Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Consolidation and application of non-ferrous metals powders
Course of study:
2019/2020
Code:
ZSDA-3-0168-s
Faculty of:
Szkoła Doktorska AGH
Study level:
Third-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Szkoła Doktorska AGH
Semester:
0
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż, prof. AGH Karwan-Baczewska Joanna (jokaba@agh.edu.pl)
Dyscypliny:
inżynieria materiałowa
Module summary

Student zapozna się z metodami konsolidacji i zastosowaniem proszków metali nieżelaznych do produkcji elementów spiekanych, z technologiami formowania materiałów proszkowych w wyniku: prasowania na gorąco, izostatycznego na zimno i na gorąco, pod ciśnieniem, plazmowego, a także procesami selektywnego spiekania proszków. Przedstawiony zostanie wpływ poszczególnych metod konsolidacji na stopień zagęszczania, wpływ różnych technologii konsolidacji na strukturę i właściwości mechaniczne.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Ma świadomość ważności i zrozumienia wpływu technologii metalurgii proszków na środowisko SDA3A_K01, SDA3A_K02 Scientific paper,
Test,
Activity during classes
Skills: he can
M_U001 Potrafi stosować zdobytą wiedzę z metalurgii proszków do rozwiązywania zaawansowanych problemów inżynierskich i naukowych SDA3A_U07, SDA3A_U06, SDA3A_U02, SDA3A_U01 Scientific paper,
Test,
Activity during classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Posiada zaawansowaną wiedzę na temat technologii metalurgii proszków i innych nowoczesnych metod konsolidacji materiałów proszkowych SDA3A_W03, SDA3A_W02, SDA3A_W07, SDA3A_W01 Participation in a discussion,
Scientific paper,
Test
M_W002 Posiada zaawansowaną wiedzę dotyczącą zasad działania urządzeń i metod wykorzystywanych w badaniach materiałów proszkowych SDA3A_W02, SDA3A_W07, SDA3A_W01 Scientific paper,
Test,
Activity during classes
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
16 8 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Ma świadomość ważności i zrozumienia wpływu technologii metalurgii proszków na środowisko + - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi stosować zdobytą wiedzę z metalurgii proszków do rozwiązywania zaawansowanych problemów inżynierskich i naukowych + - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Posiada zaawansowaną wiedzę na temat technologii metalurgii proszków i innych nowoczesnych metod konsolidacji materiałów proszkowych + - - - - + - - - - -
M_W002 Posiada zaawansowaną wiedzę dotyczącą zasad działania urządzeń i metod wykorzystywanych w badaniach materiałów proszkowych + - - - - + - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 36 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 16 h
Preparation for classes 4 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 8 h
Realization of independently performed tasks 4 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 2 h
Module content
Lectures (8h):

W ramach wykładów omówione zostaną:

 1. Charakterystyka konsolidacji proszków metali nieżelaznych.
 2. Zastosowanie proszków metali nieżelaznych do produkcji elementów spiekanych.
 3. Prasowanie na gorąco.
 4. Prasowanie izostatyczne.
 5. Spiekanie pod ciśnieniem.
 6. Walcowanie i wyciskanie proszków metalicznych.
 7. Metal injection moulding.
 8. Spiekanie plazmowe.
 9. Selektywnego spiekanie proszków.
 10. Mikrostruktura i własności mechaniczne materiałów spiekanych.

Seminar classes (8h):

Na zajęciach seminaryjnych rozszerzana będzie tematyka poruszana na wykładzie, a w szczególności:

 1. Charakterystyka i zastosowanie proszków metali nieżelaznych
 2. Procesy konsolidacji proszków
 3. Prasowanie na gorąco i spiekanie wysokociśnieniowe
 4. Procesy prasowania izostatycznego na zimno i na gorąco
 5. Spiekanie plazmowe (SPS, PPS)
 6. Selektywne spiekanie proszków (SLS)

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym, wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Seminar classes: Studenci czynnie uczestniczą w zajęciach w formie prezentacji z określonych tematów i uczestniczą w dyskusji.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie wykładu na podstawie kolokwium, zaliczenie seminarium na podstawie przygotowanego i wygłoszonego referatu.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu.
 • Seminar classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach prezentując w formie referatów opracowane przez siebie zagadnienia z zakresu programu objętego sylabusem po wcześniejszych konsultacjach z prowadzącym
Method of calculating the final grade:

ocena końcowa wystawiana będzie na podstawie: kolokwium, aktywności doktorantów na zajęciach i wygłoszenie referatu na seminarium

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Zaległości można odrabiać po wcześniejszym uzgodnieniu z prowadzącym w ramach dodatkowego terminu seminaryjnego.

Prerequisites and additional requirements:

brak

Recommended literature and teaching resources:
 1. German R.M. „Powder Metallurgy Science”, MPIF (1994)
 2. Shatt W., Wieters K.P., “Powder Metallurgy Processing and Materials”, EPMA (1997)
 3. German R.M., “Powder Metallurgy & Particulate Materials Processing”, EPMA (2007).
Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:
 1. J. Karwan-Baczewska, “Processing and properties of Distaloy SA sintered alloys with boron andcarbon”, Archives of Metallurgy,vol.60, (2015), 41-452.
 2. M. Suśniak, D. Kołacz, M. Lis, J. Karwan-Baczewska, T. Skrzekut, „ Charakterystyka właściwościkompozytu AK52/SiC uzyskanego metodą impulsowo-plazmowego spiekania „, Rudy i MetaleNieżelazne, 8, (2013), 447-453.3.
 3. J. Karwan-Baczewska, “The properties of Fe-Ni-Mo-Cu-B , materials produced via liquid phase sintering, Archives of Metallurgy and Materials”, vol. 56,3, (2011),789-7964.
 4. J. Karwan-Baczeweska, K. Pietrzak, J. Dutkiewicz, A. Jarek, M. Suśniak, ”Charakterystyka wiórodpadowych ze stopu aluminium i metoda wytwarzania z nich proszku i spieków”, Rudy i MetaleNieżelazne, 8, (2010), 565-5735.
 5. J. Karwan-Baczewska, I. Gotman, A. Trudler, E.Y.Gutmanas, “Processing and consolidation of nanosizeCu powders”, Proceedings of ICCE/8, August 5-11, (2001), Tenerife, Canary Islands, Spain, 429-430
Additional information:

brak