Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Modeling microstructure of metals and alloys by methods of intensive plastic deformation
Course of study:
2019/2020
Code:
ZSDA-3-0169-s
Faculty of:
Szkoła Doktorska AGH
Study level:
Third-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Szkoła Doktorska AGH
Semester:
0
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż, prof. AGH Leszczyńska-Madej Beata (bleszcz@agh.edu.pl)
Dyscypliny:
inżynieria materiałowa
Module summary

W ramach modułu przybliżone zostaną treści dotyczące metod intensywnych odkształceń plastycznych, a także innych metod umożliwiających rozdrobnienie mikrostruktury metali i stopów metali. Dodatkowo przedstawione zostaną mechanizmy zmian mikrostruktury pod wpływem dużych odkształceń plastycznych, a także mechaniczne skutki kumulacji dużych odkształceń plastycznych.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Ma świadomość, jak ważne jest pogłębianie kompetencji zawodowych, a szczególnie analizowanie najnowszych osiągnięć związanych z wytwarzaniem nowoczesnych materiałów inżynierskich. SDA3A_K01 Participation in a discussion,
Activity during classes
Skills: he can
M_U001 Potrafi dobrać odpowiednie parametry procesu w celu uzyskania pożądanej mikrostruktury i właściwości materiałów odkształcanych metodami intensywnych odkształceń plastycznych SDA3A_U01 Participation in a discussion,
Scientific paper,
Presentation
M_U002 Potrafi dobrać odpowiednią metodę badawczą w celu identyfikacji mikrostruktury i określenia wybranych właściwości materiałów o silnie rozdrobnionym ziarnie SDA3A_U01 Participation in a discussion,
Scientific paper,
Presentation
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Zna metody SPD i inne metody umożliwiające rozdrobnienie mikrostruktury SDA3A_W02 Participation in a discussion,
Scientific paper,
Presentation,
Activity during classes
M_W002 Wie, jakie są podstawowe mechanizmy rozdrobnienia mikrostruktury w metalach i stopach metali odkształcanych metodami intensywnych odkształceń plastycznych SDA3A_W02 Scientific paper,
Presentation,
Activity during classes
M_W003 Wie, jakie są skutki kumulacji dużych odkształceń plastycznych w materiale. SDA3A_W02 Participation in a discussion,
Scientific paper,
Activity during classes
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 14 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Ma świadomość, jak ważne jest pogłębianie kompetencji zawodowych, a szczególnie analizowanie najnowszych osiągnięć związanych z wytwarzaniem nowoczesnych materiałów inżynierskich. + - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi dobrać odpowiednie parametry procesu w celu uzyskania pożądanej mikrostruktury i właściwości materiałów odkształcanych metodami intensywnych odkształceń plastycznych + - - - - + - - - - -
M_U002 Potrafi dobrać odpowiednią metodę badawczą w celu identyfikacji mikrostruktury i określenia wybranych właściwości materiałów o silnie rozdrobnionym ziarnie + - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna metody SPD i inne metody umożliwiające rozdrobnienie mikrostruktury + - - - - + - - - - -
M_W002 Wie, jakie są podstawowe mechanizmy rozdrobnienia mikrostruktury w metalach i stopach metali odkształcanych metodami intensywnych odkształceń plastycznych + - - - - + - - - - -
M_W003 Wie, jakie są skutki kumulacji dużych odkształceń plastycznych w materiale. + - - - - + - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 78 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 8 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 h
Realization of independently performed tasks 18 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 5 h
Inne 5 h
Module content
Lectures (14h):

W ramach wykładu omówione zostaną następujące treści:
1. Podatność materiałów na rozdrobnienie mikrostruktury.
2. Wybrane metody intensywnych odkształceń plastycznych.
3. Inne, niekonwencjonalne metody wywierania dużych odkształceń plastycznych.
4. Koncepcje zmian mikrostruktury pod wpływem dużych odkształceń plastycznych.
5. Mechaniczne skutki kumulacji dużych odkształceń plastycznych.
6. Wybrane metody identyfikacji ultradrobnoziarnistych mikrostruktur.

