Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Logic Programming and Constraint Programming
Course of study:
2019/2020
Code:
ZSDA-3-0166-s
Faculty of:
Szkoła Doktorska AGH
Study level:
Third-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Szkoła Doktorska AGH
Semester:
0
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polski i Angielski
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Ligęza Antoni (ligeza@agh.edu.pl)
Dyscypliny:
Moduł multidyscyplinarny
Module summary

Przedmiotem nauczania jest programowanie logiczne (ang. Logic Programming) i programowanie z ograniczeniami (ang. Constraint Programming).
Kurs obejmuje:
– Wprowadzenia do programowania logicznego i programowania z ograniczeniami,
– Zmienne, termy, listy, fakty i klauzule,
– Typy i definiowanie ograniczeń,
– Bazowy algorytm Backtracking Search i jego modyfikacje,
– Metody i algorytmy propagacji ograniczeń,
– Wybrane narzędzia i przykłady problemów.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 potrafi mysleć samodzielnie i konstruktywnie; studiować w celu podnoszenia swoich kwalifikacji i rozwoju osobowego; potrafi komunikować się i przekazywać wiedzę innym SDA3A_K01, SDA3A_K03, SDA3A_K02 Presentation
Skills: he can
M_U001 potrafi ocenić przydatność różnych paradygmatów programowania i związanych z nimi środowisk programistycznych, w tym zwłaszcza w zakresie programowania deklaratywnego/programowania z ograniczeniami SDA3A_U02, SDA3A_U01 Test
M_U002 potrafi czytać ze zrozumieniem, pisać, uruchamiać i weryfikować programy zapisane w języku programowania deklaratywnego; potrafi wykorzystać podstawowe pojęcia i konstrukcje języka programowania z ograniczeniami do zapisu programów SDA3A_U06, SDA3A_U02, SDA3A_U01 Test
M_U003 potrafi czytać ze zrozumieniem, pisać, uruchamiać i weryfikować programy zapisane w języku programowania logicznego, rozumie potrzebę, zasady i zastosowania programowania deklaratywnego, w tym zwłaszcza programowania z ograniczeniami SDA3A_U06, SDA3A_U02, SDA3A_U01 Test
Knowledge: he knows and understands
M_W001 ma podstawową wiedzę na temat różnych paradygmatów programowania w tym programowania deklaratywnego, w tym zwłaszcza programowania logicznego, oraz opartego na koncepcji relacji i proceduralnego; wie jak dobierać paradygmat do rozwiązywania konkretnych problemów decyzyjnych i obliczeniowych w różnych dziedzinach informatyki SDA3A_W03, SDA3A_W01 Examination
M_W002 ma podstawową wiedzę na temat logiki i jej zastosowań w programowaniu; zna składnię i semantykę logiki rachunku zdań i rachunku predykatów; ma wiedzę dotyczącą modelowania ograniczeń z wykorzystaniem elementów logiki i algebry SDA3A_W03, SDA3A_W01 Examination
M_W003 ma podstawową wiedzę na temat paradygmatu programowania deklaratywnego w logice; zna podstawy opisu problemów i programowania w logice; zna podstawowe techniki i algorytmy rozwiązywania problemów z ograniczeniami. SDA3A_W03, SDA3A_W01 Examination
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 potrafi mysleć samodzielnie i konstruktywnie; studiować w celu podnoszenia swoich kwalifikacji i rozwoju osobowego; potrafi komunikować się i przekazywać wiedzę innym - - - - - - - - + - -
Skills
M_U001 potrafi ocenić przydatność różnych paradygmatów programowania i związanych z nimi środowisk programistycznych, w tym zwłaszcza w zakresie programowania deklaratywnego/programowania z ograniczeniami - - - - - - - - + - -
M_U002 potrafi czytać ze zrozumieniem, pisać, uruchamiać i weryfikować programy zapisane w języku programowania deklaratywnego; potrafi wykorzystać podstawowe pojęcia i konstrukcje języka programowania z ograniczeniami do zapisu programów - - - - - - - - + - -
M_U003 potrafi czytać ze zrozumieniem, pisać, uruchamiać i weryfikować programy zapisane w języku programowania logicznego, rozumie potrzebę, zasady i zastosowania programowania deklaratywnego, w tym zwłaszcza programowania z ograniczeniami - - - - - - - - + - -
Knowledge
M_W001 ma podstawową wiedzę na temat różnych paradygmatów programowania w tym programowania deklaratywnego, w tym zwłaszcza programowania logicznego, oraz opartego na koncepcji relacji i proceduralnego; wie jak dobierać paradygmat do rozwiązywania konkretnych problemów decyzyjnych i obliczeniowych w różnych dziedzinach informatyki - - - - - - - - + - -
M_W002 ma podstawową wiedzę na temat logiki i jej zastosowań w programowaniu; zna składnię i semantykę logiki rachunku zdań i rachunku predykatów; ma wiedzę dotyczącą modelowania ograniczeń z wykorzystaniem elementów logiki i algebry - - - - - - - - + - -
M_W003 ma podstawową wiedzę na temat paradygmatu programowania deklaratywnego w logice; zna podstawy opisu problemów i programowania w logice; zna podstawowe techniki i algorytmy rozwiązywania problemów z ograniczeniami. - - - - - - - - + - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 92 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 20 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 17 h
Realization of independently performed tasks 20 h
Contact hours 5 h
Module content
Workshops (30h):
 1. Programowanie logiczne i programowanie z ograniczeniami

