Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Mineral raw materials in theory and industrial practice
Course of study:
2019/2020
Code:
ZSDA-3-0178-s
Faculty of:
Szkoła Doktorska AGH
Study level:
Third-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Szkoła Doktorska AGH
Semester:
0
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. nadzw. dr hab. inż. Szumera Magdalena (mszumera@agh.edu.pl)
Dyscypliny:
inżynieria biomedyczna, inżynieria chemiczna, inżynieria materiałowa, inżynieria mechaniczna, inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, nauki chemiczne, nauki o Ziemi i środowisku
Module summary

Moduł zapewnia wiedzę na temat budowy, właściwości oraz możliwości wykorzystania wybranych minerałów, surowców mineralnych oraz odpadów przemysłowych, w powiązaniu z współcześnie wykorzystywanymi technologiami.

Przedmiot jest możliwy do zrealizowania tylko w semestrze zimowym.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Rozumie wpływ rodzaju surowców i odpadów przemysłowych na wybór technologii ich przetwarzania i wykorzystania w praktyce technologicznej. SDA3A_K01 Activity during classes
M_K002 Ma świadomość znaczącej roli technologii chemicznych w rozwiązywaniu zagadnień związanych z pozyskiwaniem surowców mineralnych i odpadowych przemysłowych. SDA3A_K02 Presentation,
Activity during classes
M_K003 Potrafi myśleć i działać w sposób samodzielny i kreatywny, wykorzystując zdobytą wiedzę i umiejętności. SDA3A_K03 Activity during classes
Skills: he can
M_U001 Potrafi podać kierunki wykorzystania wybranych surowców mineralnych oraz odpadów przemysłowych na podstawie ich parametrów jakościowych. SDA3A_U02, SDA3A_U04, SDA3A_U01 Test,
Activity during classes
M_U002 Potrafi opisać najważniejsze technologie pozyskiwania wybranych surowców mineralnych z kopalin użytecznych i odpadów przemysłowych. SDA3A_U03, SDA3A_U01 Presentation,
Test,
Activity during classes
M_U003 Potrafi zaprojektować plan badań oraz zastosować różne techniki badawcze do określenia możliwości wykorzystania wybranych surowców i odpadów przemysłowych. SDA3A_U06, SDA3A_U04 Report,
Activity during classes
M_U004 Potrafi przygotować i przedstawić prezentacje ustną dotyczącą wybranych zagadnień z zakresu surowców mineralnych, odpadów przemysłowych oraz najważniejszych technologii ich pozyskiwania. SDA3A_U04, SDA3A_U03 Presentation,
Activity during classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Potrafi scharakteryzować skały magmowe, osadowe i metamorficzne oraz posiada wiedzę na temat klasyfikacji głównych minerałów ww. skał. SDA3A_W01 Test,
Activity during classes
M_W002 Zna źródła pozyskiwania wybranych surowców oraz możliwości wykorzystania odpadów przemysłowych w wybranych technologiach ceramicznych oraz parametry jakościowe surowców odpadowych stosowanych w technologiach ceramicznych SDA3A_W02, SDA3A_W01 Presentation,
Test
M_W003 Zna wymagania jakościowe stawiane wybranym surowcom mineralnym i odpadom przemysłowym w wybranych technologiach. SDA3A_W05 Test,
Activity during classes
M_W004 Zna metody wzbogacania wybranych kopalin użytecznych i odpadów przemysłowych w aspekcie ich pozyskiwania. SDA3A_W03 Presentation,
Test
M_W005 Ma poszerzoną wiedzę dotyczącą podstaw teoretycznych najważniejszych metod badania i określania składu fazowego surowców (XRD, DTA(DSC)-TG-DTG, HMS itp.). SDA3A_W03, SDA3A_W04 Test
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 10 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Rozumie wpływ rodzaju surowców i odpadów przemysłowych na wybór technologii ich przetwarzania i wykorzystania w praktyce technologicznej. - - - - - + - - - - -
M_K002 Ma świadomość znaczącej roli technologii chemicznych w rozwiązywaniu zagadnień związanych z pozyskiwaniem surowców mineralnych i odpadowych przemysłowych. - - - - - + - - - - -
M_K003 Potrafi myśleć i działać w sposób samodzielny i kreatywny, wykorzystując zdobytą wiedzę i umiejętności. - - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi podać kierunki wykorzystania wybranych surowców mineralnych oraz odpadów przemysłowych na podstawie ich parametrów jakościowych. - - - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi opisać najważniejsze technologie pozyskiwania wybranych surowców mineralnych z kopalin użytecznych i odpadów przemysłowych. - - - - - + - - - - -
M_U003 Potrafi zaprojektować plan badań oraz zastosować różne techniki badawcze do określenia możliwości wykorzystania wybranych surowców i odpadów przemysłowych. - - - - - - - - - - -
M_U004 Potrafi przygotować i przedstawić prezentacje ustną dotyczącą wybranych zagadnień z zakresu surowców mineralnych, odpadów przemysłowych oraz najważniejszych technologii ich pozyskiwania. - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Potrafi scharakteryzować skały magmowe, osadowe i metamorficzne oraz posiada wiedzę na temat klasyfikacji głównych minerałów ww. skał. + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna źródła pozyskiwania wybranych surowców oraz możliwości wykorzystania odpadów przemysłowych w wybranych technologiach ceramicznych oraz parametry jakościowe surowców odpadowych stosowanych w technologiach ceramicznych + - - - - + - - - - -
M_W003 Zna wymagania jakościowe stawiane wybranym surowcom mineralnym i odpadom przemysłowym w wybranych technologiach. + - - - - + - - - - -
M_W004 Zna metody wzbogacania wybranych kopalin użytecznych i odpadów przemysłowych w aspekcie ich pozyskiwania. + - - - - + - - - - -
M_W005 Ma poszerzoną wiedzę dotyczącą podstaw teoretycznych najważniejszych metod badania i określania składu fazowego surowców (XRD, DTA(DSC)-TG-DTG, HMS itp.). + - - - - + - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 59 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 10 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 h
Realization of independently performed tasks 5 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 2 h
Module content
Lectures (10h):
Poruszane zagadnienia:

