrafi określić priorytety służące realizacji zadania. Samodzielnie uzupełnia i poszerza wiedzę w zakresie awarii i katastrof budowlanych. - - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi podać przyczyny powstałych awarii i katastrof obiektów budowlanych. - - - - - + - - - - -
M_U002 Student potrafi przeanalizować przebieg awarii lub katastrofy konstrukcji budowlanej. - - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student potrafi podać przyczyny powstałych awarii i katastrof obiektów budowlanych. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student posiada wiedzę z zakresu analizy konstrukcji budowlanej w stanie awaryjnym. - - - - - - - - - - -
M_W003 Student posiada wiedzę z zakresu oceny ryzyka zagrożenia bezpieczeństwa obiektu budowlanego na skutek różnego rodzaju działań w okresie jego projektowania bądź poszczególnych etapów cyklu życia. - - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 204 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 15 h
Preparation for classes 15 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 25 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 25 h
Realization of independently performed tasks 25 h
Realization of independently performed tasks 25 h
Examination or Final test 2 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 5 h
Contact hours 5 h
Module content
Lectures (15h):

Zasady oceny stanu technicznego konstrukcji i obiektów budowlanych. Ocena stanu zagrożenia awaryjnego. Ogólne charakterystyki awarii i katastrof budowlanych, ich przyczyny i mechanizmy powstawania oraz zasad rozpoznawania, zabezpieczania i oznakowania miejsca zdarzenia. Podstawowe przyczyny katastrof i awarii budowlanych obiektów o konstrukcji betonowych. Uszkodzenia konstrukcji betonowych. Podstawowe przyczyny awarii i katastrof budowlanych obiektów o konstrukcji metalowej. Przykłady awarii stalowych konstrukcji hal, estakad, galerii transportowych, silosów, wież i kominów. Podstawowe przyczyny katastrof i awarii o konstrukcji drewnianych i murowych. Podstawowe przyczyny katastrof i awarii fundamentów. Procedury prawne w przypadku wystąpienia awarii lub katastrofy budowlanej. Tymczasowe zabezpieczenia przed postępująca awarią.

Seminar classes (15h):

Wprowadzenie. Omówienie tematyki, formy zajęć, warunków zaliczenia. Podział na grupy, w których będą pracowali studenci.Przydział tematów do opracowania dla grup studenckich.Prezentacja tradycyjnych i zaawansowanych metod oceny stanu technicznego stalowych konstrukcji budowlanych.Prezentacja przykładów stalowych, betonowych, murowych oraz drewnianych konstrukcji budowlanych z wadami projektowymi i wykonawczymi, mogących skutkować zagrożeniem awaryjnym. Prezentacja przykładów zaniedbań w utrzymaniu i eksploatacji stalowych konstrukcji budowlanych, prowadzących do wystąpienia w nich uszkodzenia lub zagrożenia awaryjnego. Prezentacja przykładów tymczasowych zabiegów wzmacniających zagrożonych awarią lub uszkodzonych konstrukcji stalowych. Zasady BHP.Opracowanie zagadnień na temat wskazany przez prowadzącego zajęcia w sposób indywidualny lub grupowy. Prezentacja i analiza przygotowanych tematów podczas zajęć seminaryjnych.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Seminar classes: W trakcie zajęć seminaryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Obecność na seminariach jest obowiązkowa.
Student, który opuścił więcej niż 20% zajęć seminaryjnych nie uzyska zaliczenia z danego przedmiotu i nie będzie dopuszczony do zaliczenia poprawkowego. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest wcześniejsze uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich form zajęć.
Sposób odrobienia przez studenta ewentualnych nieobecności na jakiejkolwiek formie zajęć z danego przedmiotu: opracowanie uzgodnionego z prowadzącym tematu/zagadnienia.
Formy zaliczenia:
- wykładów – Kolokwium zaliczeniowe,
- seminarium – prezentacja referatu i udział w dyskusji.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Seminar classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania prezentacji oraz efekt końcowy.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa: 0, 4 z Kolokwium zaliczeniowego + 0, 4 referat na seminarium + 0, 2 aktywność na zajęciach

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Sposób odrobienia przez studenta ewentualnych nieobecności na jakiejkolwiek formie zajęć z danego przedmiotu: opracowanie uzgodnionego z prowadzącym tematu/zagadnienia.