  Wstęp: wprowadzenie do programowania z ograniczeniami i programowania logicznego z ograniczeniami; elementarny przegląd problematyki i przykładów zastosowań programowania logicznego i z ograniczeniami. Podstawy algebraiczne i logiczne definiowania ograniczeń. Strategia Backtracking Depth-First Search w Prologu i jej modyfikacje.
  Wybrane elementy programowania deklaratywnego, modele obliczeń, elementy lingwistyki formalnej, elementarny przegląd paradygmatów programowania. Krótka charakterystyka języków w konkretnych paradygmatach: proceduralnym, obiektowym, programowania w logice, funkcyjnym.
  Programowanie w logice na przykładzie języka Prolog:

  • Intuicyjne wprowadzenie do Prologu,
  • Składnia, semantyka i podstawy logiczne Prologu,
  • Przetwarzanie struktur listowych,
  • Reprezentacja i przetwarzanie wiedzy w Prologu
  • Metaprogramowanie.
   Wybrane zastosowania i kierunki rozwojowe programowania w logice.
   Typy i definiowanie ograniczeń; przegląd wybranych predefiniowanych ograniczeń globalnych.
   Bazowy algorytm Backtracking Search w programowaniu z ograniczeniami i jego modyfikacje; inne podejścia.
   Metody i algorytmy propagacji ograniczeń.
   Zwiększanie efektywności obliczeń: dekompozycja, relaksacja, sterowanie wnioskowaniem, heurystyki.
   6. Informacje o wybranych narzędziach i przykłady problemów.

 2. Tematyka zajęć warsztatowych (zajęcia praktyczne przy komputerze)

  1. Programowanie w wybranym języku (standardowo SWI Prolog i MiniZinc) (20g)
  2. Samodzielne przygotowanie i prezentacja modułu (10g)

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Workshops: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pytania i problemy do rozwiązania oraz demonstrację działania prostych programów ilustrujących prezentowane zagadnia. Pytania, dyskusja, propozycje i prezentacja własnych rozwiązań oraz prezentacje problemowe są pożądane i mile widziane.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Ocena końcowa jest wystawiana na podstawie oceny z laboratorium oraz ewentualnie zaliczenia wykładu/wyniku egzaminu.

Wiedza i umiejętności każdego studenta oceniane są w skali 0-100 pkt.

Przy zaliczeniach zajęć i egzaminach oraz wystawianiu oceny końcowej stosuje się aktualny Regulamin Studiów, np. następującą skalę ocen:
a) od 90% bardzo dobry (5.0);
b) od 80% plus dobry (4.5);
c) od 70% dobry (4.0);
d) od 60% plus dostateczny (3.5);
e) od 50% dostateczny (3.0);

Participation rules in classes:
 • Workshops:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Prowadzenie notatek z wykładu jest usilnie rekomendowane. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Method of calculating the final grade:

Przy zaliczeniach zajęć i egzaminach oraz wystawianiu oceny końcowej stosuje się aktualny Regulamin Studiów, np. następującą skalę ocen:
a) od 90% bardzo dobry (5.0);
b) od 80% plus dobry (4.5);
c) od 70% dobry (4.0);
d) od 60% plus dostateczny (3.5);
e) od 50% dostateczny (3.0);
f) poniżej 50% niedostateczny (2.0).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W trybie konsultacji indywidualnych; jedynie w uzasadnionych i dopuszczanych regulaminem przypadkach, w ograniczonych ramach czasowych.