Podstawowe definicje i obowiązujące klasyfikacje (minerały, skały, kopaliny, złoża). Rodzaje i forma występowania zanieczyszczeń w surowcach mineralnych oraz ich wpływ na właściwości użytkowe. Charakterystyka surowców krzemionkowych, krzemianowych, skaleniowych, ilastych, węglanowych, wysokoglinowych, siarczanowych i in. Czynniki determinujące podstawowe właściwości minerałów i surowców. Procesy wzbogacania wybranych kopalin i odpadów przemysłowych w celu otrzymania surowców mineralnych. Metody modyfikowania wybranych właściwości surowców mineralnych. Odpady przemysłowe jako pełnowartościowe substytuty surowców mineralnych. Podstawy otrzymywania wybranych surowców syntetycznych.

Seminar classes (20h):
Poruszane zagadnienia:

Zajęcia seminaryjne obejmują opracowanie przez doktorantów wybranych tematów z zakresu problematyki przedmiotu, stanowiących rozwinięcie zagadnień omawianych na wykładach oraz ich prezentacja na forum grupy. W ramach przedmiotu przewidziane są wyjazdy do zakładów przemysłowych, wykorzystujących nowoczesne technologie w produkcji wysokiej jakości surowców mineralnych.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Seminar classes: Treści prezentowane na zajęciach seminaryjnych będą przekazywane w formie prezentacji multimedialnej z możliwością wzbogacenia jej o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Doktorant prezentuje swoją wiedzę i umiejętności w trakcie zajęć seminaryjnych. Doktorant będzie miał za zadanie:
- przygotowanie własnej prezentacji multimedialnej z wybranej lub zaproponowanej przez siebie tematyki z zakresu przedmiotu
- prezentację wybranego zagadnienia na forum całej grupy seminaryjnej, z naciskiem na aktualne i zrozumiałe przedstawienie problemu.
- przeprowadzenie „symulowanych” zajęć dydaktycznych w katedralnym laboratorium surowców WIMiC.

Doktorant oceniony będzie pod kątem przygotowania i zaprezentowania wybranego zagadnienia, umiejętności komunikacji z grupą seminaryjną oraz jego udziału w dyskusji naukowej, po zakończeniu prezentacji swojego zagadnienia.
Warunkiem dopuszczenia do kolokwium zaliczeniowego jest spełnienie wymagań przedstawionych w Syllabusie przedmiotu Surowce mineralne w teorii i w praktyce przemysłowej.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Uczestnicy zajęć poznają kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Seminar classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez doktorantów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja doktorantów nad prezentowanymi treściami.
Method of calculating the final grade:

Ocena z zajęć seminaryjnych stanowi średnią arytmetyczną z wszystkich uzyskanych przez doktoranta ocen, (z uwzględnieniem ocen niedostatecznych) na podstawie:

Ocena SEM. = dyskusja naukowa (40%) + prezentacja multimedialna (10%) + ustna prezentacja zagadnienia (20%) + "symulowane " zajęcia (30%)

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Doktorant, który z powodu choroby lub innych usprawiedliwionych powodów opuści zajęcia, zobowiązany jest do wykonania zaległych zadań seminaryjnych i przedstawienia ich do oceny prowadzącemu przedmiot.
W przypadku opuszczenia wykładu, doktorant zobowiązany jest do zapoznania się z treścią wykładu oraz indywidualnej dyskusji dotyczącej treści wykładu z prowadzącym przedmiot, w ramach godzin konsultacji.
Zaliczenie uzyskuje doktorant, który był obecny na co najmniej 20h zajęć oraz wykonał zadania seminaryjne przewidziane programem.

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość podstaw chemii ogólnej i nieorganicznej, chemii krzemianów oraz podstaw technologii.

Recommended literature and teaching resources:

Galos K. – O potrzebie uwzględnienia przydatnych gospodarczo mineralnych surowców odpadowych w
krajowym bilansie gospodarki surowcami mineralnymi. Sympozja i Konferencje nr 60, 2003. IGSMiE PAN
Kraków (materiały XIII konf. Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi).
Laskowski J., Łuszczkiewicz A., – Przeróbka kopalin. Wzbogacanie surowców mineralnych. Wyd.
Politechniki Wrocławskiej. Wrocław 1989 (wybrane zagadnienia).
Ney R. [red.]: Surowce mineralne Polski. Surowce skalne. Wyd. Instytutu GSMi E PAN. Kraków (wybrane
zagadnienia opublikowane w tomach z lat 2000-2005).
Bolewski A., Budkiewicz M., Wyszomirski P. – Surowce ceramiczne. Wydawnictwa Geologiczne.
Warszawa 1991.
Manecki A., Muszyński M. (red.) – Przewodnik do petrografii. Uczelniane Wydawnictwa NaukowoDydaktyczne AGH. Kraków 2007.
Bolewski A., Kubisz J., Manecki A., Żabiński W., 1990 – Mineralogia ogólna. Wyd. Geol. Warszawa.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Publikacje naukowe osoby prowadzącej zajęcia dostępne są w Bibliografii Publikacji Pracowników AGH
(https://bpp.agh.edu.pl/).

Additional information:

Przedmiot jest możliwy do zrealizowania tylko w semestrze zimowym.