Prerequisites and additional requirements:

Kolokwium zaliczeniowe sprawdzający wiedzę teoretyczną i umiejętność rozwiązywania zadań. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z zajęć seminaryjnych

Recommended literature and teaching resources:

1 Augustyn J., Śledziewski E.: Awarie konstrukcji stalowych. Arkady, Warszawa 1976.
2 Mitzel A., Stachurski W., Suwalski J.: Awarie konstrukcji betonowych i murowych. Arkady, Warszawa 1979.
3 Kobiak J., Błędy w konstrukcjach żelbetowych – doświadczenia z ekspertyz, Arkady, Warszawa 1973.
4 Masłowski E., Spiżewska D., Wzmacnianie konstrukcji budowlanych, Arkady, Warszawa 2002.
5 Drobiec Ł., Jasiński R., Piekarczyk A., Diagnostyka konstrukcji żelbetowych, PWN, Warszawa 2010 (tom I).
6 Zybura A., Jaśniok M., Jaśniok T., Diagnostyka konstrukcji żelbetowych, PWN, Warszawa 2011 (tom II).
7 Ściślewski Z., Ochrona konstrukcji żelbetowych, Arkady, Warszawa 1999.
8 Fagerlund G., Trwałość konstrukcji betonowych, Arkady, Warszawa 1997.
9 Materiały konferencyjne – Awarie Konstrukcji Budowlanych – Szczecin-Międzyzdroje (od 1996 r.).
10 Małyszko L., Orłowicz R.: „Konstrukcje murowe. Zarysowania i naprawy”, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego, Olsztyn 2000.
11 Czarnecki L., Emmons P.H., Naprawa i ochrona konstrukcji betonowych, Wydawnictwo Polski Cement, Kraków 2002.
12 Zurański J.: Awarie i katastrofy dachów pod ciężarem śniegu w Polsce. XXII Konferencja Naukowo-Techniczna. Awarie budowlane, Szczecin-Międzyzdroje 2007.
13 Zurański A.: Nowe normy obciążenia śniegiem a bezpieczeństwo konstrukcji istniejących. Prace ITB nr19/2008.
14 Lorkowski J., Lachniewicz-Złotowska A.: Błędy podparcia dźwigarów drewnianych na
słupach w hali widowiskowo-sportowej. Konferencja Naukowo-Techniczna. „Budownictwo
Ogólne. Zagadnienia konstrukcyjne, materiałowe i cieplno-wilgotnościowe w budownictwie”. Bydgoszcz 2007.
15 Materiały konferencji REMO: „Problemy remontowe w budownictwie ogólnych i obiektach zabytkowych” od 1996
16 Materiały konferencyjne: „Awarie budowlane“, Szczecin od 1996
17 Materiały konferencji: „Warsztat pracy projektanta konstrukcji”, od 1998
18 Materiały konferencji REW-INŻ. od 1996
19 Materiały konferencji „Structural Analysis of Historical Constructions”, od 2004
20 Jarominiak A., Rosset A. Katastrofy i awarie mostów. W-wa. 1986.
21 Teoretyczne podstawy budownictwa. T. 5, Badania doświadczalne i awarie konstrukcji budowlanych / pod red. nauk. Marcina Gajewskiego i Stanisława Jemioło
22 Kawulok M. Szkody górnicze w budownictwie. Warszawa: Wydawnictwa Instytutu Techniki Budowlanej, 2010.
23 Szer J., Katastrofy budowlane. Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa 2018.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Kinash R.: Metody oceny niezawodności konstrukcji budowlanych przy niepełnych parametrach —// Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków — 2008 R. 32 R. 2 s. 187 –195.
2. Kinash R.: Niezawodność wzorów obliczeniowych do probabilistycznej oceny wytrzymałości wzmocnionych belek żelbetowych // W: Geotechnika i budownictwo specjalne / pod red. Danuty Flisiak i Marka Cały ; Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki AGH. — Kraków : Wydawnictwo KGBiG AGH, 2006. —nr 29. — S. 263–273.