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość podstawowych zagadnień z zakresu:
1. Znajomość podstaw informatyki.
2. Podstawowa znajomość logiki i teorii relacji oraz funkcji.
3. Narzędzia: Linux/Unix, system plików, edytor ASCII.
Generalnie:
Znajomość matematyki w zakresie wymaganym dla studentów studiów informatycznych.
Entuzjazm i zapał do STUDIOWANIA – w tym samodzielnego poszerzania i pogłębiania wiedzy.
Uważność na zajęciach, zdolność do samodzielnego myślenia i wytężonej pracy. Otwartość, kreatywność i zdolność do myślenia niestandardowego.

Recommended literature and teaching resources:

Prolog:
1. GEIST Lab z Prologu, http://ai.ia.agh.edu.pl/wiki/pl:prolog:prolog_lab
2. Jan Wielemaker et. al., SWI-Prolog
3. Universidade de Porto, YAP Prolog
4. I. Bratko, Prolog Programming for Artificial Intelligence, 4th ed, Addison-Wesley, 2011.
5. Dave Stuart Robertson, Quick Prolog
6. Dennis Merritt, Adventure In Prolog, Amzi!, 2010.
7. Dennis Merritt, Building Expert Systems in Prolog, Amzi!, 2010.
8. Ulf Nilsson and Jan Małuszyński, Logic, Programming and Prolog (2ed)., Wiley, 2006
9. Michael Covington et. al., Prolog Programming in Depth., 1995.

Programowanie z ograniczeniami:
F. Rossi, P. van Beek, T. Walsh (eds.): Handbook of Constraint Programming, Elsevier, 2006.
R. Dechter: Constraint Processing, Morgan Kaufmann, 2003.
Krzysztof R. Apt: Principles of Constraint Programming. Cambridge University Press, 2003, 2006.
Krzysztof R. Apt and Mark G. Wallace: Constraint Programming usinc ECLiPSe. Cambridge University Press, 2007.2003, 2006.
http://kti.mff.cuni.cz/~bartak/constraints/
http://www.anclp.pl/

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Antoni Ligęza: Logical Foundations for Rule-Based Systems. Springer, 2006.

Improving efficiency in constraint logic programming through constraint modeling with rules and hypergraphs / Antoni LIGĘZA // W: FedCSIS [Dokument elektroniczny] : proceedings of the Federated Conference on Computer Science and Information Systems 2012 : September 9–12, 2012 Wrocław, Poland / eds. M. Ganzha, L. Maciaszek, M. Paprzycki. — Dane tekstowe. — Warsaw : Polskie Towarzystwo Informatyczne ; Los Alamitos : IEEE Computer Society Press, 2012. — Dane na dysku Flash. — W bazie Web of Science ISBN 978-83-60810-48-4. — ISBN: 978-83-60810-51-4. — S. 101–107.

A study of methodological issues in design and development of rule-based systems: proposal of a new approach / Antoni LIGĘZA, Grzegorz J. NALEPA // Data Mining and Knowledge Discovery ; ISSN 1384-5810. — 2011 vol. 1 iss. 2, s. 117–137. — Bibliogr. s. 135–137

Models and tools for improving efficiency in constraint logic programming / Antoni LIGĘZA // Decision Making in Manufacturing and Services ; ISSN 1896-8325. — 2011 vol. 5 no. 1–2, s. 69–78. — Bibliogr. s. 78, Abstr.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/DECISION/2011-01-02/DM_2011_1_2_06.pdf

The HeKatE methodology : hybrid engineering of intelligent systems / Grzegorz J. NALEPA, Antoni LIGĘZA // International Journal of Applied Mathematics and Computer Science ; ISSN 1641-876X. — 2010 vol. 20 no. 1: Computational intelligence in modern control systems, s. 35–53. — Bibliogr. s. 51–53

Additional information:

Wybrane źróḍła internetowe:

Implementacja Prologu i dokumentacja: http://www.swi-prolog.org/
Materiały do Prologu: http://ai.ia.agh.edu.pl/wiki/pl:dydaktyka:pp:start
http://home.agh.edu.pl/~ligeza/wiki/prolog:course

https://en.wikipedia.org/wiki/Constraint_programming
http://ktiml.mff.cuni.cz/~bartak/podminky/
http://www.hakank.org/
http://www.pathwayslms.com/swipltuts/clpfd/clpfd.html
https://www.minizinc.org/

http://home.agh.edu.pl/~ligeza/wiki/ke:essential_thinking