Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Atomic force microscope (AFM) and Scanning Tunneling Microscope (STM)
Course of study:
2019/2020
Code:
ZSDA-3-0173-s
Faculty of:
Szkoła Doktorska AGH
Study level:
Third-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Szkoła Doktorska AGH
Semester:
0
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab, prof. AGH Żabiński Piotr (zabinski@agh.edu.pl)
Dyscypliny:
inżynieria materiałowa
Module summary

W trakcie zajęć student zapoznaje się z technikami analizy morfologii powierzchni opartymi o metody mikroskopii tunelowej i mikroskopii sił atomowych

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills: he can
M_U001 Student potrafi wybrać odpowiednie techniki STM oraz AFM w odpowiedzi na poszukiwane własności materiału SDA3A_U03, SDA3A_U02, SDA3A_U01, SDA3A_U04 Execution of laboratory classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student ma wiedzę na temat możliwych do zastosowania technik AFM i STM SDA3A_W03, SDA3A_W01 Examination
M_W002 Student zna techniki mikroskopii AFM dostosowane do różnych rodzajów próbek SDA3A_W03 Examination
M_W003 Student zna techniki mikroskopii STM dostosowane do różnych rodzajów próbek SDA3A_W03, SDA3A_W02, SDA3A_W01, SDA3A_W05, SDA3A_W04 Examination
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Skills
M_U001 Student potrafi wybrać odpowiednie techniki STM oraz AFM w odpowiedzi na poszukiwane własności materiału - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma wiedzę na temat możliwych do zastosowania technik AFM i STM + - - + - - - - - - -
M_W002 Student zna techniki mikroskopii AFM dostosowane do różnych rodzajów próbek + - - + - - - - - - -
M_W003 Student zna techniki mikroskopii STM dostosowane do różnych rodzajów próbek - - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 97 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 15 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 h
Realization of independently performed tasks 30 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 5 h
Module content
Lectures (15h):

Prezentacja róznych technik pomiarowych i wyników możliwych do uzyskania

Project classes (15h):

Cwiczenia pomiarowe własnych próbek

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Project classes: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem do uzyskania zaliczenia modułu jest: obecnosc

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Project classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują ćwiczenia projektowe zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Method of calculating the final grade:
 1. Ocena końcowa = 50%(ocena z egzaminu) + 50%(ocena z zaliczenia projektu)
Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

dodatkowe jedno spotkanie

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Recommended literature and teaching resources not specified

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

K. Mech, P. Żabiński, R. Kowalik, M. Wojnicki, Electrodeposition od Co-Rh alloys from aqueous chloride solutions, Surface & Coatings Technology 258 (2014) 72–77

K. Mech, P. Żabiński, R. Kowalik, Analysis of rhodium electrodeposition from chloride solutions, Journal of the Electrochemical Society, 161 (9), s. D458 – D461, 2014.

P. Żabiński, A. Sokół, K. Mech, T. Tokarski, R. Kowalik, Magnetic field effect on properties of galvanostatically deposited Co-Pd alloys, Magnetohydrodynamics, 50 (1), s. 75 – 81, 2014.

K. Mech, P. Żabiński, R. Kowalik, T. Tokarski, K. Fitzner, Electrochemical deposition of Co – Pd alloys from ammonia solutions and their catalytic activity for hydrogen evolution reaction, Journal of Applied Electrochemistry, 44, s. 97 – 103, 2014.

K. Mech, G. Boczkal, P. Pałka, P. Zabiński, R. Kowalik, Synthesis of Co-Pd alloys by co-electroreduction of aquachloro-cobalt(II) and palladium(II) complexes, Journal of Solid State Electrochemistry; Vol. 18, Issue 11, pp 3121-3127, 2014

K. Mech, P. Żabiński, R. Kowalik, K. Fitzner, Kinetics and mechanism of [PdClx(H2O)4-x]2-x (x = 3, 4) complexes electro-reduction, Journal of the Electrochemical Society, 160 (11), s. H770 – H774, 2013.

Additional information:

None