Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Superalloys based on nickel, cobalt and iron
Course of study:
2019/2020
Code:
ZSDA-3-0171-s
Faculty of:
Szkoła Doktorska AGH
Study level:
Third-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Szkoła Doktorska AGH
Semester:
0
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polski i Angielski
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Książek Marzanna (mksiazek@agh.edu.pl)
Dyscypliny:
inżynieria materiałowa
Module summary

W ramach przedmiotu studenci poznają nadstopy na osnowie Ni, Co i Fe jako tworzywa do pracy w ekstremalnych warunkach eksploatacji. Omówiona jest charakterystyka nadstopów na osnowie Ni, Co i Fe pod kątem składu chemicznego i fazowego, ze szczególnym uwzględnieniem strukturalno- mechanicznych efektów obróbki cieplnej. Przedstawione są technologie topienia i zalewania nadstopów na osnowie Ni i Co. Omówione są zagadnienia związane z powłokami barierowymi stosowanymi na nadstopy na bazie Ni.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student potrafi korzystać z zasobów najnowszej literatury celem poszerzenia swej wiedzy o superstopach na bazie Ni, Co i Fe SDA3A_K01 Activity during classes
Skills: he can
M_U001 Student potrafi dobrać superstopy na bazie Ni, Co i Fe do zastosowań praktycznych SDA3A_U03, SDA3A_U01 Participation in a discussion,
Activity during classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student posiada wiedzę dotyczącą mikrostruktury, właściwości oraz zastosowań nadstopów na bazie Ni, Co i Fe SDA3A_W02, SDA3A_W05 Test
M_W002 Student ma wiedzę na temat technologii otrzymywania nadstopów i ich możliwości praktycznego zastosowania SDA3A_W02, SDA3A_W01, SDA3A_W05 Participation in a discussion,
Test,
Activity during classes
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student potrafi korzystać z zasobów najnowszej literatury celem poszerzenia swej wiedzy o superstopach na bazie Ni, Co i Fe + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi dobrać superstopy na bazie Ni, Co i Fe do zastosowań praktycznych + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student posiada wiedzę dotyczącą mikrostruktury, właściwości oraz zastosowań nadstopów na bazie Ni, Co i Fe + - - - - - - - - - -
M_W002 Student ma wiedzę na temat technologii otrzymywania nadstopów i ich możliwości praktycznego zastosowania + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 15 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 h
Module content
Lectures (15h):

1. Geneza, charakterystyka i obszary zastosowań nadstopów na bazie Ni, Co i Fe.
2.Podstawy inżynierii nadstopów.
3.Stopy na bazie niklu; skład chemiczny, mikrostruktura, budowa fazowa, własności
mechaniczne stopów plastycznych i odlewniczych.
4.Stopy na bazie kobaltu; skład chemiczny, mikrostruktura i obróbka cieplna,
własności mechaniczne i mechanizmy umocnienia.
5.Stopy na bazie żelaza; historia stopów, inżynieria składu chemicznego, struktura i
budowa fazowa, obróbka cieplna. Własności mechaniczne oraz zastosowanie
plastycznych oraz odlewniczych stopów żelaza.
6. Powłoki barierowe stosowane na nadstopy.
7.Metalurgia nadstopów na bazie Ni i Co; topienie, rafinacja, odlewanie.
8.Zastosowanie superstopów w przemyśle lotniczym, chemicznym, petrochemicznym,
energetycznym oraz innych.

Additional information
Teaching methods and techniques:
  • Lectures: Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny końcowej jest zaliczenie kolokwium kontrolnego z treści wykładu.

Participation rules in classes:
  • Lectures:
    – Attendance is mandatory: Yes
    – Participation rules in classes: Wykład: – Obecność obowiązkowa: Tak – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa= ocena z kolokwium.
Premiowana obecność na wykładach.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku niepisania kolokwium z treści wykładowych, z usprawiedliwionej przyczyny, zaliczenie kolokwium w innym terminie ustalonym z wykładowcą.

Prerequisites and additional requirements:

Dla jego właściwego zrozumienia wymagane są wiadomości z fizyki, chemii, chemii fizycznej i
podstaw materiałoznawstwa, jak również wysłuchanie wykładu superstopy na bazie niklu, kobaltu i żelaza

Recommended literature and teaching resources:

Mrowec S., Werber T. – Nowoczesne materiały żaroodporne – Wyd. Naukowo-Techniczne, Warszawa, 1982
2. Ciszewski B, Przetakiewicz W. – Nowoczesne materiały w technice, Bellona, 1993, Warszawa
3. Mikułowski B. – Stopy żaroodporne i żarowytrzymałe- nadstopy – Wyd. AGH, Kraków , 1997
4. Maciejny A., Hernas A. – Żarowytrzymałe stopy metali – Wyd. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1989
5, Sims C.T., Hagel W.C. The superalloys. Ed. John Wiley &Sons, 1972, New York, London, Sydney, Toronto
4. Reed R.C. – The Superalloys: Fundamentals and applications – Cambridge University Press, New York, 2006
5. Hernas A. – Żarowytrzymałość stali i stopów – Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2000

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1, Influence of physicochemical and technological properties of ceramic powders and binders on the quality
of the multilayer ceramic moulds for precision casting critical parts of aircraft engines,in Proceedings of the 14th Asian Foundry Congress, Incheon, Korea Nov. 7-10, 2017 M. Ksiazek,, A. Tchorz, K. Szczepaniak- Lalewicz , I. Krzak, P. Wieliczko, A. Gil, K. Zaba, J. Mizera, R. Sitek, P. Kurdziel, A. Dydak
2. Evaluation of the internal structure of the multilayer ceramic mould for precision casting critical parts of aircraft engines by X-ray computed tomography, Journal of Powder Metallurgy&Mining, 2018, 7(1), pp 1-7 Adam Tchórz, Marzanna Książek, Izabela Krzak, Katarzyna Szczepaniak-Lalewicz, Krzysztof Żaba, Jarosław Mizera, Piotr Kurdziel, Artur Dydak,

Additional information:

None