Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Experiments on materials at extreme PT conditions
Course of study:
2019/2020
Code:
ZSDA-3-0163-s
Faculty of:
Szkoła Doktorska AGH
Study level:
Third-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Szkoła Doktorska AGH
Semester:
0
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
English
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Manecki Maciej (gpmmanec@cyf-kr.edu.pl)
Dyscypliny:
Moduł multidyscyplinarny
Module summary

Lectures and seminars presented by visiting professor, dr Marzena A. Baron, Institut de minéralogie, de physique des matériaux et de cosmochimie, Université Pierre et Marie Curie, Sorbonne Université, Paris VI, France.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Uznaje znaczenie zaawansowanej wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych SDA3A_K01 Essay
M_K002 Inicjuje zespołowe rozwiązywanie interdyscyplinarnych problemów z użyciem najnowocześniejszych technik badawczych SDA3A_K03, SDA3A_K02 Involvement in teamwork
Skills: he can
M_U001 Potrafi przedstawić i przedyskutować diagramy fazowe w grupie osób w języku angielskim SDA3A_U05, SDA3A_U01 Participation in a discussion
M_U002 Potrafi samodzielnie zaproponować interpretację wyników eksperymentów w wysokich PT przez analogię do zjawisk obserwowanych w przyrodzie SDA3A_U02, SDA3A_U05, SDA3A_U01, SDA3A_U04 Case study
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Ma wiedzę na temat zastosowań technik synchrotronowych w naukach o materiałach i w naukach o Ziemi SDA3A_W02, SDA3A_W01 Activity during classes
M_W002 Ma wiedzę na temat zaawansowanych technik analitycznych w badaniach materiałów krystalicznych SDA3A_W03 Presentation
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Uznaje znaczenie zaawansowanej wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych + - - - - - - - - - -
M_K002 Inicjuje zespołowe rozwiązywanie interdyscyplinarnych problemów z użyciem najnowocześniejszych technik badawczych + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi przedstawić i przedyskutować diagramy fazowe w grupie osób w języku angielskim + - - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi samodzielnie zaproponować interpretację wyników eksperymentów w wysokich PT przez analogię do zjawisk obserwowanych w przyrodzie + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Ma wiedzę na temat zastosowań technik synchrotronowych w naukach o materiałach i w naukach o Ziemi + - - - - - - - - - -
M_W002 Ma wiedzę na temat zaawansowanych technik analitycznych w badaniach materiałów krystalicznych + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 60 h
Module ECTS credits 5 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 h
Preparation for classes 10 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Contact hours 5 h
Inne 10 h
Module content
Lectures (15h):

Topics:
1. Synchrotron as a research facility for material and planetary sciences.
2. Synchrotron based experimental methods at extremely high PT.
3. Physical and chemical properties of materials at high PT.
4. Examples of advanced analytical methods for characterization of crystalline materials.
5. Examples of computational methods (atomistic simulations).

Additional information
Teaching methods and techniques:
  • Lectures: Nie określono
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Participation rules in classes:
  • Lectures:
    – Attendance is mandatory: Yes
    – Participation rules in classes: Nie określono
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa wynika z aktywności na zajęciach, terminowości złożenia projektów i poprawności wykonania zadań.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość języka angielskiego oraz podstawowych metod badań ciał stałych i substancji krystalicznych a w szczególności mikroskopii elektronowej, XRF, XRD, FTIR i spektroskopii Ramana.

Recommended literature and teaching resources:

Aktualna literatura do każdego cyklu zajęć jest podawana na stronie internetowej przedmiotu.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:
Trønnes R.G., Baron M.A., Eigenmann K.R., Guren M.G., Løken A., Mohn C.E., (2019) Early melting and differentiation, Earth and terrestrial planets. Baron M.A., Lord O.T., Myhill R., Thomson A.R., Wang W., Trønnes R.G., Walter M.J., (2017) Experimental constrains of the melting phase relations in the MgO-SiO2 system at the lower mantle condition. Earth Planet. Sci. Lett. 472, 186–196. Dobson D.P., Hunt S.A., Ahmed J., Lord O.T., Wann E.T.H., Santangeli J., Wood I.G., Vočadlo L., Walker A.M., Thomson A.R., Baron M.A., Mueller H.J., Lathe C., Whitaker M., Morard G., Mezouar M. (2016) The phase diagram of NiSi under the conditions of small planetary interiors. Phys. Earth Planet. Inter. 261(B), 196–206. Walter M.J., Thomson A.R., Wang W., Lord O.T., Ross. J., McMahon S.C., Baron M.A., Melekhova E., Kleppe A.K., Kohn S.C. (2015) The stability of hydrous silicates in Earth’s lower mantle: Experimental constraints from the systems MgO–SiO2–H2O and MgO–Al2O3–SiO2–H2O. Chem. Geol. 418, 16–29. Baron M.A., Stalder R., Konzett J., Hauzenberger C.A. (2014) OH-point defects in quartz in B- and Li-bearing systems and their application to pegmatites. Physics and Chemistry of Minerals 42(1), 53- 62.
Additional information:

None