Seminar classes (16h):

W ramach zajęć seminaryjnych rozwijane będą treści przedstawiane na wykładzie. Tematy proponowane są przez prowadzącego, mogą być także zaproponowane przez Doktorantów.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem. Wykład będzie prowadzony techniką klasyczną oraz z użyciem urządzeń multimedialnych. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Seminar classes: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

W celu zaliczenia zajęć seminaryjnych należy przedstawić prezentację na wybrany temat oraz uczestniczyć w dyskusji, która zostanie pozytywnie oceniona.
Aby zaliczyć moduł w terminie drugim lub trzecim konieczne jest zaliczenie testu z całości materiału prezentowanego w ramach wykładu i zajęć seminaryjnych.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Nie określono
 • Seminar classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Nie określono
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa wystawiana jest na podstawie oceny uzyskanej z zajęć seminaryjnych oraz aktywności na zajęciach.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku nieobecności na zajęciach seminaryjnych, Student zobowiązany jest do uzupełnienia materiału we własnym zakresie i przedstawienia go w formie i terminie uzgodnionym z prowadzącym.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

1. Nanomateriały inżynierskie : konstrukcyjne i funkcjonalne: redakcja naukowa Krzysztof Kurzydłowski, Małgorzata Lewandowska ; autorzy : Mariusz Andrzejczuk, Anna Boczkowska, Halina Garbacz, Katarzyna Konopka, Krzysztof Kurzydłowski, Małgorzata Lewandowska, Hubert Matysiak, Zbigniew Pakieła, Krzysztof Rożniatowski, Leszek Stobiński, Wojciech Święszkowski, Tomasz Wejrzanowski, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2015.
2. Nanotechnologie / red. nauk. Robert W. Kelsall, Ian W. Hamley, Mark Geoghegan ; red. nauk. przekł. Krzysztof Kurzydłowski ; zespół tłumaczy Jarosław Ferenc [et al.]., Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012.
3. B. LESZCZYŃSKA-MADEJ, Sposoby rozdrobnienia ziarn metodami intensywnych odkształceń
plastycznych, Kraków Wydawnictwo Wzorek, 2013. ISBN: 978-83-937325-1-7
4. Springer handbook of nanomaterials / Robert Vajtai (ed.)., Berlin : Springer-Verlag, cop. 2013.
5. Nanomaterials handbook / edited by Yury Gogotsi., Boca Raton ; London : CRC Press, 2006.
6. Publikacje naukowe dotyczące tematyki zajęć
I inne dostępne

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. B. LESZCZYŃSKA-MADEJ, M. RICHERT, The effect of strain rate on the evolution of microsctructure in
aluminium alloys, Journal of Microscopy, 2010 vol. 237 iss. 3 spec. iss., s. 399–403
2. B. LESZCZYŃSKA-MADEJ, Sposoby rozdrobnienia ziarn metodami intensywnych odkształceń
plastycznych, Kraków Wydawnictwo Wzorek, 2013. ISBN: 978-83-937325-1-7
3. M. W. RICHERT, J. RICHERT, B. LESZCZYŃSKA-MADEJ, Ł. KUCZEK, Ł. WZOREK, AgSnBi powder consolidated by CEC reciprocal extrusion, Archives of Civil and Mechanical Engineering, 2014 vol. 14
iss. 4, s. 580–585.
4. B. LESZCZYŃSKA-MADEJ, M. W. RICHERT, M. PEREK-NOWAK, Effect of severe plastic deformation on
microstructure evolution of pure aluminium, Archives of Metallurgy and Materials, 2015 vol. 60 iss. 2B,
s. 1437–1440
5. B. LESZCZYŃSKA-MADEJ, M. W. RICHERT, A. HOTLOŚ, J. Skiba, Processing of copper by equal channel
angular pressing (ECAP) – microstructure investigations,Key Engineering Materials, 2015 vol. 641, s.
286–293
6. M. RICHERT, P. ZAWADZKA, A. MAZURKIEWICZ, J. SMOLIK, B. LESZCZYŃSKA-MADEJ,I. NEJMAN, P. PAŁKA, S. PIETRZYK, Deposition of W/a-C:H:Zr and W/a-C:H:W multilayer coatings on substrate made of porous graphite by arc – electron beam hybrid method, Surface and Coatings Technology, 2016 vol. 300, s. 19–24.
7. B. LESZCZYŃSKA-MADEJ, M. W. RICHERT, I. NEJMAN, P. ZAWADZKA, Processing of copper by hydrostatic extrusion – studies of microstructure and properties, Archives of Metallurgy and Materials, 2016 vol. 61 no. 3, s. 1229–1233.

Additional information:

None