3. Kinash R.: Ocena niezawodności belek żelbetowych budynków szkieletowych // W: Geotechnika w budownictwie i górnictwie = Geotechnics in civil engineering and mining : XXX Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu i Geoinżynierii : Szklarska Poręba, 11 –16 marca 2007 r. / zespół red. Tomasz Adach, Marek Kawa. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2007. — (Prace Naukowe Instytutu Geotechniki i Hydrotechniki Politechniki Wrocławskiej ; nr 76. Seria: Konferencje ; nr 42). — S. 333–338.
4. Kinash R.: Estimation of Reliability of Building Structures by Means of the Method of Interval Calculation. Materiaøy XLIV Konferencji naukowej. Tom 3. Krynica 1998, Polska. p. 101–107.
5. Kinash R.: Creating Software for Reliability Calculation of Reinforced Concrete Structures. Proceedings of the 13th FIP Congress 1998, Amsterdam, vol. 2. p. 823–827.
6. Kinash R.: Application of Interval and Histogram Methods to the Task of Reliability of Building Structures. Proceedings of the 14th FIP Congress 1999, Praha, vol.2. p. 535–536.
7. Kinash R.I.: Interval-analysis-based Methods of Calculation of Building Structures Reliability. Górnictwo i GeoinĪynieria. Kwartalnik AGH. 2003. r. 27 z. 3–4. p. 359–364.
8. Kinash R.I.: Concept of Safety Factor’s Histogram in the Reliability Calculations of Reinforced Concrete Structures. Górnictwo i GeoinĪynieria. Kwartalnik AGH. 2003. r. 27 z. 3–4. p. 349–357
9. Kinash R.I.: Ocena niezawodności żelbetowej kratownicy na podstawie ograniczonej liczby danych doświadczalnych — Estimation of reliability of reinforced concrete truss on basis of limited number of experimental data / Roman KINASZ // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tyt. poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2005 R. 29 z. 3/1 s. 255–264.
10. Kinash R.I.: Odwrotne zadanie niezawodności konstrukcji budowlanych w przedstawieniu interwałowym — The inverse task for reliability of building structures in the interval form / Roman KINASZ // W: Geotechnika i budownictwo specjalne 2004 : XXVII [dwudziesta siódma] Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu : Zakopane, 14–19 marca 2004. T. 1 / red. Danuta Flisiak ; Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki AGH. — Kraków : Wydawnictwo KGBiG AGH, 2004. — S. 391–397.
11. KINASH R. , Gladyshev D. Analysis of factors that influence longevity and safety of the thin-walled concrete constructions // Czasopismo Techniczne = Technical Transactions / Politechnika Krakowska ; ISSN 0011-4561 ; R. 111 z. 15. Architektura = Architecture — 2014 8-A, s. 59–69.
12. KINASH R. The failure cause analysis for reinforced concrete precast roofing slab // W: Awarie budowlane, Politechnika Szczecińska, Wydział Budownictwa i Architektury;1997, T.1, s.303-308.
13. KINASZ R. Analiza przyczyn katastrofy konstrukcji stalowej dachu hali przemysłowej// W: Awarie budowlane : zapobieganie, diagnostyka, naprawy, rekonstrukcje : XXIII konferencja naukowo-techniczna : Szczecin–Międzyzdroje 23–26 maja 2007. — Szczecin : Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 2007, s.601-606.

Additional information:

Obecność na seminariach jest obowiązkowa.
Student, który opuścił więcej niż 20% zajęć seminaryjnych nie uzyska zaliczenia z danego przedmiotu i nie będzie dopuszczony do zaliczenia poprawkowego. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest wcześniejsze uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich form zajęć.